Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV EL RO

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/12/58

Bruksela, 9.10.2012

KR wnosi o budżet na lata 2014–2020 odpowiadający 1,14% DNB UE i zwraca się do państw członkowskich o pełne poszanowanie procedur współdecyzji

Komitet Regionów (KR) jest pierwszą instytucją UE, która formalnie zareagowała na ostatnie propozycje wysunięte przez Komisję Europejską i Radę Europejską w ramach negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020. Opinia przygotowana przez pierwszą wiceprzewodniczącą KR-u Mercedes Bresso (IT/PSE) dotyczy przeglądu wniosku Komisji w sprawie wieloletnich ram finansowych, przedstawionego 6 lipca br., i uwzględnia rozwój sytuacji gospodarczej w państwach członkowskich oraz potrzeby finansowe związane z przystąpieniem Chorwacji do UE. Opinia została jednogłośnie przyjęta na sesji plenarnej i obejmuje ocenę ostatniego schematu negocjacyjnego, który prezydencja cypryjska przedstawiła 18 września.

„W wyniku prowadzonych ostatnio negocjacji powstał scenariusz niepokojący nie tylko z punktu widzenia władz lokalnych i regionalnych, ale także licznych państw członkowskich, których inwestycje w znacznym stopniu zależą od funduszy unijnych” – stwierdziła Mercedes Bresso w odniesieniu do dostarczonych w lipcu przez Komisję Europejską zaktualizowanych danych, które mogłyby być równoznaczne z ograniczeniem środków na politykę spójności o ponad 5,5 mld EUR. Pierwsza wiceprzewodnicząca podkreśliła ponadto, że „regiony i miasta ponownie wyrażają swe pełne poparcie dla stanowiska wyrażonego przez Parlament Europejski i wzywają do ustanowienia budżetu na lata 2014–2020 odpowiadającego 1,14% DNB państw członkowskich”.

Przewodniczący KR-u Ramón Luis Valcárcel Siso wyraził zadowolenie z intensywnej współpracy z Parlamentem Europejskim w kwestiach budżetowych i podkreślił, że „w tym krytycznym momencie Europa potrzebuje budżetu ukierunkowanego głównie na projekty dotyczące zwiększenia wzrostu, które mogą przynieść konkretne rezultaty dla obywateli i przyczynić się do spójności terytorialnej, dzięki której regiony i miasta będą mogły odnieść korzyści z funkcjonowania rynku wewnętrznego".

W odniesieniu do ostatniego schematu negocjacyjnego, który będzie podstawą dyskusji na nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej w dniach 22–23 listopada, nie do przyjęcia dla KR-u byłoby porozumienie obejmujące zagadnienia, które nie zostały wcześniej przedłożone Parlamentowi Europejskiemu do rozważenia po konsultacjach z KR-em, zgodnie z procedurą współdecyzji. Dotyczy to np. wprowadzenia górnego limitu kwot z Funduszu Spójności przekazywanych państwom członkowskim.

Zabierając głos na sesji plenarnej KR-u, współsprawozdawcy dokumentu Parlamentu Europejskiego na temat wieloletnich ram finansowych Reimer Böge (DE/PPE) i Iwaiło Kalfin (BG/S&D) wezwali do ustanowienia budżetu unijnego sprzyjającego polityce spójności. „Parlament Europejski jest zdecydowany negocjować każdy szczegół" – powiedział Reimer Böge, który skomentował następnie, kwestie zaplanowanego harmonogramu negocjacji: „Oczywiście zależy nam na rychłym znalezieniu rozwiązań, ale nie za wszelką cenę. A żadna decyzja nie jest podjęta, dopóki nie zostaną podjęte wszystkie decyzje”. Współsprawozdawca Iwaiło Kalfin następująco posumował sytuację: „Komisja Europejska zaproponowała zamrożenie budżetu UE, niektóre państwa członkowskie chcą zamiast tego 10-procentowych cięć. Z punktu widzenia Parlamentu nie może być mowy o jakichkolwiek cięciach w zakresie unijnej polityki na rzecz wzrostu".

Mercedes Bresso odniosła się do hipotetycznej sytuacji, w której impas instytucjonalny przeszkodziłby w zatwierdzeniu na czas nowego budżetu: „Byłaby to wysoce niepokojąca sytuacja dla obywateli UE, a także dla władz lokalnych i regionalnych, które muszą zaplanować strategię wzrostu na najbliższy okres. Jako miasta i regiony musimy – zarówno tu, w Brukseli, jak i w naszych stolicach – podjąć wszelkie wysiłki, by przekonać państwa członkowskie o żywotnym znaczeniu odpowiednich wieloletnich ram finansowych wyraźnie uwzględniających politykę regionalną, czego domagali się przywódcy czołowych instytucji UE kilka dni temu”.

Jeśli chodzi o konkrety, w odniesieniu do reformy polityki spójności w opinii bardziej szczegółowo przedstawiono główne postulaty KR-u, które podziela także Parlament Europejski, dotyczące m.in. zdecydowanego przeciwstawienia się warunkom makroekonomicznym oraz poparcia wprowadzenia nowej kategorii tzw. regionów w okresie przejściowym.

Przewodniczący Grupy PPE w KR-ze Michael Schneider (DE/PPE) podkreślił wagę zapewnienia regionom i miastom jasnych ram umożliwiających rozpoczęcie prac nad ich programami: „Regiony i miasta chcą już podjąć prace nad programami na kolejny okres finansowy, ale będą mogły zająć się tym dopiero wtedy, gdy zostaną ustanowione zasady i budżet. Każdy miesiąc, o jaki uda się nam przyspieszyć ten proces, przełoży się na zatrudnienie i wzrost w Europie”.

Przewodniczący Grupy PSE Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE) podkreślił znaczenie unijnej polityki regionalnej: „Spójność ma pokazać, że Europa to nie tylko ratowanie banków, ale także troska o miejsca pracy i wzrost”. Przewodniczący Grupy ALDE Bas Verkerk (NL/ALDE) stwierdził: „Wiarygodność Europy wystawiona jest na próbę. Powinniśmy zdobyć się na to, by stanąć w jej obronie i pokazać, co potrafimy zdziałać i że dzięki naszej pracy można znaleźć pracę i otworzyć firmę”. Wypowiadając się w imieniu Przymierza Europejskiego Brian Meaney (IE/EA) stwierdził, że „Europejczycy spodziewają się konkretnego planu, jak poradzić sobie z problemami, oczekują od decydentów politycznych podjęcia właściwych decyzji pod koniec listopada”.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków z wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu.

Śledź nas na Twitterze: EU_CoR

Szczegółowych informacji udzielają:

Pierluigi Boda

tel. +32 (0)2 282 2461

tel. kom. +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar