Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/12/63

V Bruselu dne 18. října 2012

Zveřejněny výsledky prvního průzkumu Eurobarometr na regionální úrovni

Názory veřejnosti v EU na stávající hospodářskou situaci a kvalitu života vykazují podstatné rozdíly nejen na úrovni států, ale snad ještě větší na úrovni regionů. Výsledky také ukazují, že představitelé všech úrovní správy mají velmi závažnou úlohu, když zajišťují na místní úrovni efektivní informování o evropských záležitostech.

To jsou některá z hlavních zjištění historicky prvního průzkumu Eurobarometr uskutečněného na regionální úrovni. Jeho výsledky byly včera představeny na zahajovacím zasedání Evropské konference o informování veřejnosti (EuroPCom) v Bruselu.

Zvláštní průzkum Eurobarometr nabízí poprvé detailní pohled na evropské veřejné mínění na regionální úrovni. Průzkum se uskutečnil od 20. srpna do 15. září 2012, kdy byly provedeny rozhovory s více než 50 000 občanů EU pocházejících ze 170 regionů 27 členských států. Paní Mercedes Bresso, první místopředsedkyně Výboru regionů, k výsledkům uvedla: „Je důležité usilovat o to, abychom realitu neposuzovali jen z celostátní perspektivy. Proto jsem skutečně šťastná, že Eurobarometr ji poprvé zkoumá z regionálního pohledu, což nám umožní lépe pochopit, jak ji vnímá veřejnost v evropských regionech.“

Drtivá většina odpovědí ukazuje, že nejnaléhavějším a nejzávažnějším problémem je nezaměstnanost. Je tomu tak v regionech po celé Evropské unii s výjimkou určitých oblastí v Německu. Většina občanů téměř vyřazuje ze seznamu priorit péči o životní prostředí.

Odpovědi týkající se hospodářské situace vykazují převážně negativní hodnocení situace v EU (71 % respondentů ji považuje za „špatnou“). Toto hodnocení se však velmi liší mezi jednotlivými členskými státy a v některých případech se ještě více liší mezi různými regiony. Například 99 % respondentů z regionu Drenthe v Nizozemsku považuje hospodářskou situaci regionu za „dobrou“, což je v příkrém kontrastu se 4 % v některých portugalských regionech. Není překvapením, že data ve značné míře zrcadlí dopady hospodářské krize, takže nižší hodnocení se často objevuje v regionech jižní a východní Evropy. Spíše pochmurné názory na vývoj hospodářské situace v blízké budoucnosti však zaznívají z velkého počtu regionů po celé Evropské unii. Z toho je možné vyvodit, že i v zemích, kde je hospodářská situace dobrá, očekávají občané další vývoj s jistou nervozitou.

V otázkách týkajících se kvality života je zřetelný rozdíl mezi severními a západními regiony Evropské unie na jedné straně, kde většina respondentů považuje kvalitu života za „dobrou“, a regiony východními a jižními na druhé straně, kde je hodnocení respondentů spíše negativní. Výsledky však také ukazují, že vnímání kvality života není vysvětlitelné výlučně hospodářskými faktory.

Během zahajovacího zasedání konference EuroPCom se podstatná část diskusních vystoupení soustředila na výsledky tohoto průzkumu v regionech EU, které se týkaly názorů na otázku, jací političtí představitelé mají nejlepší podmínky k vysvětlování evropské tematiky. V jižních zemích, kde je hospodářská situace problematická, jako je Řecko, Španělsko a Itálie, ukazují výsledky obecnou nedůvěru v politické elity. Jak upozornila paní Mercedes Bresso, je zajímavé zjištění, že „ve „velkých“ zemích, jako je Francie, Polsko, jih Německa nebo Spojené království, mají lidé tendenci spoléhat při informování o evropských záležitostech na své místní a regionální představitele“. V jiných zemích respondenti odkazovali na představitele na celostátní úrovni (např. ve skandinávských zemích nebo v západním Německu), poslance Evropského parlamentu (např. v Portugalsku) nebo komisaře Evropské komise (např. v České republice). Pan Gregory Paulger, generální ředitel GŘ pro komunikaci Evropské komise, zdůraznil: „Z rozložení odpovědí na tuto otázku je zřejmé, že nejlepším způsobem, jak informovat o Evropě, je komunikace v partnerství složeném ze všech úrovní správy, zejména se zapojením místní a regionální úrovně.“

EuroPCom

Výsledky zvláštního průzkumu Eurobarometru byly prezentovány v průběhu třetího ročníku konference EuroPCom (17.–18. října 2012 v Bruselu), aby podnítily diskusi o současné krizi důvěry občanů v Evropskou unii a o lepším pochopení jejich názorů na EU. Od roku 2010 jsou konference EuroPCom fórem setkávání managerů v oblasti komunikace a zkušených odborníků v oblasti místní, regionální, celostátní a evropské správy, kde si mohou vyměňovat názory a praktické zkušenosti s řešením současných úkolů v oblasti komunikace. K účasti na této dvoudenní akci propojující subjekty v této oblasti se přihlásilo více než 700 účastníků ze všech členských států EU.

Program konference EuroPCom 2012 zahrnuje diskuse, pracovní skupiny a přednášky o veřejném mínění v Evropě, sociálních médiích, internetové komunikaci, informování o EU a dialogu se specifickými cílovými skupinami, jako je mládež, starší lidé nebo přistěhovalci. Více než 50 přednášejících z celé Evropy představilo své vize komunikace s veřejností a uvedlo osvědčené postupy z různých měst, regionů a členských států Evropské unie.

Konference EuroPCom je iniciativou Výboru regionů, jež se uskutečňuje ve spolupráci s Evropským parlamentem, Radou EU, kyperským předsednictvím EU a Evropskou komisí.

Další informace:

  • Výsledky průzkumu Flash Eurobarometr 356 – Veřejné mínění v regionech EU – jsou dostupné na stránkách Eurobarometr Evropské komise.

  • EuroPcom 2012

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteru: EU_CoR

Další informace poskytne:

Nathalie Vandelle

Tel. +32 2 282 24 99

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde.


Side Bar