Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV EL HU PL BG RO

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/12/75

Brussel, 23/11/2012

Voorzitter Valcárcel wijst op belang tijdig akkoord EU-begroting 2014-2020

Voorzitter Ramon Luis Valcárcel van het Comité van de Regio's vreest dat als het nog langer duurt om overeenstemming te bereiken over het meerjarig financieel kader 2014-2020, de Europese regio's en steden daarvan de dupe zullen worden.

Over het mislukken van de onderhandelingen vandaag in de Europese Raad zei Valcárcel: "De onzekerheid over de toekomstige begroting dreigt de lokale en regionale overheden, die uit alle macht proberen economisch herstel te stimuleren, in grote problemen te brengen." Hij voegde daaraan toe: "In het belang van de Europese burgers zijn er goede afspraken nodig om voor de vereiste continuïteit van het EU-beleid te zorgen."

Voorzitter Valcárcel wees ook op de cruciale rol van budgettaire stabiliteit: "Het cohesiebeleid moet behouden blijven en geconsolideerd worden. Dat geldt niet alleen voor de investeringscapaciteit, maar ook voor de planning van investeringen gedurende meerdere jaren. Daarmee moet absoluut worden doorgegaan." De lokale en regionale overheden van de EU pleiten er dan ook voor genoeg middelen vrij te maken om groei en banen te creëren.

Valcárcel onderstreepte verder de grote betekenis van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor plattelandsgemeenschappen en benadrukte dat infrastructuurnetwerken van strategisch belang zijn om afgelegen gebieden naadloos in de interne markt te integreren. Het Comité van de Regio's heeft nogmaals verklaard zich vol overgave te zullen blijven inzetten voor een krachtig cohesiebeleid ten bate van alle Europese regio's. Zo'n beleid vereist dat er zo veel geld ter beschikking wordt gesteld als nodig is om de huidige crisis te boven te komen.

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)2 282 2461

Mobiel nr.: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar