Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

COR/12/73

Брюксел, 26 ноември 2012 г.

Председателят Барозу ще обсъди приоритетите за 2013 г. на пленарната сесия на КР на 29 и 30 ноември

В дневния ред са включени също бъдещето на политиката на сближаване, бюджетът на ЕС и екологични въпроси

На 29 ноември, няколко дни след като държавите членки на ЕС не успяха да постигнат споразумение по бюджета на ЕС, председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу ще се обърне към пленарната сесия на Комитета на регионите (КР), за да представи работната програма и приоритетите на Европейската комисия за 2013 г.

След това членовете на КР ще приемат становище относно Общата стратегическа рамка за политиката на сближаване след 2014 г., изготвено от Марек Вожняк (маршал на Великополското воеводство, PL/ЕНП). В разискването ще участва и евродепутатът Ламберт ван Нистелрой, съдокладчик на Европейския парламент по същата тема. Ще бъдат разгледани и други теми, свързани с бъдещата политика на сближаване, въз основа на становищата относно воденото от общностите местно развитие (докладчик Graham Garvie, член на Съвета на шотландския пограничен район, UK/АЛДЕ) и относно предложението за Европейски кодекс за поведение за партньорство (докладчик Станислва Швабски, кмет на Община Гдиня, PL/EA).

Въз основа на изготвеното от Ален Хътчинсън (BE/ПЕС) становище, една от основните теми в дебата ще бъде и противоречивият въпрос за защитата на временно командированите в чужбина работници. В становището се предлагат редица изменения на предложението на Европейската комисия, които имат за цел да се гарантира, че законодателството на ЕС предоставя подходяща социална сигурност и защита на трудовите права на командированите работници.

Екологичните въпроси също ще бъдат силно застъпени по време на пленарната сесия, като предстои да бъдат приети четири становища по такива теми. Нилгун Канвер (UK/ПЕС) ще представи становището си по предложението за Седма програма за действие в областта на околната среда, в която се определят целите на политиката в областта на околната среда и се прави опит за подобряване на прилагането ѝ в Европа, в подкрепа на постигането на целите на стратегията „Европа 2020“. През втория ден от пленарната сесия становищата си ще представят също Урве Ериксон (ES/EA), член на Общинския съвет на Тудулина, относно „Приоритетни вещества в областта на политиката за водите“ и Corrie McChord (UK/ПЕС), член на Съвета на Стърлинг, относно „Прилагането на Тематичната стратегия за почвите“. През същия ден ще бъдат гласувани и препоръките на КР във връзка със стратегията на ЕС за устойчива биоикономика (докладчик Рожие ван дер Санде (NL/АЛДЕ).

Пленарната сесия ще се проведе на 29 и 30 ноември в сградата на Европейския парламент в Брюксел.

Допълнителна информация:

Разискванията ще се предават на живо на уебсайта www.cor.europa.eu на 29 ноември, четвъртък, от 15,00 ч. и на 30 ноември, петък, от 9,00 ч.

Комитет на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави членки на ЕС е да приобщават представляваните от тях регионални и местни власти и общности към процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета относно политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Можете да следите за новини и в Twitter: @EU_CoR

За повече информация можете да се свържете с:

Пиерлуиджи Бода

Тел.: +32 (0)2 282 2461

Мобилен телефон: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Дейвид Френч

Тел.: +32 (0)2 282 2535

Мобилен телефон: +32 (0)473 854 759

david.french@cor.europa.eu

Натали Вандел

Тел.: +32 (0)2 282 2499

Мобилен тел.: +32 (0)473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Предишни съобщения за медиите


Side Bar