Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

COR/12/63

Брюксел, 18 октомври 2012 г.

Оповестени бяха резултатите от първото регионално проучване на Евробарометър

Общественото мнение в ЕС за настоящата икономическа ситуация и качеството на живота варира значително не само на национално, но още повече на регионално равнище. Резултатите освен това показват, че представителите на всички нива на управление играят ключова роля за ефективното предаване на посланията на ЕС на местно равнище.

Ето и основните заключения от първото проучване на Евробарометър, проведено на регионално равнище, чиито резултати бяха представени вчера при откриването на Европейската конференция по публични комуникации (EuroPCom) в Брюксел.

Специалното проучване на Евробарометър за първи път хвърля светлина върху европейското обществено мнение на регионално равнище. В рамките на проучването, проведено между 20 август и 15 септември 2012 г., бяха интервюирани над 50 000 граждани на ЕС от 170 региона в 27-те държави членки. Първият заместник-председател на Комитета на регионите (КР) Мерчедес Бресо отбеляза по повод резултатите: „Важно е да се стремим да не гледаме винаги ситуацията от национална гледна точка. Затова съм изключително доволна, че в това проучване на Евробарометър за първи път се възприема регионалната гледна точка, което ни дава възможност да разберем по-добре общественото мнение в европейските региони“.

Данните категорично сочат, че към момента безработицата е основен приоритет и главен източник на безпокойство във всички региони на ЕС, с изключение на някои части на Германия, и че околната среда вече почти не присъства сред най-наболелите за повечето граждани проблеми.

Що се отнася до икономическата ситуация, макар че резултатите сочат преобладаваща негативна представа за положението на равнище ЕС (71 % от анкетираните го определят като „лошо“), тяхното разпределение сред държавите членки, а в някои случаи дори в по-голяма степен сред регионите, е различно. Така например 99 % от анкетираните в нидерландския регион Дренте считат икономическата ситуация в региона за „добра“, което контрастира рязко с някои региони в Португалия, където избралите този отговор са 4 %. Съвсем очаквано данните отразяват до голяма степен въздействието на икономическата криза, като по-ниски проценти се отчитат предимно в регионите в Южна и Източна Европа. И все пак в повече на брой региони в целия ЕС се очертава една по-скоро песимистична картина на развитието на икономическата ситуация в близко бъдеще. Това означава, че дори в страните в добро икономическо състояние гражданите са склонни да се безпокоят за бъдещето.

По въпроса за качеството на живота проучването показва ясно разграничение между северните и западните региони от ЕС от една страна, където мнозинството от анкетираните определят качеството на живота като „добро“, и източните и южните, от друга, където мнението на гражданите е по-негативно. Резултатите обаче показват също, че представите за качеството на живота не се определят единствено от икономическите фактори.

Голяма част от дискусиите по време на откриването на EuroPCom бяха фокусирани върху резултатите, разкриващи вижданията на регионите в ЕС за това кои политически представители са в най-добра позиция да представят Европа на гражданите. В южните страни като Гърция, Испания и Италия, където икономическата ситуация е проблематична, резултатите ясно показват цялостно недоверие към политическия елит. По думите на Мерчедес Бресо е интересно да се види, че „в „големите“ страни и региони като Франция, Полша, Южна Германия и Обединеното кралство хората са склонни да разчитат на своите местни и регионални представители да предават посланията на ЕС“. В други страни анкетираните посочват своите национални представители (напр. в скандинавските страни, Западна Германия), членовете на Европейския парламент (напр. в Португалия) и членовете на Европейската комисия (напр. в Чешката република). В отговор на тези резултати генералният директор на ГД „Комуникация“ на Европейската комисия Грегъри Полгър заяви: „От смесените резултати става ясно, че най-добрият начин да се предадат европейските послания е да се работи в партньорство, с участието на всички равнища на управление, особено на местното и регионалното“.

Европейска конференция по публични комуникации

Резултатите от това специално издание на Евробарометър бяха представени по повод третото издание на EuroPCom (17 и 18 октомври 2012 г., Брюксел), за да дадат импулс на дискусиите за настоящата криза на доверието на гражданите към ЕС и да се придобие по-добра представа за това как се възприема Съюзът. От 2010 г. насам EuroPCom дава възможност на специалисти по комуникация и водещи експерти от местните, регионалните, националните и европейските органи да обменят виждания и практически опит за настоящите комуникационни предизвикателства. Над 700 колеги от всички държави членки на ЕС се регистрираха за този двудневен форум за създаване на контакти.

Програмата на EuroPCom 2012 включва разисквания, семинари и лекции за общественото мнение в Европа, социалните медии и интернет комуникацията, комуникационната политика на ЕС и диалога с конкретни целеви групи като младежите, възрастните хора и мигрантите. Повече от 50 оратори от цяла Европа изложиха вижданията си за публичните комуникации и сегашните най-добри практики в европейските градове, региони и държави членки.

EuroPCom е инициатива на Комитета на регионите, организирана в сътрудничество с Европейския парламент, Съвета на ЕС, кипърското председателство на ЕС и Европейската комисия.

Допълнителна информация:

Комитет на регионите на ЕС

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави членки на ЕС е да приобщават представляваните от тях регионални и местни власти и общности към процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета относно политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Можете да следите за новини и в Twitter: EU_CoR

За повече информация можете да се свържете с:

Натали Вандел

Тел.: +32 2 282 24 99

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Предишни съобщения за пресата


Side Bar