Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT SV EL HU PL BG RO

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/12/70

Bruxelles, 14.11.2012

Regionsudvalgets formand opfordrer i brev EU's stats- og regeringschefer til at støtte et større budget for samhørighedspolitikken

Regionsudvalgets formand, Ramón Luis Valcárcel Siso, har sendt et brev til EU's stats- og regeringschefer for at understrege, at de regionale og lokale repræsentanter i EU er dybt bekymrede over, at de "de fratages de nødvendige redskaber til løsningen af de opgaver, de konfronteres med". Formanden advarer om, at nye nedskæringer i samhørighedspolitikken kan skade vækstmulighederne og den økonomiske genopretning.

De europæiske regioner og byer peger på behovet for at sikre en budgetmæssig balance mellem de forskellige poster i den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 og opfordrer til, at samhørighedspolitikken tildeles et større budget.

"Med henblik på det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 22.-23. november skal jeg minde om, at disse investeringer har en løftestangseffekt takket være den private og offentlige medfinansiering på lokalt, regionalt og nationalt plan", understreger Valcárcel i sit brev, og tilføjer: "I den aktuelle økonomiske situation betragter vi det som en alvorlig fejltagelse at afskære sig fra et budget som EU's, der for 94 %'s vedkommende går til investeringer, og som er den eneste stabile, flerårige offentlige ressource til støtte for vækst og beskæftigelse".

Repræsentanterne for de lokale og regionale myndigheder i EU forpligter sig til at anvende midlerne så effektivt som muligt og sørge for, at EU-finansieringen giver håndgribelige resultater på lokalt plan og fører til investeringer af høj kvalitet.

Derudover opfordrer Valcárcel Det Europæiske Råd til at sikre, at beslutningen om den flerårige finansielle ramme stemmer overens med medlemsstaternes løfter i forbindelse med vækst- og beskæftigelsespagten, og understreger især behovet for at mobilisere alle niveauer, instrumenter og politikker for at skaffe investeringer til lokalsamfundene.

Endelig påpeger Regionsudvalgets formand, at det er afgørende at nå frem til en god aftale før årets slutning, så programmeringen og tildelingen af EU-midlerne for perioden 2014-2020 kan starte uden forsinkelse.

Relaterede dokumenter:

Den fulde ordlyd af brevet sendt af Regionsudvalget formand, Ramón Luis Valcárcel Siso

Regionsudvalgets udtalelse om den flerårige finansielle ramme 2014-2020

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside på: www.cor.europa.eu

Følg os på Twitter: EU_CoR

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Pierluigi Boda

Tlf.: +32 (0)2 282 2461

Mobil: +32 (0) 473 85 1743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Tidligere pressemeddelelser


Side Bar