Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE.

COR/12/63

Bruksela, 18 października 2012 r

Ogłoszenie wyników pierwszego badania Eurobarometru
przeprowadzonego na szczeblu regionalnym

Opinie na temat obecnego kryzysu gospodarczego i jakości życia są bardzo podzielone nie tylko na szczeblu krajowym, lecz również – i to w o wiele większym stopniu – na szczeblu regionalnym. Wyniki pokazują, że przedstawiciele wszystkich szczebli rządu mają do odegrania kluczową rolę w skutecznym informowaniu o Europie na szczeblu lokalnym.

Tak brzmią najistotniejsze wnioski z pierwszego w historii badania Eurobarometru przeprowadzonego na szczeblu regionalnym, którego wyniki przedstawiono wczoraj w Brukseli na sesji inaugurującej europejską konferencję poświęconą komunikacji publicznej (EuroPCom).

Specjalne badanie Eurobarometru daje po raz pierwszy wgląd w odbiór społeczny Europy na szczeblu regionalnym. Od 20 sierpnia do 15 września 2012 r. przeprowadzono wywiady z ponad 50 tys. obywateli UE ze 170 regionów w 27 państwach członkowskich. Mercedes Bresso, pierwsza wiceprzewodnicząca Komitetu Regionów (KR-u), stwierdziła: „Należy zadbać o to, by rozważania nie zawsze były podejmowane z perspektywy krajowej. Dlatego też cieszę się, że po raz pierwszy w Eurobarometrze przyjęto regionalny punkt widzenia, który umożliwia nam lepsze zrozumienie nastrojów społecznych w europejskich regionach”.

Większość danych pokazuje, że walka z bezrobociem jest obecnie głównym priorytetem, a samo bezrobocie największą bolączką we wszystkich regionach UE, z wyjątkiem niektórych części Niemiec, i że większość obywateli niemal przestała poświęcać uwagę kwestiom ochrony środowiska.

Chociaż wyniki pokazują przede wszystkim negatywną wizję sytuacji gospodarczej na szczeblu UE (71% respondentów ocenia ją jako „złą”), ich rozłożenie pośród państw członkowskich, a w niektórych wypadkach nawet w większym stopniu pośród regionów, jest bardzo zróżnicowane. Na przykład 99% respondentów z regionu Drenthe w Holandii postrzega sytuację gospodarczą regionu jako „dobrą”, w przeciwieństwie do 4% w niektórych regionach portugalskich. Nie jest raczej zaskakujące, że dane w dużej mierze odzwierciedlają wpływ kryzysu gospodarczego, w związku z czym w Europie Południowej i Wschodniej odnotowano bardziej pesymistyczne nastroje. Niemniej rozwój sytuacji gospodarczej w najbliższej przyszłości postrzega się raczej negatywnie w większej liczbie regionów w całej UE, co dowodzi, że nawet w dobrze radzących sobie krajach obywatele niepokoją się o przyszłość.

Jeżeli chodzi o postrzeganie jakości życia, można zauważyć znaczne różnice między regionami leżącymi w Europie Północnej i Zachodniej, gdzie większość respondentów uważa ją za „dobrą”, a regionami Europy Wschodniej i Południowej, gdzie nastroje są bardziej pesymistyczne. Wyniki pokazują jednak, że odczuć obywateli w tym względzie nie można wyjaśnić wyłącznie za pomocą czynników gospodarczych.

Podczas sesji inaugurującej EuroPCom dyskusja panelu w dużej mierze dotyczyła odpowiedzi regionów UE na pytanie, którzy przedstawiciele polityczni są w stanie najlepiej objaśnić Europę. W krajach położonych na południu Europy, gdzie sytuacja gospodarcza jest trudna, takich jak Grecja, Hiszpania i Włochy, wyniki wyraźnie pokazują ogólną nieufność w stosunku do elity politycznej. Jak stwierdziła Mercedes Bresso, warto odnotować, że „w dużych krajach i regionach, takich jak Francja, Polska, Południowe Niemcy i Wielka Brytania, ludzie oczekują, że informować o Europie będą przedstawiciele lokalni i regionalni”. W innych krajach respondenci podawali swych przedstawicieli krajowych (np. w krajach skandynawskich, zachodniej części Niemiec), posłów do Parlamentu Europejskiego (np. w Portugalii) oraz członków Komisji Europejskiej (np. w Republice Czeskiej). W reakcji na wyniki badania Gregory Paulger, dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Komisji Europejskiej, podkreślił: „Z udzielonych odpowiedzi widać, że najlepiej informować o Europie w ramach partnerstwa, z udziałem wszystkich szczebli rządu, a zwłaszcza szczebla lokalnego i regionalnego”.

EuroPCom

Wyniki specjalnego badania Eurobarometru przedstawiono podczas 3. edycji EuroPCom (w dniach 17–18 października 2012 r. w Brukseli), by zainicjować dyskusję na temat obecnego kryzysu zaufania obywateli do UE i lepiej zrozumieć to, jak ją postrzegają. Od 2010 r. w konferencji biorą udział menedżerowie ds. komunikacji i starsi specjaliści z organów władz lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich, by podzielić się swymi spostrzeżeniami i praktycznymi doświadczeniami dotyczącymi rzeczywistych wyzwań w dziedzinie komunikacji. Ponad 700 uczestników ze wszystkich państw członkowskich UE zgłosiło swój udział w tym dwudniowym wydarzeniu służącym nawiązywaniu kontaktów.

W programie EuroPCom 2012 znalazły się debaty, warsztaty i wykłady poświęcone opinii publicznej w Europie, mediom społecznościowym, komunikacji internetowej oraz dialogowi z konkretnymi grupami docelowymi, takimi jak ludzie młodzi i starsi oraz imigranci. Ponad 50 prelegentów z całej Europy przedstawiło swą wizję komunikacji publicznej i zaprezentowało sprawdzone rozwiązania wypracowane w europejskich miastach, regionach i państwach członkowskich.

EuroPCom jest inicjatywą Komitetu Regionów zorganizowaną we współpracy z Parlamentem Europejskim, Radą UE, prezydencją cypryjską UE i Komisją Europejską.

Dalsze informacje:

  • Wyniki Flash Eurobarometru 356 „Opinia publiczna w regionach UE” zamieszczono na stronie Eurobarometru, na portalu internetowym Komisji Europejskiej.

EuroPCom 2012

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków z wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na strony internetowe KR-u: www.cor.europa.eu.

Śledź nas na Twitterze: UE_KR

Szczegółowych informacji udziela:

Nathalie Vandelle

tel. +32 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe – kliknij tutaj.


Side Bar