Navigation path

Left navigation

Additional tools

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/12/63

Brussel, 18 oktober 2012

Resultaten van eerste Eurobarometer op regionaal niveau

De publieke beleving in de EU van de huidige economische situatie en de levenskwaliteit vertoont grote verschillen, niet alleen op nationaal niveau, maar nog meer in de regio's. Uit de resultaten blijkt ook dat vertegenwoordigers op elk bestuursniveau een cruciale rol spelen om ervoor te zorgen dat Europa's boodschap lokaal doeltreffend is.

Dit zijn een paar van de belangrijkste bevindingen van de eerste Eurobarometer-enquête die in de regio's gehouden is; de resultaten werden gisteren in Brussel gepresenteerd tijdens de openingszitting van de Europese Conferentie over overheidscommunicatie (EuroPCom).

De speciale Eurobarometer-enquête biedt voor het eerst gedetailleerd inzicht in hoe het publiek in de regio's Europa beleeft. Tussen 20 augustus en 15 september 2012 zijn ruim 50.000 EU-burgers uit 170 regio's in de 27 lidstaten geïnterviewd. Mercedes Bresso, eerste vicevoorzitster van het Comité van de Regio's (CvdR), zei naar aanleiding hiervan: "Wat telt is dat we proberen niet altijd alles door een nationale bril te bezien. Daarom ben ik verheugd dat deze Eurobarometer voor de eerste keer de zaken regionaal bekijkt, waardoor we beter kunnen begrijpen hoe in de regio's over Europa wordt gedacht".

Overduidelijk komt naar voren dat werkloosheid momenteel prioriteit nummer één is en de grootste zorg in alle EU-regio's, uitgezonderd sommige delen van Duitsland, en dat het milieu voor de meeste burgers bijna van de agenda verdwenen is.

De economische situatie: hoewel de resultaten een overwegend negatief beeld van de situatie op EU-niveau tonen (71% van de respondenten beschouwen deze als "slecht"), loopt de verdeling ervan tussen de lidstaten en, in sommige gevallen, zelfs tussen regio's, sterk uiteen Zo vindt 99% van de respondenten in de regio Drenthe (Nederland) dat de economische situatie in de regio "goed" is, wat in schril contrast staat met de 4% in sommige Portugese regio's. Het wekt geen verwondering dat de data grotendeels het effect van de economische crisis weergeven, met slechtere resultaten, voornamelijk in de regio's in Zuid- en Oost-Europa. Maar een nogal sombere mening over de ontwikkeling van de economische situatie in de nabije toekomst is aanwezig in meer regio's in de gehele EU, wat erop wijst dat zelfs in landen waar de economische situatie goed is, burgers zich zorgen lijken te maken over de toekomst.

Gevraagd naar de levenskwaliteit tekent zich een duidelijk onderscheid af tussen regio's in Noord- en West-Europa enerzijds, waar de meeste respondenten de levenskwaliteit als "goed" bestempelen, en Oost- en Zuid-Europa anderzijds, waar de burgers er negatiever over denken. Maar de resultaten tonen ook dat het standpunt over levenskwaliteit niet met economische factoren alleen te verklaren is.

Tijdens de openingssessie van EuroPCom ging de paneldiscussie voornamelijk om de resultaten uit Europa's regio's met betrekking tot de vraag welke politieke afgevaardigden het geschiktst zijn om uit te leggen wat er in Europa gebeurt. In zuidelijke landen als Griekenland, Italië en Spanje, waar de economische situatie zorgwekkend is, spreekt uit de resultaten een duidelijk wantrouwen jegens de politieke elite. Het is interessant, zoals Mercedes Bresso opmerkte, om te zien dat: "in "grote" landen en regio's als Frankrijk, Polen, Zuid-Duitsland en het VK de mensen geneigd zijn te vertrouwen op hun lokale en regionale vertegenwoordigers als het om Europa gaat". In andere landen gaven respondenten de voorkeur aan nationale afgevaardigden (bijv. Scandinavië, West-Duitsland), leden van het Europees Parlement (bijv. Portugal) en leden van de Europese Commissie (bijv. Tsjechië). In reactie op deze resultaten benadrukt Gregory Paulger, directeur-generaal van DG Communicatie (Europese Commissie): "Uit de mix van reacties blijkt dat communicatie in partnerschap de beste manier is om over Europa te spreken, met inbreng van alle bestuursniveaus, en dan vooral het lokale en regionale niveau".

EuroPCom

De resultaten van deze speciale versie van de Eurobarometer werden gepresenteerd ter gelegenheid van de derde EuroPCom (17-18 oktober 2012, Brussel) om de discussie op gang te brengen over het huidige wantrouwen onder burgers jegens de EU en om beter te begrijpen hoe er over de EU gedacht wordt. Sinds 2010 brengt EuroPCom communicatiemanagers en senior deskundigen van lolale, regionale, nationale en Europese overheden samen om standpunten en praktijkervaringen uit te wisselen over de communicatie-uitdagingen van vandaag de dag. Ruim 700 collega's uit alle lidstaten namen deel aan dit tweedaags netwerkevenement.

Op het programma van EuroPCom 2012 staan debatten, workshops en lezingen over de publieke opinie in Europa, social media en webcommunicatie, EU-communicatie en de dialoog met specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouderen en migranten. Meer dan 50 sprekers uit heel Europa brengen hun visie op overheidscommunicatie en stellen "best practices" voor uit Europese steden, regio's en lidstaten.

EuroPCom is een initiatief van het Comité van de Regio's, georganiseerd in samenwerking met het Europees Parlement, de Raad van de EU, het Cypriotische voorzitterschap van de EU en de Europese Commissie.

Nadere informatie:

  • De resultaten van de Flash Eurobarometer 356 – Public Opinion in EU Regions – zijn te vinden op de Eurobarometer pagina van de website van de Europese Commissie

EuroPcom 2012

Het Comité van de Regio's

THet Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Meer informatie is te vinden op de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nathalie Vandelle

Tel. +32 2 282 24 99

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Klik hier voor eerdere persberichten


Side Bar