Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV EL PL RO

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/12/59

Brussel, 10 oktober 2012

Investeringen in regio's en in hernieuwbare energiebronnen helpen om het ambitieuze Energiestappenplan 2050 tot een goed einde te brengen

Het Comité van de Regio's heeft altijd achter de plannen van de Commissie gestaan om het energieverbruik terug te dringen en de overstap naar duurzamere energiebronnen te bevorderen, maar dan wel onder het voorbehoud dat lokale en regionale overheden veel meer steun krijgen om die doelstellingen te verwezenlijken. De Commissie heeft in december vorig jaar het Energiestappenplan 2050 gelanceerd waardoor de broeikasgasemissies in 2050 met 80 à 95% verminderd moeten zijn in vergelijking met 1990, zonder dat dit ten koste gaat van energievoorziening en concurrentievermogen. Ugo Cappellacci (IT/EVP), voorzitter van de regio Sardinië en rapporteur voor het vandaag goedgekeurde advies over het Energiestappenplan 2050, formuleert het zo: "We staan volmondig achter de strategie van de Commissie, maar het potentieel van lokale en regionale overheden om deze ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken, kan alleen worden uitgebuit als hun voldoende – ook financiële – steun wordt verleend".

Tijdens de bespreking van het Energiestappenplan hebben Europa's steden en regio's aangevoerd dat wat nu op stapel staat, onvoldoende steun biedt aan lokale en regionale overheden, terwijl die toch een doorslaggevende rol spelen als drijvende kracht achter de totstandbrenging van een koolstofarme samenleving. "Lokale en regionale overheden lopen in de voorhoede als het gaat om planning, afwikkeling van overheidscontracten, productiebeheer en beheersing van het energieverbruik. Immers, zij moeten de nationale energieprogramma's in praktijk brengen en zijn verantwoordelijk voor bepaalde vormen van productie, verwerking, vervoer en opslag van energie en voor de infrastructuur voor afvalverwerking", aldus Ugo Cappellacci.

Die verantwoordelijkheden moeten hun weerslag krijgen in de vorm van adequate financiering. In het advies wordt gepleit voor de vereenvoudiging en verbetering van de toegang tot financiering door de Europese Investeringsbank, met een prioriteit voor projecten op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Ook wordt voorgesteld om aanvullende maatregelen goed te keuren, zoals een verbod op nationale subsidiëring van fossiele brandstoffen: in plaats daarvan zou rechtstreeks moeten worden geïnvesteerd in hernieuwbare energie. De burgers van de EU maken zich steeds meer zorgen over de productie van kernenergie en de ontmanteling van kerncentrales en over de toenemende kosten daarvan. Subsidies moeten daarentegen naar alternatieve, hernieuwbare vormen van energie gaan, zodat de overstap wordt gemaakt naar een duurzame energievoorziening.

Zorgwekkend is ook dat nergens in het Energiestappenplan wordt verwezen naar de energie-efficiëntie van gebouwen. Veertig procent van alle primaire energie in de EU gaat op aan gebouwen. Toch wordt te weinig in de vermindering van de energie-emissies van gebouwen geïnvesteerd, een gebied waarvoor lokale en regionale overheden verantwoordelijk zijn.

Voor meer informatie

Foto's van de 97ste zitting van het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. Zijn 344 leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het Comité van de Regio's kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Kijk op de website van het Comité van de Regio's: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

David French

Tel. +32 2 282 2535

david.french@cor.europa.eu

Klik hier voor eerdere persberichten van het Comité van de Regio's.


Side Bar