Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EU združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/12/63

Brusel 18. októbra 2012

Boli zverejnené výsledky prvého regionálneho Eurobarometra

Názory európskej verejnosti na súčasnú hospodársku situáciu a kvalitu života sa líšia, a to nielen na národnej, ale ešte viac na regionálnej úrovni. Výsledky prieskumu takisto ukazujú, že zástupcovia všetkých úrovní riadenia musia výraznou mierou prispieť k snahe účinne sprostredkovať Európu na miestnej úrovni.

To sú najdôležitejšie závery, ktoré vyplynuli z vôbec prvého prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil na regionálnej úrovni. Jeho výsledky boli predstavené na otváracom zasadnutí Európskej konferencie o verejnej komunikácii (EuroPCom) včera v Bruseli.

Mimoriadny prieskum Eurobarometra prvýkrát poskytuje podrobný obraz o názoroch európskej verejnosti na regionálnej úrovni. Prieskum sa konal od 20. augusta do 15. septembra 2012 a zapojilo sa doň vyše 50 000 občanov EÚ zo 170 regiónov v 27 členských štátoch. Podpredsedníčka Výboru regiónov (VR) Mercedes Bresso o výsledkoch povedala: „Je dôležité vidieť situáciu aj z inej ako národnej perspektívy. Preto som veľmi rada, že prieskum Eurobarometra sa teraz prvýkrát zameral na regionálne hľadisko, ktoré nám umožní lepšie pochopiť, ako vnímajú situáciu občania v európskych regiónoch.“

Výsledky jednoznačne svedčia o tom, že hlavnou prioritou a najväčšou obavou občanov vo všetkých regiónoch EÚ, až na niektoré časti Nemecka, je momentálne nezamestnanosť. Životné prostredie sa takmer celkom vytratilo z centra záujmu väčšiny občanov.

Pokiaľ ide o hospodársku situáciu, hoci výsledky svedčia o prevažne negatívnom vnímaní situácie v EÚ (71 % respondentov ju označilo za „zlú“), názory v jednotlivých členských štátoch, a v niektorých prípadoch dokonca aj regiónoch, sa výrazne odlišujú. Napríklad 99 % respondentov z holandskej provincie Drenthe považuje hospodársku situáciu vo svojom regióne za „dobrú“, čo v niektorých portugalských regiónoch uviedli len 4 % opýtaných. Ako sa dalo očakávať, výsledky do veľkej miery odrážajú dosah hospodárskej krízy, pričom slabšie ohodnotené boli regióny v južnej a východnej Európe. Vývoj hospodárskej situácie v blízkej budúcnosti však nevidia ružovo v mnohých regiónoch EÚ, čo svedčí o tom, že dokonca aj v krajinách s dobrou hospodárskou situáciou sa občania obávajú budúcnosti.

Na otázku o kvalite života odpovedali respondenti veľmi odlišne. V severných a západných regiónoch EÚ väčšinou uviedli, že kvalitu života považujú za „dobrú“, zatiaľ čo občania z východnej a južnej Európy vnímajú situáciu negatívnejšie. Výsledky však okrem iného dokazujú, že vnímanie kvality života nezávisí len od hospodárskych faktorov.

Na otváracom zasadnutí konferencie EuroPCom bola veľká časť diskusií venovaná názorom regiónov EÚ na to, akí politickí zástupcovia môžu najlepšie vysvetliť Európu. V krajinách na juhu, kde je hospodárska situácia kritická, ako je Grécko, Španielsko a Taliansko, výsledky potvrdzujú, že prevláda všeobecná nedôvera voči politickej elite. Ako poukázala Mercedes Bresso, je zaujímavé, že „vo veľkých krajinách a regiónoch, ako je Francúzsko, Poľsko, južné Nemecko a Spojené kráľovstvo, majú ľudia tendenciu spoliehať sa v súvislosti s informovaním o Európe na svojich miestnych a regionálnych zástupcov.“ Respondenti z iných krajín uviedli v tejto súvislosti svojich národných predstaviteľov (napr. v škandinávskych krajinách, v západnej časti Nemecka), poslancov Európskeho parlamentu (napr. v Portugalsku) a členov Európskej komisie (napr. v Českej republike). Generálny riaditeľ GR pre komunikáciu (Európska komisia) Gregory Paulger zdôraznil: „Z množstva rôznych odpovedí je jasné, že najlepší spôsob ako sprostredkovať Európu je sprostredkovať ju v partnerstve, do ktorého budú zapojené všetky úrovne riadenia, a najmä miestna a regionálna úroveň“.

EuroPCom

Výsledky tohto mimoriadneho prieskumu Eurobarometra boli predstavené pri príležitosti tretieho ročníka konferencie EuroPCom (17. – 18. októbra 2012, Brusel), s cieľom podnietiť diskusiu o súčasnom poklese dôvery európskych občanov voči EÚ a lepšie pochopiť, ako vníma Európsku úniu verejnosť. Od roku 2010 sa na konferencii EuroPCOM stretávajú vedúci pracovníci v oblasti komunikácie a skúsení odborníci miestnych, regionálnych a európskych orgánov, aby sa podelili o názory a praktické skúsenosti v súvislosti s aktuálnymi výzvami v oblasti komunikácie. Na toto dvojdňové diskusné podujatie sa prihlásilo vyše 700 účastníkov zo všetkých členských štátov EÚ.

Na programe konferencie EuroPCom 2012 boli diskusie, workshopy a prednášky o verejnej mienke v Európe, sociálnych médiách a webovej komunikácii, sprostredkovaní EÚ a dialógu so špecifickými cieľovými skupinami, ako sú mladí ľudia, starší občania a migranti. Viac než 50 rečníkov z celej Európy predostrelo svoje predstavy o komunikácii s verejnosťou a predstavilo osvedčené postupy z európskych miest, regiónov a členských štátov.

EuroPCom je konferencia organizovaná na podnet Výboru regiónov v spolupráci s Európskym parlamentom, Radou EÚ, cyperským predsedníctvom a Európskou komisiou.

Ďalšie informácie:

  • Výsledky prieskumu Flash Eurobarometer 356 – Public Opinion in EU Regions (Verejná mienka v regiónoch EÚ) – sú k dispozícii na stránke Európskej komisie venovanej prieskumom Eurobarometra

EuroPcom 2012

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteri: EU_CoR

Bližšie informácie Vám poskytne:

Nathalie Vandelle

Tel.: +32 2 282 24 99

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy nájdete tu


Side Bar