Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/12/63

Bruxelles, den 18. oktober 2012

Resultaterne af den første Eurobarometer-undersøgelse på regionalt niveau offentliggjort

Borgernes opfattelse af den nuværende økonomiske situation og livskvalitet varierer i høj grad i hele EU, både på nationalt, men så sandelig også på regionalt niveau. Resultaterne viser desuden, at repræsentanter fra alle myndighedsniveauer har en vigtig rolle at udfylde i forbindelse med at sikre, at EU formidles effektivt på lokalt plan.

Dette er nogle af de primære konklusioner af den første Eurobarometer-undersøgelse udført på regionalt niveau. Resultaterne af undersøgelsen blev præsenteret under gårsdagens åbning af den europæiske konference om offentlig kommunikation (EuroPCom) i Bruxelles.

Denne særlige Eurobarometer-undersøgelse giver for første gang et detaljeret indblik i, hvordan den europæiske befolkning oplever situationen i regionerne. Flere end 50.000 EU-borgere fra 170 regioner i de 27 EU-medlemsstater deltog i undersøgelsen, der blev gennemført fra den 20. august til den 15. september 2012. Regionsudvalgets første næstformand, Mercedes Bresso, sagde om resultaterne, at det er vigtigt at gøre en indsats for ikke altid at betragte situationen fra et nationalt perspektiv. Hun er derfor meget tilfreds med, at Eurobarometer for første gang gennemfører en undersøgelse fra et regionalt perspektiv, hvilket giver mulighed for bedre at forstå befolkningens opfattelse i EU's regioner.

De indsamlede oplysninger viser med al tydelighed, at arbejdsløshed på nuværende tidspunkt er den vigtigste prioritet og den største bekymring i alle EU's regioner med undtagelse af visse dele af Tyskland, og at de fleste borgere ikke længere betragter miljøet som så vigtigt.

Resultaterne vedrørende den økonomiske situation afslører et overvejende negativt syn på situationen i EU (i 71 % af besvarelserne betegnes den som "dårlig"), men forskellen mellem de enkelte medlemsstater er meget stor og endda større mellem regionerne i visse tilfælde. For eksempel mener 99 % af den adspurgte befolkning i Drenthe-regionen i Holland, at den økonomiske situation dér er "god", hvilket står i skarp modsætning til visse portugisiske regioner, hvor blot 4 % er af samme mening. Ikke overraskende viser resultaterne i høj grad den økonomiske krises aftryk, i og med at de mere negative opfattelser overvejende findes i regioner i Syd- og Østeuropa. Dog er der i et stort antal regioner i hele EU dystre forventninger til den økonomiske situations udvikling i den nærmeste fremtid, hvilket indikerer, at selv borgere i lande med en god økonomisk situation har en tendens til at bekymre sig om fremtiden.

Adspurgt om livskvalitet er der en klar forskel mellem nordlige og vestlige EU-regioner på den ene side, hvor de fleste adspurgte anser deres livskvalitet som værende "god", og østlige og sydlige regioner på den anden side, hvor borgerne opfatter den mere negativt. Resultaterne viser imidlertid, at opfattelsen af livskvalitet ikke kun beror på økonomiske faktorer.

Under åbningen af EuroPCom drejede en betydelig del af panelets debatter sig om resultaterne vedrørende EU-regionernes opfattelse af, hvilke politiske repræsentanter der har de bedste forudsætninger for at formidle EU. I sydeuropæiske lande som Grækenland, Spanien og Italien, hvor den økonomiske situation er vanskelig, viser resultaterne med tydelighed, at man generelt nærer mistro til den politiske elite. Som Mercedes Bresso påpegede, er det interessant at se, at befolkningen i "store" lande og regioner som Frankrig, Polen, det sydlige Tyskland og Storbritannien primært forventer, at deres lokale og regionale repræsentanter formidler EU til dem. I andre lande henviser besvarelserne til de nationale repræsentanter (f.eks. i de skandinaviske lande og i det vestlige Tyskland), medlemmer af Europa-Parlamentet (f.eks. i Portugal) og medlemmer af Kommissionen (f.eks. i Tjekkiet). Som opfølgning på disse resultater understregede Gregory Paulger, generaldirektør for Kommissionens Generaldirektorat for Presse og Kommunikation, at de blandede besvarelser viser, at man bedst formidler EU ved hjælp af et partnerskab, der omfatter alle myndighedsniveauer, navnlig de lokale og regionale myndigheder.

EuroPCom

Resultaterne af denne særlige Eurobarometer-undersøgelse blev offentliggjort i forbindelse med den tredje ombæring af EuroPCom (17.-18. oktober 2012, Bruxelles) for at sætte gang i debatten om befolkningens aktuelle tillidskrise over for EU og for at opnå en bedre forståelse af de forskellige opfattelser af EU. Siden 2010 har EuroPCom samlet kommunikationschefer og førende eksperter fra lokale, regionale, nationale og europæiske myndigheder med henblik på at udveksle viden og praktiske erfaringer i relation til konkrete kommunikationsudfordringer. Flere end 700 kolleger fra alle EU's medlemsstater har tilmeldt sig dette todages netværksarrangement.

Programmet for EuroPCom 2012 omfatter debatter, workshops og foredrag om den offentlige mening i EU, sociale medier og internetkommunikation, EU's kommunikation og dialog med særlige målgrupper, herunder unge, ældre og indvandrere. Flere end 50 talere fra hele Europa har formidlet deres visioner om offentlig kommunikation og nuværende bedste praksis fra EU's byer, regioner og medlemsstater.

EuroPCom er et initiativ fra Regionsudvalget og arrangeres i samarbejde med Europa-Parlamentet, Rådet, det cypriotiske rådsformandskab og Kommissionen.

Yderligere oplysninger:

  • Resultaterne af Flash Eurobarometer-undersøgelse 356: "Public Opinion in EU Regions" kan findes på Eurobarometers side på Kommissionens website.

  • EuroPCom 2012

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside på www.cor.europa.eu

Følg os på Twitter: EU_CoR

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Nathalie Vandelle

Tlf.: +32 2 282 24 99

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Klik her for at læse tidligere pressemeddelelser.


Side Bar