Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV EL HU PL RO

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

COR/12/70

Брюксел, 14/11/2012 г.

Председателят Валкарсел написа писмо до държавните и правителствените ръководители на ЕС с настойчива молба да подкрепят по-голям бюджет за политиката на сближаване

Председателят на Комитета на регионите Рамон Луис Валкарсел изпрати писмо до държавните и правителствените ръководители, в което подчертава дълбоката загриженост на представителите на европейските местни и регионални власти за това, че са „лишени от необходимите инструменти за ефективно справяне с предизвикателствата, пред които са изправени“. Председателят Валкарсел предупреждава, че „нови съкращения на бюджетния ред за политиката на сближаване може да навреди на перспективите за растеж и на възстановяването на икономиката“.

Европейските региони и градове подчертават необходимостта да се осигури бюджетна балансираност между различните функции на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. и призовават да се отпусне по-голям бюджет на политиката на сближаване.

„Във връзка с извънредното заседание на Европейския съвет на 22 и 23 ноември т.г. бихме желали да бъде взет предвид ефектът на лоста от тези инвестиции, дължащ се на частното и публичното съфинансиране на местно, регионално и национално равнище“, подчертава в писмото Валкарсел и допълва: „В настоящата икономическа ситуация лишаването от подкрепата на бюджет като този на ЕС – единственият стабилен многогодишен публичен ресурс, който осигурява подкрепа на растежа и заетостта и 94% от който са предназначени за инвестиции – ни се струва много сериозна грешка“.

Представителите на местните и регионалните власти в ЕС се ангажират да използват средствата по най-ефективния начин и европейското финансиране да доведе до осезаеми резултати на местно равнище и да стимулира във възможно най-голяма степен качествените инвестиции.

Освен това председателят Валкарсел отправя искане към Европейския съвет да осигури съгласуваност между решението относно многогодишната финансова рамка и ангажиментите, поети от държавите членки по линия на Пакта за растеж и заетост. По конкретно относно „необходимостта да се мобилизират всички равнища, инструменти и политики, за да станат инвестициите достъпни на място“.

Накрая председателят Валкарсел подчертава, че е жизненоважно да се постигне споразумение преди края на тази година, за да започне без забавяне планирането и отпускането на европейско финансиране за периода 2014 – 2020 г.

Свързани документи

Пълен текст на писмото, изпратено от председателя Валкарсел

CoR opinion on the MFF 2014-2020

Комитет на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави членки на ЕС е да приобщават представляваните от тях регионални и местни власти и общности към процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета относно политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu.

Можете да следите за новини и в Twitter: EU_CoR

За повече информация можете да се свържете с:

Пиерлуиджи Бода

тел.: +32 (0)2 282 2461

Мобилен телефон: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Предишни съобщения за медиите


Side Bar