Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/12/73

V Bruselu dne 26. listopadu 2012

Předseda Barroso bude na plenárním zasedání VR ve dnech 29. a 30. listopadu diskutovat o prioritách na rok 2013

Budoucnost politiky soudržnosti, rozpočet EU a otázky životního prostředí také na programu jednání

Dne 29. listopadu, několik dní poté, co se členským státům nepodařilo dosáhnout dohody o rozpočtu EU, vystoupí předseda Evropské komise José Manuel Barroso na plenárním zasedání Výboru regionů (VR), aby představil pracovní program Evropské komise a její priority na rok 2013.

Členové VR poté přijmou stanovisko ke společnému strategickému rámci pro politiku soudržnosti po roce 2014, které zpracoval pan Marek Woźniak (maršálek Velkopolského vojvodství, PL/ELS). Během diskuze dále vystoupí i poslanec Evropského parlamentu Lambert van Nistelrooij, spoluzpravodaj k tomuto tématu v Evropském parlamentu. Na základě stanovisek k tématu Evropský komunitně vedený místní rozvoj (zpravodaj Graham Garvie, člen zastupitelstva regionu Scottish Borders, UK/ALDE) a k navrhovanému evropskému kodexu chování pro partnerství (zpravodaj Stanislaw Szwabski, předseda rady města Gdyně, PL/EA) budou projednány i další významné otázky týkající se budoucí politiky soudržnosti.

Jedním z hlavních témat diskuze bude také kontroverzní otázka ochrany pracovníků dočasně vyslaných do zahraničí, jež se bude opírat o stanovisko pana Alana Hutchinsona (BE/SES). Ve stanovisku je k návrhu Evropské komise předložena řada pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je zajistit, aby právní předpisy EU poskytovaly vysílaným pracovníkům odpovídající sociální zabezpečení a pracovní ochranu.

Dále budou na plenárním zasedání hojně zastoupeny otázky životního prostředí. K přijetí jsou připravena 4 stanoviska týkající se této oblasti. Nilgun Canverová (UK/SES) představí své stanovisko k navrhovanému 7. akčnímu programu pro životní prostředí, který stanoví cíle politiky životního prostředí a usiluje o zlepšení jejich provádění v Evropě, v souladu s cíli strategie Evropa 2020. Urve Eriksonová (EE/EA), členka rady obce Tudulinna, představí druhý den plenárního zasedání své stanovisko k tématu Prioritní látky v oblasti vodní politiky. Následovat bude stanovisko k tématu Provádění tematické strategie pro ochranu půdy, jež představí k diskuzi pan Corrie McChord, člen rady města Stirling. Ve stejný den budou k hlasování předložena doporučení VR ke strategii EU o udržitelném biohospodářství (zpravodaj pan Rogier van der Sande, NL/ALDE).

Plenární zasedání se uskuteční v prostorách Evropského parlamentu ve dnech 29. a 30. listopadu v Bruselu.

Další informace:

Jednání bude možné sledovat v přímém přenosu na stránkách www.cor.europa.eu, a to ve čtvrtek 29. listopadu od 15:00 a v pátek 30. listopadu od 9:00.

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteru: @EU_CoR

Další informace poskytnou:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)2 282 2461

Mobil: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel.: +32 (0)2 282 2535

Mobil: +32 (0) 473 854 759

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel.: +32 (0)2 282 2499

Mobil: +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy


Side Bar