Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL PL RO

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/12/58

Bryssel den 9 oktober 2012

ReK efterlyser en budget för 2014–2020 på 1,14 % av EU:s BNI och uppmanar medlemsstaterna att fullt ut respektera medbeslutandeförfarandet

Regionkommittén (ReK) är den första av EU:s institutioner som reagerar formellt på de senaste förslagen från Europeiska kommissionen och Europeiska rådet i förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2014–2020. Yttrandet, som utarbetats av ReK:s förste vice ordförande Mercedes Bresso (IT–PSE), behandlar den översyn av kommissionens förslag till flerårig budgetram som presenterades den 6 juli och beaktar den senaste utvecklingen i medlemsstaternas ekonomiska resultat och de finansiella behoven i samband med Kroatiens anslutning. Yttrandet, som antogs enhälligt av plenarsessionen, innehåller också en utvärdering av det senaste förhandlingspaketet, som lades fram av det cypriotiska ordförandeskapet den 18 september.

"Förhandlingarna har den senaste tiden utvecklats på ett oroande sätt, inte bara för de lokala och regionala myndigheterna utan också för ett antal medlemsstater vars investeringar är kraftigt beroende av EU-finansiering", sade Bresso, med hänvisning till de uppdaterade siffror som presenterades av kommissionen i juli och som skulle kunna innebära nedskärningar på mer än 5,5 miljarder euro i resurserna för sammanhållningspolitiken. "Regioner och städer understryker på nytt att de till fullo stöder den ståndpunkt som framfördes av Europaparlamentet om en budget för 2014–2020 på 1,14 % av EU-medlemsstaternas BNI", betonade Mercedes Bresso.

ReK:s ordförande Ramón Luis Valcárcel Siso lovordade det intensiva samarbetet med Europa­parlamentet i budgetfrågor och betonade följande: "Europa behöver i detta kritiska läge en budget som är inriktad på tillväxtfrämjande projekt, som kan producera tydliga resultat för våra medborgare och främjar territoriell sammanhållning som ger alla regioner och städer möjlighet att dra nytta av den inre marknaden".

Vad gäller det senaste förhandlingspaketet, som kommer att utgöra grunden för diskussionerna vid Europeiska rådets extra sammanträde den 22–23 november, anser ReK att det skulle vara oacceptabelt med en uppgörelse som täcker områden som tidigare inte har lagts fram för behandling i Europaparlamentet efter samråd med ReK i enlighet med medbeslutandeförfarandet. Detta gäller t.ex. införandet av en begränsning av det belopp som medlemsstaterna ska kunna få ur samman­hållningsfonderna.

Europaparlamentets medföredraganden för den fleråriga budgetramen, Reimer Böge (DE–PPE) och Ivailo Kalfin (BG–S&D), efterlyste vid ReK:s plenarsession en EU-budget som stöder samman­hållningen. "Europaparlamentet står fast i sitt beslut att förhandla om varje detalj", framhöll Reimer Böge, som också kommenterade tidspressen i förhandlingarna: "Visst är vi intresserade av en snabb lösning av frågan, men inte till vilket pris som helst. Och ingenting är avgjort innan allt är avgjort." Medföredraganden Ivailo Kalfin sammanfattade läget på följande sätt: "Europeiska kommissionen har föreslagit en frysning av EU-budgeten, men vissa medlemsstater vill i stället minska den med 10 %. Parlamentet kan inte godta någon minskning av EU:s politiska åtgärder för tillväxt".

Mercedes Bresso påpekade faran för ett dödläge i förhandlingarna mellan institutionerna, vilket skulle leda till att den nya budgeten inte kan antas i tid. "Detta vore mycket oroande för EU-medborgarna och för de lokala och regionala myndigheterna, som behöver tid att planera sina tillväxtstrategier för den kommande perioden. Vi företrädare för regioner och städer måste göra vårt yttersta för att övertyga medlemsstaterna om den centrala betydelsen av en adekvat flerårig budgetram med en stark regionalpolitik, både här i Bryssel och i våra huvudstäder, i linje med de förslag som framfördes av ordförandena för de största EU-institutionerna för några dagar sedan."

Särskilt när det gäller reformen av sammanhållningspolitiken klargjordes ReK:s viktigaste stånd­punkter, som parlamentet helt ställer sig bakom, ytterligare i yttrandet, t.ex. vad avser motståndet mot makroekonomiska villkor och stödet för införandet av den nya kategorin "övergångsregioner".

Ordföranden för ReK:s PPE-grupp, Michael Schneider (DE–PPE), betonade vikten av att ge regioner och städer en tydlig ram så att de kan inleda arbetet med att utforma programmen: "Regioner och städer vill börja arbeta med programmen för den nya finansieringsperioden, men det kan vi inte göra förrän bestämmelser och budget är klara. Varje månad vi kan vinna innebär en fördel för syssel­sättningen och tillväxten i Europa."

PSE-gruppens ordförande Karl-Heinz Lambertz (BE–PSE) betonade vikten av EU:s regionalpolitik: "Sammanhållning handlar om att visa att EU inte bara är till för att rädda banker, utan också för att skapa sysselsättning och tillväxt." ALDE-gruppens ordförande Bas Verkerk (NL–ALDE) påpekade att "Europas trovärdighet står på spel. Vi måste kunna stå fast och visa att vi kan åstadkomma resultat, så att människor kan hitta jobb eller starta företag tack vare vårt arbete." För Europeiska alliansen (EA) talade Brian Meaney (IE–EA): "Europas invånare förväntar sig en tydlig plan för hur vi ska hantera problemen. De behöver politiska beslutsfattare som kan fatta rätt beslut i slutet av november."

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s samtliga 27 medlemsstater och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén inom politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Följ oss på Twitter: EU_CoR

För ytterligare information kontakta

Pierluigi Boda

Tfn +32 22822461

Mobil +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Tidigare pressmeddelanden


Side Bar