Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV EL HU PL BG RO

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/12/70

Brussel, 14.11.2012

Voorzitter Valcárcel schrijft brief aan staatshoofden en regeringsleiders waarin hij pleit voor een ruimer budget voor het cohesiebeleid

In een brief aan de staatshoofden en regeringsleiders heeft de voorzitter van het Comité van de Regio's, Ramón Luis Valcárcel, uiting gegeven aan de grote bezorgdheid van de Europese lokale en regionale vertegenwoordigers dat hun "niet langer de noodzakelijke en toereikende middelen worden verschaft om zich van hun taak te kunnen kwijten". Voorzitter Valcárcel waarschuwt dat verdere bezuinigingen op het cohesiebeleid schadelijk kunnen zijn voor de groeivooruitzichten en het economisch herstel.

De Europese regio's en steden benadrukken dat de verschillende begrotingsrubrieken van het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020 met elkaar in evenwicht dienen te zijn en pleiten ervoor dat er meer middelen voor het cohesiebeleid worden uitgetrokken.

"In het vooruitzicht van de Buitengewone Europese Raad op 22 en 23 november a.s. zouden wij u erop willen wijzen dat het hier gaat om investeringen met hefboomeffect, middels privaatpublieke cofinancieringen op lokaal, regionaal en nationaal bestuursniveau", schrijft Valcárcel in zijn brief. Hij vervolgt: "Onder de huidige economische omstandigheden is zich onthouden van een budget als dat van de EU, en dus van het enige stabiele, meerjarige overheidsbudget ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid (waarvan zo'n 94 % bestemd is voor investeringen), in onze ogen een ernstige vergissing".

De vertegenwoordigers van de lokale en regionale overheden van de EU zien het als hun plicht om de financiële middelen zo efficiënt mogelijk te besteden en erop toe te zien dat de financiering door Europa tastbare resultaten oplevert en zoveel mogelijk gebruikt wordt voor hoogwaardige investeringen.

Bovendien verzoekt voorzitter Valcárcel de Europese Raad om de samenhang te bewaren tussen de met het Pact voor groei en werkgelegenheid aangegane verplichtingen en het besluit dat over het MFK zal worden genomen. Dit geldt met name voor de noodzaak om alle niveaus, instrumenten en beleidsmaatregelen in te zetten om investeringen op lokaal niveau mogelijk te maken.

Ten slotte wijst voorzitter Valcárcel erop dat het van het allergrootste belang is dat overeenstemming wordt bereikt vóór eind 2012. Alleen dan kan vertraging in de programmering en toewijzing van Europese financieringen voor de periode 2014-2020 worden voorkomen.

Gerelateerde documenten:

De volledige tekst van de brief van voorzitter Valcárcel

Het advies van het CvdR over het MFK 2014-2020

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0) 2 282 2461

Mobiele telefoon: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Eerdere perscommuniqués


Side Bar