Navigation path

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/12/63

Bryssel 18. lokakuuta 2012

Ensimmäisen aluetason Eurobarometritutkimuksen tulokset on julkaistu <>

Ihmisten näkemyksissä nykyisestä taloustilanteesta ja elämänlaadusta on suuria eroja EU:n sisällä ensinnäkin jäsenvaltiotasolla ja vieläkin enemmän aluetasolla. Lisäksi tulokset osoittavat, että kaikkien hallintotasojen edustajilla on ratkaiseva rooli sen varmistamisessa, että paikallinen Eurooppa-tiedottaminen on tehokasta.

Seuraavassa kerrotaan ensimmäisen aluetason Eurobarometritutkimuksen tärkeimmistä havainnoista. Tutkimustulokset esiteltiin eilen Brysselissä pidetyssä eurooppalaisen tiedotuskonferenssin (EuropCom) avajaisistunnossa.

Erityiseurobarometri tarjoaa ensimmäistä kertaa yksityiskohtaisen katsauksen eurooppalaisten näkemyksiin aluetasolla. Tutkimus toteutettiin 20. elokuuta ja 15. syyskuuta 2012 välisenä aikana, jolloin haastateltiin yli 50 000:ttä, 170 eri alueelta ja 27 jäsenvaltiosta kotoisin olevaa EU:n kansalaista. Alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Mercedes Bresso sanoi tuloksista: "On tärkeää, ettei asioita tarkastella aina valtiotason näkökulmasta. Sen vuoksi olen hyvin iloinen, että Eurobarometritutkimuksessa omaksutaan nyt ensimmäistä kertaa alueellinen näkökulma, jonka ansiosta voidaan ymmärtää paremmin Euroopan alueilla asuvien näkemyksiä".

Tulokset osoittavat yksiselitteisesti, että työttömyys on tällä hetkellä ensisijaisen tärkeä seikka ja suurin huolenaihe kaikilla EU:n alueilla (poikkeuksena Saksan tietyt osat) ja että ympäristökysymykset ovat miltei kokonaan jääneet pois useimpien ihmisten asialistalta.

Tulokset osoittavat taloudellista tilannetta koskevan näkemyksen olevan hyvin kielteinen EU-tasolla (71 prosenttia vastaajista pitää sitä "huonona"). Näkemykset vaihtelevat kuitenkin huomattavasti jäsenvaltioiden ja joissakin tapauksissa vielä enemmän alueiden välillä. Esimerkiksi 99 prosenttia Drenthen läänin (Alankomaat) vastaajista pitää sen taloudellista tilannetta "hyvänä", missä on nähtävissä voimakas vastakkaisuus eräisiin Portugalin alueisiin, joissa vastaava luku on 4 prosenttia. Ei ole yllättävää, että tiedot ilmentävät pitkälti talouskriisin vaikutuksia, ja tilannetta pidetään huonona suurelta osin Etelä- ja Itä-Euroopan alueilla. Monilla alueilla koko EU:ssa vallitsee kuitenkin melko synkkä näkemys taloustilanteen kehityksestä lähitulevaisuudessa, mikä antaa ymmärtää, että jopa taloustilanteeltaan menestyneissä maissa ihmiset suhtautuvat levottomasti tulevaisuuteen.

Kysyttäessä elämänlaadusta havaittiin selvä jako yhtäältä EU:n pohjoisten ja läntisten alueiden ja toisaalta itäisten ja eteläisten alueiden välillä: ensiksi mainituilla vastaajien valtaosa pitää elämänlaatua "hyvänä", kun taas itäisillä ja eteläisillä alueilla ihmisten näkemykset ovat kielteisempiä. Tulokset osoittavat kuitenkin myös, että näkemys elämänlaadusta ei selity pelkästään taloudellisilla tekijöillä.

Huomattavassa osassa EuroPComin avajaisistunnon keskusteluja keskityttiin tutkimustuloksiin, jotka koskevat EU:n alueiden näkemyksiä siitä, mitkä poliittiset edustajat pystyvät parhaiten selittämään Eurooppa-asioita. Eteläisissä maissa, joissa taloustilanne on haastava, kuten Kreikassa, Espanjassa ja Italiassa, tulokset ilmentävät selvästi yleistä epäluottamusta poliittiseen eliittiin. Kuten Mercedes Bresso totesi, on mielenkiintoista nähdä, että "eräissä 'suurissa' maissa ja 'suurilla' alueilla, kuten Ranskassa, Puolassa, Etelä-Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ihmiset vaikuttavat luottavan paikallisiin ja alueellisiin edustajiinsa Eurooppa-tiedon hankkimisessa". Muissa maissa vastaajat mainitsivat valtiotason edustajansa (esim. Skandinavian maissa ja Länsi-Saksassa), Euroopan parlamentin jäsenet (esimerkiksi Portugalissa) ja Euroopan komission jäsenet (esimerkiksi Tšekissä). Euroopan komission viestinnän pääosaston pääjohtaja Gregory Paulger totesi painokkaasti, että "erilaisten vastausten perusteella on selvää, että paras tapa tiedottaa Eurooppa-asioista on viestiä niistä kumppaneina ja kutsua mukaan kaikki hallintotasot ja erityisesti paikallis- ja aluetaso".

EuroPCom

Aluetason erityiseurobarometrin tulokset esiteltiin kolmannessa EuroPCom-konferenssissa (17.–18. lokakuuta 2012 Brysselissä). Tavoitteena oli herättää keskustelua nykyisestä EU:hun kohdistuvan luottamuksen kriisistä ja oppia ymmärtämään paremmin EU:ta koskevia näkemyksiä. EuroPCom on koonnut vuodesta 2010 yhteen paikallisten, alueellisten, valtiollisten ja unionin viestintäalan johtajia ja johtavia asiantuntijoita jakamaan käsityksiään ja käytännön kokemuksiaan tämänhetkisistä viestintää koskevista haasteista. Yli 700 henkilöä kaikista EU:n jäsenvaltioista oli ilmoittautunut tähän kaksipäiväiseen verkottumistapahtumaan.

Vuoden 2012 EuroPCom- konferenssin ohjelmassa oli keskusteluja, työpajaseminaareja ja luentoja, jotka käsittelivät yleistä mielipidettä Euroopassa, sosiaalista mediaa ja verkkoviestintää, Eurooppa-asioista tiedottamista ja vuoropuhelua tiettyjen kohderyhmien, kuten nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajien, kanssa. Yli 50 puhujaa koko Euroopasta esitti näkemyksensä julkisesta tiedottamisesta ja esitteli parhaita käytänteitä Euroopan kunnista, alueilta ja jäsenvaltioista.

EuroPCom on alueiden komitean aloite, joka toteutetaan yhteistyössä Euroopan parlamentin, neuvoston, puheenjohtajavaltio Kyproksen ja Euroopan komission kanssa.

Lisätietoa:

Euroopan unionin alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Tutustu AK:n verkkosivuihin osoitteessa: www.cor.europa.eu

Seuraa komiteaa Twitterissä: EU_CoR

Lisätietoja:

Nathalie Vandelle (FR, EN)

P. +32 (0)22822499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Aiemmat lehdistötiedotteet ovat luettavissa täällä


Side Bar