Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/12/71

Bruksela, 15 listopada 2012 r.

Rozszerzenie UE: Komitet Regionów zbliża władze lokalne z UE i Czarnogóry

Wczoraj w Brukseli odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego (WKK) Komitetu Regionów i czarnogórskich władz lokalnych. Celem WKK, skupiającego członków KR-u i przedstawicieli gmin Czarnogóry, jest zapewnienie udziału czarnogórskich władz niższego szczebla w procesie integracji europejskiej.

Posiedzenie inauguracyjne WKK KR-Czarnogóra dobrze wpisało się w terminarz polityki UE. Kilka miesięcy wcześniej rozpoczęły się negocjacje akcesyjne z Czarnogórą, a miesiąc temu Komisja Europejska przedstawiła sprawozdanie z postępów tego kraju, jeśli chodzi o spełnianie wymogów przystąpienia do UE. WKK stanowi więc uzupełnienie funkcjonujących już wspólnych struktur w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia oraz wspiera Czarnogórę w jej drodze ku UE.

Rozpoczynając debatę, współprzewodniczący WKK Stanisław Szwabski (PL/EA), przewodniczący Rady Miasta Gdyni, podkreślił podstawowy cel nowego gremium: „W swoich pracach WKK pragnie ściśle monitorować proces rozszerzenia i negocjacje akcesyjne prowadzące do pełnego członkostwa Czarnogóry w UE. Jest to platforma, która powinna zwiększyć efektywność dialogu między Czarnogórą a UE i docelowo przygotować przedstawicieli władz lokalnych Czarnogóry do udziału w działalności KR-u. WKK powinien także wnieść konkretny wkład w trwający proces akcesji.”

W swym powitalnym przemówieniu współprzewodniczący WKK ze strony Czarnogóry Miomir Mugoša, burmistrz Podgoricy, stwierdził, że „Związek Gmin Czarnogóry i miasto Podgorica nie szczędzą wysiłków, by spełnić warunki członkostwa w Unii”, ale dodał, że jest to dopiero początek drogi i wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Zwrócił także uwagę na „prawdziwą transformację – zarówno jeśli chodzi o wizerunek, jak i jakość życia”, którą przechodzą właśnie miasta i gminy Czarnogóry – w tym i stołeczna Podgorica – dzięki perspektywie przystąpienia do UE.

Mówiąc o postępach Czarnogóry na drodze do członkowstwa w Unii, Joost Korte, zastępca dyrektora generalnego DG ds. Rozszerzenia z Komisji Europejskiej, zaakcentował „potrzebę włączania władz lokalnych i regionalnych w proces integracji z UE, ponieważ są one ważnym pośrednikiem między administracją centralną a obywatelami”. Z tego właśnie, jego zdaniem, wynika ogromne poparcie Czarnogórców dla wstąpienia do UE, jak również – w znacznej mierze – widoczne postępy. Podkreślił ponadto, że zdolność kraju do spełnienia kryteriów kopenhaskich zależy od wszystkich poziomów sprawowania rządów – także od administracji lokalnej i regionalnej. Omawiając sprawozdanie Komisji z postępów Czarnogóry w 2012 r. odnotował ogólnie pozytywne dokonania i zachęcił do dalszych wysiłków zwłaszcza w zakresie wdrażania przyjętego niedawno prawa o organizacji terytorialnej i samorządności z myślą o przejrzystej, wydajnej i odpowiedzialnej administracji szczebla lokalnego.

Ambasador Ivan D. Leković, szef misji dyplomatycznej Republiki Czarnogóry przy UE, wyraził nadzieję, że WKK UE-Czarnogóra posłuży jako otwarte forum wymiany poglądów, rozpowszechniania informacji i inspirowania do nowych inicjatyw i wniesie tym samym istotny wkład w proces integracji europejskiej Czarnogóry.

Luc Van den Brande (BE/PPE), przewodniczący Flamandzko-Europejskiej Agencji Łącznikowej i sprawozdawca KR-u w sprawie „Strategii w sprawie rozszerzenia i nowych wyzwań na okres 2012 – 2013”, poruszył rolę samorządów terytorialnych w procesie rozszerzenia i podkreślił, że nie wolno ograniczać jej tylko do upowszechniania i wdrażania unijnego dorobku prawnego. Takie gremia jak WKK KR-u mają zapewnić jak najlepsze włączenie władz lokalnych w krajach partnerskich, gdyż one, jako pierwsze, będą musiały stawić czoła wszystkim wyzwaniom.

Posiedzenie było także okazją do debaty nad zwiększeniem absorpcji unijnych funduszy przedakcesyjnych na szczeblu lokalnym. W świetle trwającego kryzysu gospodarczego jest to zasadnicze zagadnienie w negocjacjach nad najbliższymi ramami finansowymi. Aleksandar Bogdanović, burmistrz Cetyni i przewodniczący Związku Gmin Czarnogóry, podzielił się swoją wiedzą na ten temat i poinformował, że począwszy od 2010 r. wszystkie gminy Czarnogóry miały okazję uczestniczyć w projektach finansowanych z funduszy UE. Szczególną uwagę zwrócił na szkolenie pracowników władz lokalnych w zakresie ubiegania się o środki unijne oraz wdrażania projektów europejskich i międzygminnych.

Członkowie WKK przyjęli także program prac WKK na najbliższe dwa lata, obejmujący takie zasadnicze kwestie jak m.in. wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych, postępy w dziedzinie decentralizacji i samorządności, propagowanie współpracy terytorialnej i transgranicznej, czy ściślejsze przestrzeganie praw podstawowych, sprawiedliwości, sprawowania rządów, przejrzystości oraz walki z korupcją.

WKK będzie obradował dwa razy do roku. W jego skład wchodzi taka sama liczba członków KR-u i przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z danego kraju partnerskiego.

Komitet Regionów UE

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków z wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Strona internetowa KR-u www.cor.europa.eu

Twitter: EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

Nathalie Vandelle

Tel. +32 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Wcześniejsze komunikaty prasowe


Side Bar