Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE.

COR/12/73

Bruksela, 26 listopada 2012 r

Przewodniczący Barroso omówi priorytety na rok 2013
na sesji plenarnej KR-u (29–30 listopada)

Ponadto w porządku obrad kwestia przyszłości polityki spójności, budżet UE
oraz zagadnienia ochrony środowiska naturalnego

W dniu 29 listopada br., kilka dni po tym, jak państwom członkowskim UE nie udało się porozumieć w sprawie unijnego budżetu, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso zabierze głos na sesji plenarnej Komitetu Regionów (KR-u), by przedstawić program prac Komisji Europejskiej i jej priorytety na 2013 r.

Członkowie KR-u przyjmą następnie opinię w sprawie wspólnych ram strategicznych dla polityki spójności na okres po roku 2014, opracowaną przez Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego (PL/PPE). W debacie weźmie udział poseł do PE Lambert van Nistelrooij, współsprawozdawca zajmujący się tą samą kwestią z ramienia Parlamentu Europejskiego. Kolejne istotne zagadnienia przyszłej polityki spójności zostaną omówione na podstawie opinii w sprawie rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność (sprawozdawca: Graham Garvie, członek rady regionu Scottish Borders, UK/ALDE) oraz opinii na temat proponowanego Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa (sprawozdawca: Stanisław Szwabski, przewodniczący Rady Miasta Gdyni, PL/EA).

Wśród głównych poruszanych tematów znajdzie się też budzące kontrowersje zagadnienie ochrony pracowników delegowanych czasowo za granicę, które zostanie rozpatrzone w oparciu o opinię sporządzoną przez Alaina Hutchinsona (BE/PSE). W dokumencie tym zaproponowano szereg poprawek do wniosku Komisji Europejskiej, które pracownikom delegowanym mają zagwarantować odpowiednie zabezpieczenie społeczne i ochronę pracy w unijnych przepisach.

Naczelne miejsce w porządku obrad przypadnie także ochronie środowiska, przewidziano bowiem przyjęcie czterech opinii dotyczących tej dziedziny. Nilgun Canver (UK/PSE) przedstawi swoją opinię w sprawie proponowanego 7. Programu działań w zakresie środowiska, która określa cele dla polityki środowiskowej i zmierza do poprawy jej wdrażania w Europie, wspierając tym samym cele strategii „Europa 2020”. W drugim dniu sesji Urve Erikson (EE/EA), członkini rady gminy Tudulinna, podda pod dyskusję opracowaną przez siebie opinię w sprawie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, a Corrie McChord (UK/PSE), członek rady miasta Stirling – opinię na temat realizacji strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby. Tego samego dnia odbędzie się również głosowanie w sprawie zaleceń KR-u odnośnie do strategii UE na rzecz zrównoważonej biogospodarki (sprawozdawca: Rogier van der Sande, NL/ALDE).

Sesja plenarna odbędzie się w dniach 29–30 listopada w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Więcej informacji:

Debaty będzie można oglądać na żywo na stronie www.cor.europa.eu w czwartek, 29 listopada, od godz. 15.00, i w piątek, 30 listopada, od godz. 9.00.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udzielają:

Pierluigi Boda

tel. +32 (0)2 282 2461

tel. kom. +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

tel. +32 (0) 2 282 2535

tel. kom. +32 (0) 473 854 759

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

tel. +32 (0)2 282 2499

tel. kom. +32 (0)473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar