Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN DE EL PL RO

Evropský parlament

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/12/61

V Bruselu dne 11. října 2012

Výbor REGI Evropského parlamentu a komise COTER Výboru regionů spojují síly v zájmu zlepšení reformy politiky soudržnosti a žádají soulad příštího rozpočtu EU se strategií Evropa 2020

Výbor Evropského parlamentu pro regionální rozvoj (REGI) a Komise Výboru regionů pro politiku územní soudržnosti (COTER) včera představily své společné návrhy na zlepšení probíhající reformy politiky soudržnosti EU a vyjádřily hluboké znepokojení v souvislosti s posledním vývojem jednání o víceletém finančním rámci na období 2014–2020.

„Členové výboru REGI a komise COTER jakožto demokraticky zvolení zástupci intenzivně spolupracovali na utváření nové politiky soudržnosti pro období po roce 2013,“ uvedla předsedkyně výboru REGI paní Danuta Hübner (PL/ELS), přičemž zdůraznila: „V tomto citlivém období jednání o víceletém finančním rámci, která probíhají v Radě, je Parlament rozhodnut zajistit, že se regiony a města, jež se vyrovnávají s krizí, budou moci spolehnout na nová a účinnější pravidla a dostatečné financování, s cílem splnit cíle strategie Evropa 2020.“ Předseda komise COTER pan Marek Woźniak (PL/ELS), maršálek Velkopolského vojvodství, zdůraznil, že „společný závazek obou institucí úspěšně napomohl rozvoji vzájemného pochopení v zásadních otázkách, jako je riziko spojené s makroekonomickou podmíněností, potřeba rovnováhy mezi tematickým zaměřením a správnou úrovní flexibility v rámci operačních programů a zavedení nové kategorie přechodových regionů“.

Odstranění makroekonomické podmíněnosti ze současných legislativních návrhů je jedním z mnoha zlepšení, která Evropský parlament jakožto plnohodnotný spolutvůrce právních předpisů hájí při jednáních s Radou o budoucí politice soudržnosti, která právě probíhají. „Bankovní sektor se může zdráhat poskytovat úvěry například malým a středním podnikům a místním orgánům, protože konkrétní projekty mohou být přerušeny z důvodu makroekonomické podmíněnosti, pokud ministr financí daného členského státu nezvládá svou práci,“ varovala paní Hübner. Kontroverzní sankční mechanismus by mohl vést k pozastavení plateb regionům z důvodu rozpočtové nekázně jejich celostátních vlád, čímž by byly regiony nespravedlivě potrestány.

Všichni dotčení zpravodajové EP a VR se poté zapojili do živé diskuse o dalších krocích, které by měly být podniknuty s cílem učinit z politiky soudržnosti klíčový nástroj podpory regionů a měst ze strany EU za účelem překonání krize. Spoluzpravodajové EP pro obecné nařízení o fondech EU, pan Lambert van Nistelrooij (NL/ELS) a paní Constanze Krehl (DE/S&D), podtrhli, že je nezbytné řádně se dohodnout na celkovém rozpočtu EU. „Evropa nemůže mít na jedné straně jasný plán, jakým je strategie Evropa 2020, a na straně druhé vytvořit naprosto nesouvisející rozpočet, jenž není schopen tento plán uskutečnit,“ uvedl pan Van Nistelrooij. V této souvislosti rovněž zdůraznil, že „větší tematické zaměření přinese prospěch regionům a městům tím, že jim umožní, aby se specializovaly a rostly udržitelným způsobem“. Paní Krehl připomněla: „V dnešní době všichni čelní představitelé institucí EU jasně prohlašují, že Evropa potřebuje investice, růst a pracovní místa pro mladé lidi. To je skvělé. Nyní už stačí jen rozpočet s přiměřenými zdroji. Poté, co se dohodneme, se můžeme domluvit na všech podrobnostech.“

Zpravodaj VR pro nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj (EFRR) pan Michael Schneider (DE/ELS), státní tajemník, zplnomocněnec spolkové země Sasko-Anhaltsko při spolkové vládě, vyjasnil postoj regionů a měst k tematickému zaměření a uvedl konkrétní příklady: „V Německu se řada regionů potýká se značnými demografickými změnami, v Sasku-Anhaltsku opouští své obce mnoho vzdělaných mladých lidí a to ohrožuje konkurenceschopnost místních ekonomik. Místní orgány by měly mít možnost tento problém řešit také z prostředků EFRR a úpravou svých operačních programů na základě svých skutečných potřeb.“

Podle zpravodaje EP pro EFRR pana Jana Olbrychta (PL/ELS) by nová pravidla nepřímo umožnila řešit také tyto problémy: „Zaměření nového nařízení o EFRR na městský rozměr souvisí s těmito výzvami, jelikož přináší rovnovážný vztah mezi venkovskými a městskými oblastmi a zavádí lepší propojení s politikou rozvoje venkova a společnou zemědělskou politikou.“ Téma případných dopadů Fondu soudržnosti na otázku demografických změn a stárnoucího obyvatelstva vyzdvihl pan Victor Bostinaru (RO/S&D), zpravodaj EP pro nařízení o Fondu soudržnosti: „Podle nového nařízení bude fond pomáhat řešit vznikající problémy jako zvyšující se účty domácností za energie či mobilita starších občanů a naše regiony budou schopny lépe reagovat na potřeby našich komunit.“

Zaměření nové politiky soudržnosti na městský rozměr zdůraznil pan by Konstantinos Simitsis (EL/SES), starosta města Kavala: „Souhlasíme se zmínkou o doplňkovosti zásahů ESF a EFRR tam, kde ESF podporuje strategie pro udržitelný rozvoj měst. Současně by se taková opatření měla používat i v případě strategie integrovaného rozvoje venkovských oblastí, například kombinací financování z ESF a EFRR při řešení problémů extrémní chudoby ve venkovských oblastech, jako jsou třeba romské osady ve střední a východní Evropě.“

V průběhu této diskuse o nařízení o Fondu soudržnosti vyzval pan Romeo Stavarache (RO/ALDE), starosta města Bacau, ke zjednodušení VFR a k zapojení místních a regionálních orgánů do přípravy srovnávacího přehledu EU ke zjednodušení, jež nedávno navrhla Komise: „Při jednáních by měl hrát hlavní úlohu rámcový cíl zjednodušení a na úrovni členských států musí být při přípravě a provádění smluv o partnerství i nadále prováděna opatření zaměřená na snížení administrativní zátěže.“ Pan Petr Osvald, zpravodaj VR pro otázku Evropské územní spolupráce (EÚS), také vyjasnil rizika spojená s přísným uplatňováním zásady tematického zaměření: „Pokud by se EÚS zaměřila příliš úzce pouze na základní priority strategie Evropa 2020, nebude schopna plnit svou jedinečnou úlohu vytvářet a zlepšovat podmínky pro její provádění.“

Internetové stránky Evropského parlamentu

Podívejte se na tiskovou konferenci v Evropském parlamentu

Internetové stránky Výboru pro regionální rozvoj (Evropského parlamentu)

Internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteru: EU_CoR

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Další informace poskytnou:

Armin WISDORFF

Tiskový pracovník (Evropský parlament)

+32 2 28 40924 (BXL)

+33 3 881 73840 (STR)

+32 498 98 33 31

region-press@europarl.europa.eu

Pierluigi BODA

Tel.: +32 (0)2 282 2461

Mobil: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy


Side Bar