Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

CoR/12/55

Bryssel den 8 oktober 2012

Ramón Luis Valcárcel Siso, Herman Van Rompuy, Martin Schulz och José Manuel Barroso inleder Open Days 2012 genom att uppmana EU-länderna att ge regionalpolitiken högsta prioritet i nästa EU-budget

Ramón Luis Valcárcel Siso, ordförande för Regionkommittén (ReK), och ordförandena för alla stora EU-institutioner betonade vid öppnandet av Open Days 2012 måndagen den 8 oktober samfällt att sammanhållningspolitiken är avgörande för att stödja återhämtningen i EU. De varnade också medlemsländerna för att nedskärningar i EU:s budget kommer att äventyra de lokala och regionala myndigheternas roll som viktiga investerare för tillväxt. ReK:s ordförande sade att "alla inser att sammanhållningspolitiken är ett viktigt verktyg för att få fart på vår ekonomi igen och uppnå Europa 2020-målen. Vi på ReK förväntar oss därför att de beslut som EU:s stats- och regeringschefer fattar under de kommande veckorna kommer att vara förenliga med den färdplan för tillväxt och arbetstillfällen av hög kvalitet som EU enats om."

Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy betonade i sitt anförande inför hundratals ReK-ledamöter, lokala företrädare från hela Europa och Europaparlamentariker att "sedan 2008 har Europa stått inför två sammankopplade kriser: en finansiell kris och en ekonomisk och social kris. Deras konsekvenser hade kunnat vara ofattbart mycket värre utan EU:s och medlemsländernas gemensamma insatser." Med hänvisning till det extra rådsmötet i november lade han till att "Europa behöver nu mer strukturell ekonomisk tillväxt, och medlemsländerna kan utan tvekan nå en lämplig överenskommelse om den nya fleråriga budgetramen. Att inte nå en sådan överenskommelse skulle innebära ett misslyckande för tillväxten och sysselsättningen i Europa."

Risken med budgetnedskärningar framhölls tydligt i inledningsanförandet av Europaparlamentets talman, Martin Schulz, som underströk att "nedskärningar kan ibland vara populära, men såsom Europaparlamentet har slagit fast är det oansvarigt att göra nedskärningar vid en tidpunkt då vissa medlemsländer står inför en recession och fattigdomen ökar, en tidpunkt då vi måste säga ja till solidaritet och riktade tillväxtinvesteringar".

Också Europeiska kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, visade på sammanhållnings­politikens roll i hanteringen av den rådande krisen i sitt videomeddelande: "Mellan 2009 och 2012 har 20 miljarder euro omfördelats till förmån för tillväxtprioriteringar såsom forskning och utveckling och stöd till små och medelstora företag. Under 2012 har tio miljarder euro investerats för att hantera den stigande arbetslösheten."

Inledningssessionen gav möjlighet till ett livligt åsiktsutbyte mellan viktiga aktörer som bidrar till att fastställa prioriteringarna och reglerna för nästa fas av strukturfondsstöd. Kommissionsledamoten för regionalpolitik, Johannes Hahn, framhöll på nytt kärnan i den reform som kommissionen förslagit och försvarade nyheter såsom införandet av kategorin "övergångsregioner" och tillämpningen av villkor. "Regionalpolitikens effektivitet och resultat kan och bör förbättras", sade Johannes Hahn. "Det är därför som vi föreslagit att i den nya politiken efter 2014 förankra principerna om smarta, hållbara och socialt inkluderande investeringar genom tematisk koncentration på de mest tillväxtfrämjande områdena, genom villkorsprincipen för att stödja strukturreformer och genom inriktning på bättre resultat", lade han till.

Danuta Hübner, ordförande för Europaparlamentets utskott för regional utveckling (REGI), betonade att "sammanhållning är vår investeringsplan för perioden 2014–2020. Inskränkningar i denna plan innebär minskad investeringskapacitet för lokala och regionala myndigheter."

Tisdagen den 9 oktober förväntas ReK anta ett yttrande om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 utarbetat av kommitténs förste vice ordförande Mercedes Bresso (IT–PSE).Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s samtliga 27 medlemsstater och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén inom politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Följ oss på Twitter: EU_CoR

För ytterligare information kontakta

Pierluigi Boda

Tfn +32 22822461

Mobil +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Tidigare pressmeddelanden


Side Bar