Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL RO

Komunikat Prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/12/74

Bruksela, 30 listopada 2012 r.

KR opowiada się za wzmocnieniem kontroli nad operacjami delegowania pracowników, by chronić interesy pracowników delegowanych

Prawodawstwo europejskie musi dysponować odpowiednimi środkami, by zagwarantować socjalne prawa podstawowe pracowników oddelegowanych czasowo do innego kraju. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie delegowania pracowników jest pod tym względem niewystarczający i wymaga poprawek – takie przesłanie wystosował Komitet Regionów w przyjętej na sesji plenarnej opinii członka parlamentu regionu stołecznego Bruksela Alaina Hutchinsona (BE/PSE).

W dokumencie przyjętym przez członków KR-u podkreślono, że w ostatnich latach zjawisko delegowania pracowników w UE przybrało na sile: według szacunkowych danych pracodawcy delegują co roku około miliona pracowników do innego państwa członkowskiego. Ma to szczególnie duże znaczenie dla Niemiec, Belgii, Francji, Luksemburga i Polski, a dotyczy przede wszystkim branży budowlanej i robót publicznych.

Omawiając swoją opinię, sprawozdawca Alain Hutchinson uwypuklił aspekty, których pragnie bronić: „Przede wszystkim dążę do zajęcia się problemem coraz większej liczby pracowników delegowanych w Unii Europejskiej, którzy są ofiarami dumpingu socjalnego, pracowników, którzy zostali zatrudnieni właśnie po to, żeby ich oddelegować. Ponad piętnaście lat po opublikowaniu pierwszej dyrektywy w sprawie delegowania i po wielu orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, nadszedł czas, by wyjaśnić i znacznie uzupełnić odnośne przepisy prawne, tak by zapewnić pracownikom właściwe zabezpieczenia społeczne i ochronę społeczną. Dlatego też zaproponowałem szereg poprawek do dokumentu Komisji”.

Poprawki Komitetu do wniosku w sprawie zmienionej dyrektywy Komisji mają na celu zwłaszcza objęcie przepisami dyrektywy delegowanie z krajów spoza UE oraz wprowadzenie klauzuli nieobniżania poziomu ochrony w trosce o to, by transpozycja dyrektywy nie mogła doprowadzić do obniżenia wysokiego poziomu ochrony na poziomie krajowym. KR wnosi również o właściwsze uwzględnienie wymiaru terytorialnego delegowania pracowników. Proponuje, by doprowadzić do tego dzięki wzmocnionej współpracy między władzami publicznymi różnych państw członkowskich, zwłaszcza w przypadku regionów transgranicznych. Podczas sesji plenarnej pozytywnie odniesiono się także do wysuniętej przez sprawozdawcę propozycji, by ograniczyć podwykonawstwo kaskadowe.

W opinii z zadowoleniem przyjęto, że Komisja Europejska wycofała swój wniosek dotyczący tzw. rozporządzenia Monti II, mającego uregulować kwestię prawa tych pracowników do prowadzenia działań zbiorowych. KR podziela opinię dwunastu parlamentów narodowych, które w imię zasady pomocniczości zakwestionowały kompetencje UE do stanowienia przepisów dotyczących prawa do strajku. Członkowie KR-u uważają jednak, że wycofanie tego tekstu pozostawia próżnię prawną w orzecznictwie europejskim. Dlatego też wzywają Komisję Europejską do zgłoszenia nowego wniosku ustawodawczego, w którym podstawowe prawa społeczne (w tym prawo do rokowań zbiorowych i prawo do działań zbiorowych) uzyskają pierwszeństwo wobec swobód gospodarczych (prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług).

Opinia KR-u została przyjęta w chwili, gdy 28 listopada przed Komisją Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego przedstawiono pierwszy projekt sprawozdania, czemu towarzyszyła bardzo ożywiona debata, zwłaszcza na temat wprowadzenia ram w zakresie podwykonawstwa. Parlament Europejski ma przyjąć swą opinię w tej sprawie w maju 2013 r.

Więcej informacji na ten temat:

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: EU_CoR

Więcej wiadomości na ten temat:

Nathalie Vandelle

tel. +32 2 282 24 99

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar