Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/12/63

Brüssel, 18. oktoober 2012

Eurobaromeetri esimese piirkondliku tasandi uuringu tulemused teada

Terves ELis erineb üldsuse arusaam praegusest majanduskriisist ja elukvaliteedist nimetamisväärselt mitte ainult riikide, vaid veelgi tuntavamalt piirkondade vahel. Tulemused osutavad ka sellele, et kõigi valitsustasandite esindajad saavad etendada olulist osa Euroopa Liidu tõhusal kohapealsel tutvustamisel.

Sellisele olulisele tõdemusele jõuti esmakordselt piirkondlikul tasandil läbiviidud Eurobaromeetri uuringu käigus, mille tulemusi tutvustati eile üldsuse teavitamise teemalise Euroopa konverentsi (EuroPCom) avaistungil Brüsselis.

Eurobaromeetri eriuuring pakub esmakordselt üksikasjalikku ülevaadet Euroopa piirkondade avalikkuse arusaamadest. Uuring toimus 20. augustist 15. septembrini 2012 ning selle käigus küsitleti rohkem kui 50 000 ELi kodanikku liidu 27 liikmesriigi 170st piirkonnast. Regioonide Komitee esimene asepresident Mercedes Bresso sõnas tulemustest rääkides: „Oluline on püüda mõelda laiemalt kui ainult riiklikust perspektiivist. Seetõttu olen tõeliselt rahul, et esmakordselt arvestatakse Eurobaromeetris piirkondade seisukohtadega, aidates meil paremini mõista Euroopa piirkondade avalikkuse arvamust.”

Andmed osutavad, et ülekaalukalt on praegu aktuaalseim ja suurim mureküsimus töötuse probleem, seda peaaegu kõigis ELi piirkondades, välja arvatud Saksamaa teatud piirkonnad, ning et keskkonna teema on enamiku kodanike mõtetes jäänud tahaplaanile.

Hoolimata ELi tasandi majandusliku olukorra valdavalt negatiivsest käsitusest (71 % vastajaid peab olukorda „halvaks”), on arvamuste jaotus liikmesriikide vahel, kohati enamgi veel piirkondade vahel, äärmiselt mitmekesine. Näiteks Madalmaade Drenthe provintsis hindas 99 % vastajaid piirkonna majandusliku olukorra „heaks”, mis on teravas kontrastis Portugali piirkondadega, kus samasugust arvamust jagas 4 % vastajaid. Ootuste kohaselt peegeldavad need andmed suuresti majanduskriisi mõju, mistõttu pessimistlikumad tulemused on enamasti iseloomulikud Lõuna- ja Ida-Euroopa piirkondadele. Siiski nähakse majanduskriisi vallas lähiajal toimuvaid arenguid süngetes värvides paljudes piirkondades kõikjal ELis, mis näib osutavat, et kodanikel on kalduvus tuleviku pärast muretseda isegi neis riikides, mille majanduslik olukord on hea.

Vastustest küsimusele elukvaliteedi kohta eristuvad selgelt Euroopa Liidu põhja- ja läänepiirkonnad, kus enamik vastajaid peavad elukvaliteeti „heaks”, samas kui Ida- ja Lõuna-Euroopas on kodanike hinnangud negatiivsemad. Seevastu viitavad tulemused sellele, et elukvaliteeti ei saa vaadelda üksnes majanduslike tegurite valguses.

EuroPComi avaistungil keskenduti paneeldiskussioonis iseäranis põhjalikult tulemustele, mis kajastasid ELi piirkondade arvamust sellest, millistel poliitikutel on parimad võimalused Euroopa teemade selgitamisel. Lõunapoolsetes riikides, näiteks Kreekas, Hispaanias ja Itaalias, kus majanduslik olukord on murettekitav, osutavad tulemused selgelt umbusaldusele poliitilise eliidi vastu. Mercedes Bresso hinnangul on huvitav tõdeda, et: „Suurtes riikides ja piirkondades, nagu Prantsusmaal, Poolas, Lõuna-Saksamaal ja Ühendkuningriigis usaldavad inimesed valdavalt Euroopa teemadest teavitamise oma kohalikele ja piirkondlikele esindajatele.” Teistes riikides viidati riigi tasandi poliitikutele (nt Skandinaavia riigid, Lääne-Saksamaa), Euroopa Parlamendi liikmetele (nt Portugal) ja Euroopa Komisjoni liikmetele (nt Tšehhi Vabariik). Neile tulemustele tuginedes rõhutas Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraadi peadirektor Gregory Paulger: „Vastuste paljusus viitab sellele, et kõige paremini saab Euroopa teemadest teavitada partnerluses, mis hõlmab kõiki valitsustasandeid, eelkõige aga kohalikku ja piirkondlikku tasandit”.

EuroPCom

Eurobaromeetri eriuuringu tulemusi tutvustati EuroPComi kolmandal konverentsil 17.–18. oktoobril 2012 Brüsselis. Eesmärgiks oli innustada arutelusid praeguse usalduskriisi üle kodanike ja ELi vahel ning ELi olemust paremini mõista. Alates 2010. aastast saavad EuroPComil kokku kohalike, piirkondlike, riiklike ja Euroopa Liidu asutuste teabejuhid ja tippeksperdid, et vahetada mõtteid päevakajaliste kommunikatsiooniküsimuste üle ja jagada praktilisi kogemusi. Sellele kahepäevasele kontaktide sõlmimise üritusele registreerunuid on kõigist ELi liikmesriikidest üle 700.

2012. aasta EuroPComi kavas on debatte, õpikodasid ja loenguid, millel käsitletakse Euroopa avalikku arvamust, sotsiaalmeediat ja veebipõhist suhtlemist, EList teavitamist ja konkreetsete sihtrühmadega (näiteks noored, eakad ja sisserändajad) peetavaid dialooge. Rohkem kui 50 kõnelejat üle kogu Euroopa esitavad oma visioone üldsuse teavitamise kohta ning tutvustavad Euroopa linnade, piirkondade ja liikmesriikide parimaid tavasid.

EuroPCom on Regioonide Komitee algatus, mis korraldatakse koostöös Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu, nõukogu eesistujariigi Küprose ja Euroopa Komisjoniga.

Täiendav teave:

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu piirkondlike ja kohalike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondlikke ja kohalikke pädevusi.

Külastage Regioonide Komitee veebilehte aadressil www.cor.europa.eu

Jälgige meid Twitteris: EU_CoR

Täiendav teave:

Nathalie Vandelle

Tel. +32 2 282 24 99

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Varasemad pressiteated


Side Bar