Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EU združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

CoR/12/55

Brusel 8. októbra 2012

Predsedovia Valcárcel Siso, Van Rompuy, Schulz a Barroso otvorili OPEN DAYS 2012 a vyzvali členské štáty, aby uznali regionálnu politiku
za hlavnú prioritu budúceho rozpočtu EÚ

Predseda Výboru regiónov (VR) Ramón Luis Valcárcel Siso a predsedovia najdôležitejších inštitúcií EÚ na otvorení podujatia OPEN DAYS 2012 v pondelok 8. októbra spoločne zdôraznili mimoriadny význam politiky súdržnosti v úsilí o hospodárske oživenie EÚ. Okrem toho varovali členské štáty, že škrty v rozpočte EÚ ohrozia činnosť regionálnych a miestnych orgánov ako kľúčových investorov, na ktorých stojí rast. Ako uviedol predseda VR: „Každý uznáva, že politika súdržnosti je kľúčovým nástrojom, ktorý môže pomôcť naštartovať hospodárstvo a dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020. VR preto očakáva, že rozhodnutia, ktoré v nadchádzajúcich týždňoch prijmú hlavy európskych štátov a predsedovia vlád budú koherentné a v súlade s plánom na dosiahnutie rastu a vytváranie pracovných miest vysokej kvality, na ktorom sa EÚ dohodla.“

Predseda Európskej rady Herman Van Rompuy predniesol pred členmi VR, miestnymi zástupcami z celej Európy a členmi Európskeho parlamentu prejav, v ktorom povedal: „Od roku 2008 Európa zápasí s dvoma vzájomne prepojenými krízami, finančnou a hospodársko-sociálnou krízou. Keby EÚ a členské štáty neboli reagovali spoločne, dôsledky mohli byť ešte oveľa horšie.“ V súvislosti s novembrovým mimoriadnym zasadnutím Rady uviedol, že „Európa teraz potrebuje dosiahnuť štruktúrovanejší hospodársky rast a členské štáty sú určite schopné dohodnúť sa na primeranom novom viacročnom finančnom rámci. V opačnom prípade znemožníme rast a vytváranie pracovných miest v Európe.“

Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz vo svojom úvodnom príhovore kriticky poukázal na riziko spojené s rozpočtovými škrtmi: „Škrty môžu byť občas populárnym riešením, ale, ako skonštatoval Európsky parlament, v časoch, keď v niektorých členských štátoch nastáva recesia a narastá chudoba, to znamená v časoch, keď musíme prejaviť solidaritu a zabezpečiť cielené investície do rastu, je takéto riešenie nezodpovedné.“

Úlohu politiky súdržnosti v boji so súčasnou krízou vyzdvihol vo svojom video odkaze aj predseda Európskej komisie José Manuel Barroso: „V rokoch 2009 až 2012 bolo 20 miliárd eur presunutých na priority v oblasti rastu, ako je výskum a vývoj a podpora malých a stredných podnikov. V roku 2012 sme na boj proti narastajúcej nezamestnanosti vynaložili 10 miliárd eur.“

Úvodné zasadnutie bolo príležitosťou na živú diskusiu medzi hlavnými aktérmi, ktorí sa podieľajú na určovaní priorít a pravidiel pre ďalšiu fázu prideľovania prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Člen Európskej komisie zodpovedný za regionálnu politiku Johannes Hahn pripomenul samotnú podstatu reformy, ktorú navrhla európska exekutíva, pričom podporil nové prvky, ako je zavedenie kategórie prechodných regiónov a presadzovanie podmienenosti. „Efektívnosť a výsledky regionálnej politiky sa môžu a musia zlepšiť,“ povedal Hahn. „Preto sme navrhli, aby nová politika po roku 2014 vychádzala z týchto zásad inteligentného, udržateľného a sociálne inkluzívneho investovania, vďaka tomu, že sa bude sústrediť na oblasti, ktoré najviac podporujú rast, bude presadzovať zásadu podmienenosti, na ktorej by mali spočívať štrukturálne reformy, a viac sa zameria na výsledky," dodal člen Komisie.

„Ťažiskom nášho investičného plánu v období 2014 – 2020 bude súdržnosť. Zredukovať tento plán znamená obmedziť investičnú schopnosť regionálnych a miestnych orgánov,“ zdôraznila predsedníčka výboru REGI v Európskom parlamente Danuta Hübner.

V utorok 9. októbra má VR prijať stanovisko o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020, ktoré vypracovala prvá podpredsedníčka, Mercedes Bresso (IT/SES).

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteri: EU_CoR

Bližšie informácie Vám poskytne:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)2 282 2461

Mobil: +32 (0)473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy nájdete tu.


Side Bar