Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT SV EL PL RO

Perscommuniqué

De EU-Assemblee van Regionale en Lokale afgevaardigden

COR/12/58

Brussel, 09/10/2012

CvdR wil een begroting voor 2014-2020 ter waarde van 1,14 % van het BNI van de EU en wil dat de lidstaten de medebeslissingsprocedures volgen

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de eerste EU-instelling die officieel reageert op de meest recente voorstellen van de Europese Commissie en de Europese Raad in de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 (MFK). In een advies van de hand van de eerste vicevoorzitter van het CvdR, mevrouw Mercedes Bresso (IT/PSE), spreekt het zich uit over het gewijzigde voorstel dat de Commissie op 6 juli 2012 heeft gepresenteerd en waarin rekening gehouden wordt met de recente ontwikkeling van de economische prestaties van de lidstaten, alsook met de financiële behoeften in verband met de toetreding van Kroatië. Het advies, dat unaniem werd goedgekeurd tijdens de zitting, bevat ook een evaluatie van het laatste onderhandelingspakket, dat het Cypriotische voorzitterschap op 18 september onthulde.

“De recente ontwikkelingen in de onderhandelingen hebben een zorgwekkend scenario opgeleverd, niet alleen voor de regionale en lokale overheden, maar ook voor enkele lidstaten wier investeringen sterk afhankelijk zijn van EU-subsidies” zei Bresso, verwijzend naar de geactualiseerde cijfers die de Commissie in juli heeft verstrekt, die tot bezuinigingen kunnen leiden van ruim 5,5 miljard euro aan middelen voor het cohesiebeleid. “Regio's en steden – benadrukte Bresso – sluiten zich volledig aan bij het standpunt van het Europees Parlement en verzoeken om een begroting voor 2014-2020 die minimaal 1,14 % van het BNI van de EU bedraagt”.

CvdR-voorzitter Ramon Luis Valcárcel prees de intensieve samenwerking met het Europees Parlement omtrent begrotingskwesties en benadrukte: “In deze kritieke fase heeft Europa behoefte aan een begroting die op groeibevordering is gericht, duidelijke resultaten kan opleveren voor de burgers, territoriale cohesie kan bevorderen en alle regio's en steden de vruchten laat plukken van de interne markt”.

Wat het laatste onderhandelingspakket betreft, dat tijdens de buitengewone Europese Raad van 22 en 23 november zal worden besproken, wil het CvdR kwijt dat het onaanvaardbaar zou zijn als er een overeenkomst zou worden bereikt over onderwerpen die vooraf niet aan het Europees Parlement zijn voorgelegd, na raadpleging van het CvdR, overeenkomstig de medebeslissingsprocedure. Het gaat hier bijv. om de invoering van een “aftopping” van de omvang van de aan de lidstaten verstrekte middelen uit het Cohesiefonds.

In hun toespraak tot de voltallige vergadering hielden de co-rapporteurs van het EP voor het MFK, Reimer Böge (DE/EVP) en Ivailo Kalfin (BG/S&D), een pleidooi voor een EU-begroting die sterk inzet op cohesie . “Het Europees Parlement is vastbesloten om over alle details te onderhandelen” zei de heer Böge, die ook een opmerking maakte over de timing van de onderhandelingen: “Natuurlijk zijn we geïnteresseerd in een snelle oplossing, maar niet tegen elke prijs. En niets is besloten als niet alles is besloten”. Co-rapporteur Kalfin vatte de situatie als volgt samen: “De Europese Commissie wil de EU-begroting bevriezen, sommige lidstaten willen 10% bezuinigen. Het Parlement kan onmogelijk instemmen met wat voor bezuiniging dan ook op het EU-groeibeleid”.

Mercedes Bresso wees op de mogelijkheid van een institutionele impasse, die een tijdige goedkeuring van de nieuwe begroting belemmert: “Dit zou verontrustend zijn voor de EU-burgers alsook voor lokale en regionale overheden, die hun groeistrategie voor de komende periode moeten plannen. Als regio's en steden moeten we alle zeilen bijzetten om de lidstaten te overtuigen van het essentiële belang van een correct MFK met een sterk regionaal beleid, zowel hier in Brussel als in onze hoofdsteden, zoals de leiders van de grote EU-instellingen enkele dagen geleden hebben bepleit”.

Wat betreft de hervorming van het cohesiebeleid zijn de belangrijkste CvdR-standpunten, die het EP volledig onderschrijft, in het advies verder verduidelijkt, met name de sterke weerstand tegen elke vorm van macro-economische conditionaliteit en de steun voor de invoering van een nieuwe categorie “overgangsregio's”.

De voorzitter van de EVP-fractie in het CvdR, de heer Michael Schneider (DE/EVP) wees op het belang om de regio's en steden te voorzien van een duidelijk kader om hun programma's vorm te gaan geven: “Regio's en steden willen met de programma's aan de slag gaan voor de volgende financieringsperiode, maar dat is alleen mogelijk als er regels en een begroting zijn. Elke maand winst betekent goed nieuws voor de werkgelegenheid en de groei in Europa”.

De voorzitter van de PSE-fractie, de heer Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE) benadrukte de rol van het regionale beleid van de EU: “Cohesie laat zien dat Europa er niet alleen is om banken te redden, maar ook om banen en groei te creëren”. De voorzitter van de ALDE-fractie, de heer Bas Verkerk (NL/ALDE) verwoordde het als volgt: “Europa’s geloofwaardigheid staat op het spel, we moeten in actie komen en laten zien dat we de klus kunnen klaren, dat mensen een baan kunnen vinden en een bedrijf kunnen starten dankzij ons werk”. Namens de Europese Alliantie zei Brian Meaney (IE/EA): “De mensen in Europa verwachten een duidelijk plan om de problemen aan te pakken, ze hebben beleidsmakers nodig die eind november de juiste beslissingen nemen ”.

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)2 282 2461

Mobile: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar