Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT EL PL RO

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/12/59

Bryssel den 10 oktober 2012

Investeringar i regionerna och i förnybara energikällor kommer att underlätta genomförandet av EU:s ambitiösa energifärdplan för 2050

Regionkommittén (ReK) har ställt sig bakom Europeiska kommissionens plan att minska energiförbrukningen och verka för en övergång till hållbarare energiresurser, men har framfört att mycket mer behöver göras för att stödja de lokala och regionala myndigheterna om dessa mål ska uppnås. Europeiska kommissionen presenterade sin energifärdplan för 2050 i december i fjol. Den ska utgöra grunden för EU:s arbete med att uppnå målet att senast 2050 minska växthusgasutsläppen till en nivå som ligger 80 %95 % under 1990 års nivå, samtidigt som energiförsörjningen tryggas och konkurrenskraften upprätthålls. Ugo Cappellacci (ITPPE), regionpresident i Sardinien och föredragande för det yttrande om energifärdplanen för 2050 som antogs i dag, framhöll följande: "Vi ställer oss helt bakom kommissionens strategi, men det krävs ordentlig finansiering och verkligt stöd om vi ska kunna frigöra de lokala och regionala myndigheternas potential att uppnå dessa ambitiösa mål."

Under diskussionen om färdplanen menade Europas städer och regioner att de nuvarande planerna inte ger tillräckligt stöd till de lokala och regionala myndigheterna, vars roll är av avgörande betydelse när det gäller att främja övergången till ett koldioxidsnålt samhälle. "De lokala och regionala myndigheterna står i främsta ledet när det gäller planering, hantering av offentliga kontrakt, förvaltning av produktion och kontroll av energiförbrukning", sade Ugo Cappellacci (ITPPE). De deltar i genomförandet av de nationella energiplanerna och ansvarar också för vissa infrastrukturer för produktion, omvandling, transport, lagring och hantering av avfall från energiproduktionen."

ReK anser att dessa ansvarsområden också bör återspeglas i den finansiering som tillhandahålls. I yttrandet efterlyser kommittén en förenklad och förbättrad tillgång till finansiering från Europeiska investeringsbanken och prioritering av projekt som rör energieffektivitet och förnybar energi. Vidare föreslås att man antar ytterligare åtgärder, t.ex. förbud mot nationella subventioner av fossila bränslen – pengarna skulle i stället kunna investeras direkt i förnybar energi. Kommittén beaktar i sitt yttrande också den ökade oron bland allmänheten med avseende på produktionen av kärnenergi och avvecklingen av kärnkraftverken, samt kostnaderna i samband med detta. Stöd bör i stället ges till alternativa, förnybara energikällor som kan bidra till övergången till en hållbar energiförsörjning.

ReK uttrycker också farhågor när det gäller energifärdplanens brist på hänvisningar till byggnaders energieffektivitet. Byggnader förbrukar cirka 40 % av all primärenergi i EU, och investeringarna i att minska energiförluster från byggnader, en fråga som de lokala och regionala myndigheterna ansvarar för, är otillräckliga.

Ytterligare information

Foton från Regionkommitténs 97:e plenarsession

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s samtliga 27 medlemsstater och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén inom politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Följ oss på Twitter: EU_CoR

För ytterligare information kontakta

David French

Tfn +32 2 282 2535

david.french@cor.europa.eu

Tidigare pressmeddelanden


Side Bar