Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV EL HU BG RO

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE.

COR/12/70

Bruksela, 14.11.2012 r

Przewodniczący Ramon Luis Valcárcel Siso
w piśmie skierowanym do szefów państw i rządów UE
zwraca się o poparcie większego budżetu na politykę spójności

Przewodniczący Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárcel Siso skierował do szefów państw i rządów pismo, w którym podkreślił głębokie zaniepokojenie przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych dotyczące „pozbawienia ich koniecznych instrumentów umożliwiających podjęcie […] wyzwania”, któremu muszą stawić czoła. Przewodniczący KR-u ostrzega, że „kolejne cięcia środków na politykę spójności mogą zagrozić możliwościom powrotu na drogę wzrostu i ożywienia gospodarczego”.

Europejskie miasta i regiony podkreślają potrzebę zadbania o równowagę budżetową między poszczególnymi pozycjami w wieloletnich ramach budżetowych na lata 2014–2020 i wzywają do przyznania większych środków na politykę spójności.

„W związku ze zbliżającym się nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Europejskiej zaplanowanym na 22–23 listopada br. pragnęlibyśmy przypomnieć o efektach pobudzających związanych z inwestycjami współfinansowanymi ze środków prywatnych i publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym” podkreślił przewodniczący KR-u w swym piśmie, wyjaśniając dalej, że „w obecnej sytuacji gospodarczej uważamy za poważny błąd rezygnację z bardzo istotnego wkładu finansowego, jakim jest finansowanie unijne będące jedynym stabilnym i wieloletnim zasobem publicznym, który wspiera wzrost i zatrudnienie, a w 94% jest przeznaczony na inwestycje”.

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych UE podejmują się jak najefektywniejszego wykorzystania funduszy w trosce o to, by finansowanie europejskie przynosiło konkretne wyniki w terenie i jak najlepiej wspierało inwestycje dobrej jakości.

Ponadto Ramón Luis Valcárcel Siso wezwał Radę Europejską do zachowania spójności między decyzją dotyczącą wieloletnich ram finansowych a zobowiązaniami podjętymi w ramach paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Podkreślił zwłaszcza potrzebę zadbania o „zmobilizowanie instrumentów i polityk na wszystkich poziomach, by umożliwić inwestycje w terenie”.

Na zakończenie przewodniczący KR-u stwierdził, że absolutnie niezbędne jest, aby porozumienie zostało zawarte przed końcem 2012 r., tak aby uniknąć jakichkolwiek opóźnień w programowaniu oraz przyznawaniu finansowania europejskiego na lata 2014–2020.

Dotyczy dokumentów:

Pełen tekst pisma Ramóna Luisa Valcárcela Siso

Opinia KR-u w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek konsultować się z Komitetem w sprawach dotyczących miast i regionów. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

Pierluigi Boda

tel. +32 (0)2 282 2461

tel. kom. +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar