Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV EL HU PL RO

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

COR/12/75

Брюксел, 23.11.2012 г.

Председателят Валкарсел подчертава, че е важно да се постигне навреме добро споразумение за бюджета на ЕС за периода 2014 – 2020 г.

Председателят на Комитета на регионите Рамон Луис Валкарсел изрази загриженост, че новото отлагане на постигането на споразумение в преговорите по многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. ще доведе до сериозни проблеми за общините и регионите в Европа.

По повод на неуспешното приключване на заседанието на Европейския съвет председателят Валкарсел заяви: „Съществува опасност несигурността относно бъдещия бюджет да доведе до сериозни проблеми за местните и регионалните власти, които едвам успяват да подкрепят възстановяването“. Той добави още: „На европейските граждани им трябва добро споразумение, което да гарантира приемственост в политиките на ЕС“.

Председателят Валкарсел подчерта и ключовата роля на бюджетната стабилност: „Политиката на сближаване трябва да бъде консолидирана и да се запази както нейният инвестиционен капацитет, така и да се гарантира приемственост в многогодишното планиране на инвестициите“. Поради това регионалните и местните власти в ЕС призовават за обезпечаването на адекватно финансиране в подкрепа на растежа и създаването на работни места.

Той изтъкна и голямото въздействие на общата селскостопанска политика в селските общности, както и стратегическата роля на инфраструктурните мрежи за оптимална интеграция на периферните зони в единния пазар. Комитетът на регионите още веднъж заяви своя ангажимент да продължи да се бори за силна политика на сближаване за всички региони в ЕС, което предполага осигуряването на финансови средства, адекватни на предизвикателствата на текущата криза.

Комитет на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави членки на ЕС е да приобщават представляваните от тях регионални и местни власти и общности към процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета относно политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Можете да следите за новини и в Twitter: @EU_CoR

За повече информация можете да се свържете с:

Пиерлуиджи Бода

тел.: +32 (0)2 282 2461

мобилен телефон: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Предишни съобщения за медиите


Side Bar