Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/12/63

Bryssel den 18 oktober 2012

Resultaten av den första regionala Eurobarometer-undersökningen

Allmänhetens uppfattning om den rådande ekonomiska situationen och livskvaliteten varierar stort inom EU, inte bara på nationell nivå utan i ännu högre grad på regional nivå. Resultaten visar också att företrädare från alla förvaltningsnivåer spelar en viktig roll för att se till att information om EU förmedlas effektivt på lokal nivå.

Detta är några av de viktigaste slutsatserna i den första Eurobarometer-undersökning som någonsin genomförts på regional nivå. Resultaten av undersökningen lades fram i går vid inledningssessionen för den europeiska konferensen om offentlig kommunikation (EuroPCom) i Bryssel.

Denna särskilda Eurobarometer-undersökning ger för första gången en detaljerad bild av den europeiska allmänhetens uppfattning på regional nivå. Undersökningen genomfördes mellan den 20 augusti och den 15 september 2012, och över 50 000 EU-medborgare från 170 regioner i EU:s 27 medlemsländer intervjuades. Mercedes Bresso, förste vice ordförande för Regionkommittén (ReK), kommenterade resultaten på följande sätt: "Det är viktigt att försöka att inte alltid betrakta situationen utifrån ett nationellt perspektiv. Därför är jag mycket glad över att denna Eurobarometer-undersökning för första gången utgår från ett regionalt perspektiv som gör att vi bättre kan förstå allmänhetens uppfattning i EU:s regioner."

Uppgifterna visar med all tydlighet att arbetslösheten för närvarande har högsta prioritet och är det största orosmomentet i alla EU-regioner, med undantag för vissa delar av Tyskland, och att miljön nästan försvunnit från de flesta medborgares dagordning.

När det gäller den ekonomiska situationen visar resultaten på en övervägande negativ syn på situationen på EU-nivå (71 % av de tillfrågade betecknade den som "dålig"), men fördelningen mellan medlemsländerna, och i vissa fall i ännu högre grad mellan regionerna, är mycket olika. Till exempel betraktar 99 % av de svarande i regionen Drenthe i Nederländerna regionens ekonomiska situation som "bra", i skarp kontrast till 4 % i vissa portugisiska regioner. Föga förvånande avspeglar uppgifterna till stor del konsekvenserna av den ekonomiska krisen, med lägre resultat främst i regionerna i södra och östra Europa. Man kan dock konstatera en ganska dyster syn på den ekonomiska utvecklingen under den närmaste framtiden i många regioner i hela EU, vilket tyder på att befolkningen även i länder där den ekonomiska situationen är bra är nervös inför framtiden.

I fråga om livskvaliteten finns det en tydlig skillnad mellan regionerna i norra och västra EU å ena sidan, där majoriteten av de tillfrågade anser livskvaliteten vara "bra", och öst och syd å andra sidan, där befolkningen har en mer negativ syn. Resultaten visar dock också att uppfattningen om livskvalitet inte bara beror på ekonomiska faktorer.

Under inledningssessionen för EuroPCom ägnades en betydande del av panelens diskussioner åt resultaten beträffande EU-regionernas syn på vilka politiska företrädare som är mest lämpade att förklara EU. I de sydliga länder där den ekonomiska situationen är svår, t.ex. Grekland, Spanien och Italien, visar resultaten tydligt på en allmän misstro mot den politiska eliten. Såsom Mercedes Bresso påpekade är det intressant att se att människor i "stora" länder och regioner som Frankrike, Polen, södra Tyskland och Storbritannien tenderar att förlita sig på sina lokala och regionala företrädare för information om EU. I andra länder vänder sig de tillfrågade till sina nationella företrädare (t.ex. de nordiska länderna och västra Tyskland), Europaparlamentariker (t.ex. Portugal) och kommissions­ledamöter (t.ex. Tjeckien). Som svar på dessa resultat betonade Gregory Paulger, generaldirektör för EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikation, följande: "Det framgår tydligt av de många olika svaren att det bästa sättet att förmedla information om EU är kommunikation i partnerskap med alla förvaltningsnivåer, särskilt de lokala och regionala nivåerna."

EuroPCom

Resultaten av denna särskilda Eurobarometer-undersökning lades fram i samband med den tredje upplagan av EuroPCom (den 17–18 oktober 2012 i Bryssel) för att få i gång diskussionerna om den nuvarande förtroendekrisen bland medborgarna gentemot EU och uppnå en bättre förståelse av synen på EU. Sedan 2010 har EuroPCom samlat kommunikationsansvariga och ledande experter vid myndigheter på lokal, regional, nationell och europeisk nivå så att de kan utbyta kunskaper och praktiska erfarenheter i fråga om aktuella kommunikationsutmaningar. Över 700 kolleger från alla EU-medlemsländer anmälde sig till detta tvådagarsevenemang för nätverksbyggande.

Programmet för EuroPCom 2012 omfattar debatter, workshoppar och föreläsningar om den allmänna opinionen i Europa, sociala medier och webbkommunikation samt EU:s kommunikation och dialog med särskilda målgrupper, t.ex. ungdomar, äldre och migranter. Mer än 50 talare från hela Europa redogör för sin syn på offentlig kommunikation och lägger fram bra metoder från EU:s kommuner, regioner och medlemsländer.

EuroPCom är ett initiativ av Regionkommittén som anordnas i samarbete med Europaparlamentet, EU-rådet, det cypriotiska EU-ordförandeskapet och EU-kommissionen.

Ytterligare information:

  • Resultaten av Flash Eurobarometer 356 "Public Opinion in EU Regions" finns på Eurobarometer-sidan på EU-kommissionens webbplats

EuroPCom 2012

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater, och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén inom politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Följ oss på Twitter: EU_CoR

För ytterligare information kontakta

Nathalie Vandelle

Tel. +32 22822499

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Tidigare pressmeddelanden


Side Bar