Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT EL HU PL BG RO

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/12/75

Bryssel den 23 november 2012

Ordförande Valcárcel betonar vikten av att i tid uppnå en bra överenskommelse om EU:s budget 2014–2020

Regionkommitténs (ReK) ordförande Ramón Luis Valcárcel Siso hyser farhågor om att en ny försening för överenskommelsen om den fleråriga budgetramen 20142020 kommer att leda till allvarliga problem för Europas städer och regioner.

Efter dagens misslyckande med att nå en överenskommelse i Europeiska rådet framhöll ordförande Valcárcel följande: "Osäkerheten om den framtida budgeten riskerar att skapa allvarliga problem för lokala och regionala myndigheter som kämpar för att stödja återhämtningen." Han tillade att "EU-medborgarna behöver ett bra avtal som säkerställer kontinuiteten i EU:s politik".

Ordförande Valcárcel underströk också den viktiga roll som budgetstabiliteten spelar: "Sammanhållningspolitiken måste befästas och bevaras vad avser både investeringskapaciteten och kontinuiteten i den fleråriga investeringsplaneringen." EU:s regionala och lokala myndigheter efterlyser därför en finansiering som är tillräcklig för att stödja tillväxt och sysselsättning.

Han betonade också hur viktig den gemensamma jordbrukspolitiken är för landsbygdssamhällena och den strategiska roll som infrastrukturnäten spelar för optimal integrering av avlägset liggande områden. Regionkommittén har bekräftat sitt åtagande att fortsätta att kämpa för en stark sammanhållningspolitik för EU:s alla regioner, med ekonomiska resurser som motsvarar de utmaningar som den nuvarande krisen medför.

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater, och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén inom politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Följ oss på Twitter: @EU_CoR

För ytterligare information kontakta

Pierluigi Boda

Tfn +32 22822461

Mobil +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Tidigare pressmeddelanden


Side Bar