Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/12/73

Bryssel den 26 november 2012

Kommissionens ordförande Barroso diskuterar prioriteringar för 2013
på Regionkommitténs plenarsession
(29–30 november)

Sammanhållningspolitikens framtid, EU-budgeten och miljöfrågor
står också på dagordningen

Den 29 november, några dagar efter det att EU-länderna misslyckades med att nå en överenskommelse om EU-budgeten, kommer kommissionens ordförande José Manuel Barroso att tala vid Regionkommitténs (ReK) plenarsession och presentera kommissionens arbets­program och prioriteringar för 2013.

Regionkommitténs ledamöter kommer därefter att anta ett yttrande om den gemensamma strategiska ramen för sammanhållningspolitiken efter 2014. Yttrandet har utarbetats av Marek Woźniak (regionpresident i Wielkopolskie (Storpolen), PL–PPE). Lambert van Nistelrooij, ledamot av Europaparlamentet och medföredragande för samma ärende vid Europaparlamentet, deltar också i debatten. Andra relevanta ämnen som rör den framtida sammanhållningspolitiken kommer att diskuteras utifrån yttrandena om lokalt ledd utveckling (föredragande Graham Garvie, ledamot av Scottish Borders Council, UK–ALDE) och den föreslagna europeiska uppförandekoden för partnerskap (föredragande Stanislaw Szwabski, stadsfullmäktiges ordförande i Gdynia, PL–EA).

Med utgångspunkt i ett yttrande utarbetat av Alain Hutchinson (BE–PSE) kommer den kontroversiella frågan om skydd av arbetstagare som är tillfälligt utstationerade också att finnas bland de viktigaste diskussionsämnena. I yttrandet föreslås en rad ändringar till kommissionens förslag för att se till att EU-lagstiftningen säkrar en lämplig social trygghet och arbetarskydd till utstationerade arbetstagare.

Miljöfrågor kommer också att ha en framträdande plats på plenarsessionen – fyra yttranden om ämnet ska antas. Nilgun Canver (UK–PSE) kommer att presentera sitt yttrande om förslaget till det sjunde miljöhandlingsprogrammet, som fastställer mål för miljöpolitiken och strävar efter att förbättra genomförandet i Europa och därmed stödja målen i Europa 2020-strategin. Urve Erikson (EE–EA), ledamot av Tudulinna kommunfullmäktige, presenterar sitt yttrande om "Prioriterade ämnen på vattenpolitikens område", varefter Corrie McChord (UK–PSE), ledamot av Stirling Council, presenterar sitt yttrande om "Genomförandet av den temainriktade strategin för markskydd" för diskussion. Samma dag läggs också ReK:s rekommendationer om EU-strategin för en hållbar bioekonomi (föredragande: Rogier van der Sande (NL–ALDE)) fram för omröstning.

Plenarsessionen hålls i Europaparlamentets lokaler i Bryssel den 29–30 november.

Ytterligare information:

Debatterna kommer att sändas direkt på www.cor.europa.eu torsdagen den 29 november från kl. 15.00 och fredagen den 30 november från kl. 9.00.

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater, och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén inom politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att en EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Följ oss på Twitter: @EU_CoR

För ytterligare information kontakta

Pierluigi Boda

Tfn +32 22822461

Mobil +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tfn +32 22822535

Mobil +32 473854759

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tfn +32 22822499

Mobil +32 473860530

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tidigare pressmeddelanden


Side Bar