Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: EN DE EL CS PL

PARLAMENTUL EUROPEAN

Parlamentul European

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/12/61

Bruxelles, 11 octombrie 2012

Comisia REGI a PE şi Comisia COTER a CoR îşi unesc forţele pentru a îmbunătăţi reforma politicii de coeziune şi solicită ca viitorul buget al UE să fie coerent cu Strategia Europa 2020

Comisia pentru dezvoltare regională a Parlamentului European (REGI) şi Comisia pentru politica de coeziune teritorială a Comitetului Regiunilor (COTER) şi-au prezentat ieri propunerile comune pentru îmbunătăţirea reformei în curs a politicii de coeziune a UE, exprimându-şi totodată îngrijorarea profundă cu privire la cele mai recente evoluţii ale negocierilor privind cadrul financiar multianual 2014-2020.

„Membrii comisiilor REGI şi COTER au lucrat în strânsă colaborare pentru a structura noua politică de coeziune de după 2013, în calitatea lor de reprezentanţi aleşi democratic”, a afirmat preşedinta Comisiei REGI, Danuta Hübner (PPE-PL), subliniind că „în această etapă delicată a negocierilor din cadrul Consiliului cu privire la noul cadru financiar multianual, Parlamentul este hotărât să facă tot posibilul pentru ca regiunile şi oraşele care se confruntă cu criza să poată conta pe norme noi şi mai eficiente şi pe o finanţare adecvată pentru a realiza obiectivele Strategiei Europa 2020”. Preşedintele COTER, Marek Wozniak (PL-PPE), mareşalul voievodatului Marea Polonie, a evidenţiat faptul că „angajamentul comun al celor două instituţii a dus la dobândirea unei noi înţelegeri a chestiunilor esenţiale, cum ar fi riscurile asociate condiţionalităţii macroeconomice, nevoia de echilibru între concentrarea tematică şi un grad adecvat de flexibilitate în programele operaţionale sau introducerea noii categorii a regiunilor de tranziţie”.

Eliminarea condiţionalităţii macroeconomice din propunerile legislative actuale reprezintă una dintre multele îmbunătăţiri asupra cărora insistă Parlamentul European, în calitate de colegiuitor cu drepturi depline, în cadrul negocierilor cu Consiliul cu privire la viitoarea politică de coeziune. „Există posibilitatea ca sectorul bancar să nu mai îndrăznească să acorde credit IMM-urilor şi administraţiilor, de exemplu, în momentul în care un anumit proiect ar putea fi întrerupt în virtutea condiţionalităţii macroeconomice, drept consecinţă a faptului că ministrul de finanţe nu-şi face treaba cum trebuie”, a avertizat dna Hübner. Acest mecanism controversat de sancţionare ar putea duce la suspendarea plăţilor pentru regiuni din cauza lipsei de disciplină bugetară la nivelul guvernelor lor naţionale, penalizând pe nedrept regiunile.

Toţi raportorii PE şi CoR pentru teme relevante s-au angajat în continuare într-o dezbatere animată cu privire la următorii paşi care ar trebui făcuţi pentru a acorda politicii de coeziune rolul de instrument central care să ajute regiunile şi oraşele UE să depăşească criza. Coraportorii PE privind regulamentul general pentru fondurile UE, Lambert van Nistelrooij (PPE-NL) şi Constanze Krehl (S&D-DE) au subliniat necesitatea urgentă de a se ajunge la un acord de bună calitate asupra bugetului general al UE. „Europa nu poate stabili o agendă clară cum este Strategia Europa 2020, pe de o parte, ca pe de altă parte să opteze pentru un buget complet diferit, incapabil să realizeze agenda stabilită”, a afirmat dl Van Nistelrooij. În acest sens, el a subliniat şi că „regiunile şi oraşele vor avea de câştigat de pe urma unei concentrări tematice mai accentuate, care să le permită să-şi conceapă propria specializare şi să crească de manieră durabilă”. Dna Krehl a reamintit că „în ultimele zile, toţi liderii instituţiilor UE au afirmat clar că Europa are nevoie de investiţii, de creştere şi de locuri de muncă pentru tineri”. „Excelent – a adăugat ea – acum nu ne mai trebuie decât un buget cu resurse adecvate. După acest acord, putem negocia toate detaliile”.

