Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT EL HU PL BG RO

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/12/70

Bryssel den 14 november 2012

Ordförande Ramón Luis Valcárcel Siso skriver till EU:s stats- och regeringschefer om stöd för en mer generös sammanhållningsbudget

Regionkommitténs ordförande Ramón Luis Valcárcel Siso har skickat ett brev till stats- och regeringscheferna, där han betonar den djupa oro som lokala och regionala folkvalda känner över att "förlora de instrument som krävs för att kunna ta itu med de utmaningar som vi står inför". Ordförande Valcárcel varnar för att "nya nedskärningar i budgetrubriken för sammanhållningspolitiken skulle kunna skada möjligheterna till tillväxt och ekonomisk återhämtning".

De europeiska regionerna och städerna betonar att det är nödvändigt att uppnå balans mellan de olika budgetposterna i den fleråriga budgetramen 2014–2020, men skulle gärna se en större budget för sammanhållningspolitiken.

"Inför Europeiska rådets extra sammanträde den 22–23 november 2012 vill jag påminna om de hävstångseffekter som dessa investeringar ger upphov till tack vare privat och offentlig medfinansiering på lokal, regional och nationell nivå", understryker Valcárcel i brevet och framför följande: "I den aktuella ekonomiska situationen anser vi att det skulle vara ett allvarligt misstag att avstå från det bidrag som EU:s budget utgör och som är de enda stabila, fleråriga offentliga medlen för tillväxt och sysselsättning – 94 % är avsedda för investeringar."

Företrädarna för EU:s lokala och regionala myndigheter åtar sig att använda medlen så effektivt som möjligt och se till att EU-anslagen skapar konkreta resultat ute på fältet och leder till investeringar av hög kvalitet.

Ordförande Ramón Luis Valcárcel Siso uppmanar Europeiska rådet att se till att besluten rörande den fleråriga budgetramen är förenliga med de åtaganden som medlemsstaterna gjorde i samband med tillväxt- och sysselsättningspakten. Detta gäller särskilt "behovet av att mobilisera alla nivåer, instrument och politiska åtgärder för att göra investeringar tillgängliga ute på fältet".

Slutligen betonar ordförande Valcárcel att det är av största vikt att nå en balanserad överenskommelse före årets slut för att undvika förseningar i programplaneringen och tilldelningen av EU-anslag.

Relevanta dokument:

Skrivelsen från ordförande Valcárcel

ReK:s yttrande om den fleråriga budgetramen 2014–2020

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater, och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén inom politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Följ oss på Twitter: EU_CoR

För ytterligare information kontakta

Pierluigi Boda

Tfn +32 22822461

Mobil +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Tidigare pressmeddelanden


Side Bar