Raportorul CoR privind regulamentul Fondului european de dezvoltare regională (FEDER), Michael Schneider (DE-PPE), secretar de stat şi reprezentant al landului Saxonia-Anhalt pe lângă guvernul federal german, a clarificat poziţia regiunilor şi oraşelor cu privire la concentrarea tematică folosind exemple concrete: „În Germania, multe regiuni se confruntă cu schimbări demografice substanţiale; în Saxonia-Anhalt părăsirea comunităţilor de către un număr mare de tineri cu nivel ridicat de educaţie ameninţă competitivitatea economiei locale. Autorităţilor locale ar trebui să li se permită să caute o soluţie la această problemă şi prin finanţarea FEDER, adaptându-şi programele operaţionale în funcţie de nevoile lor reale”.

După părerea raportorului PE privind FEDER, Jan Olbrycht (PPE-PL), noile reguli vor permite, indirect, şi rezolvarea acestui tip de probleme: „Concentrarea asupra dimensiunii urbane a noului regulament FEDER este legată de aceste provocări, deoarece acesta cuprinde o relaţie echilibrată între zonele rurale şi cele urbane şi prevede o mai bună integrare cu dezvoltarea rurală şi cu politica agricolă comună”. Impactul potenţial al Fondului de coeziune în contextul rezolvării problemei schimbărilor demografice şi a societăţii în curs de îmbătrânire a fost subliniat şi de Victor Boştinaru (S&D-RO), raportor al PE privind regulamentul Fondului de coeziune: „Conform prevederilor noului regulament, fondul va contribui la soluţionarea problemelor în curs de apariţie, precum creşterea facturilor de energie pentru utilizatorii privaţi sau mobilitatea cetăţenilor în vârstă; regiunile noastre vor fi capabile să ofere răspunsuri mai bune la nevoile comunităţilor lor”.

Konstantin Simitsis (EL-PSE), primarul localităţii Kavala, a evidenţiat concentrarea noii politici de coeziune asupra dimensiunii urbane: „Susţinem referirea la complementaritatea dintre intervenţiile FSE şi FEDER, FSE fiind folosit pentru sprijinirea strategiilor de dezvoltare urbană durabilă. În acelaşi timp, acest tip de măsuri ar trebui extins de aşa manieră încât să cuprindă şi strategiile pentru dezvoltarea integrată a regiunilor rurale, de exemplu prin combinarea finanţării prin FSE şi prin FEDER pentru abordarea problemelor legate de sărăcia extremă din zonele rurale, de exemplu în cazul taberelor de romi din Europa Centrală şi de Est”.

În cursul dezbaterii, raportorul CoR privind regulamentul Fondului de coeziune, Romeo Stavarache (RO-ALDE), primarul oraşului Bacău, a solicitat simplificarea CFM şi asocierea autorităţilor locale şi regionale la exerciţiul de simplificare de tip „tablou de bord” la nivelul UE propus recent de Comisie: „Obiectivul general al simplificării ar trebui să prevaleze în cadrul negocierilor, iar măsurile pentru reducerea sarcinii administrative trebuie să continue la nivelul statelor membre în cadrul pregătirii şi punerii în aplicare a contractelor de parteneriat”. Petr Osvald, raportorul PE privind cooperarea teritorială europeană (CTE), a precizat la rândul său riscurile pe care le prezintă o aplicare rigidă a principiului concentrării tematice: „Dacă CTE s-ar concentra foarte strâns numai asupra priorităţilor centrale ale Strategiei Europa 2020, ea ar fi incapabilă să-şi îndeplinească rolul distinct de creare şi îmbunătăţire a condiţiilor pentru implementarea acesteia”.

Site-ul internet al Parlamentului European

Conferinţa de presă de la Parlamentul European

Site-ul internet al Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului European

Site-ul internet al CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriţi-ne pe Twitter: EU_CoR

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi persoanele următoare:

Armin WISDORFF

Responsabil de relațiile cu presa (Parlamentul European)

+32 2 28 40924 (BXL)

+33 3 881 73840 (STR)

+32 498 98 33 31

region-press@europarl.europa.eu

Pierluigi BODA

Tel.: +32 (0)2 282 2461

Mobile: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Faceţi clic aici pentru a citi comunicatele de presă anterioare.


Side Bar