Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

CoR/12/55

Bruksela, 8 października 2012 r.

Przewodniczący Ramón Luis Valcárcel Siso, Herman Van Rompuy,
Martin Schulz i José Manuel Barroso
otwierają Open Days 2012 i wzywają państwa członkowskie do uznania polityki regionalnej za jeden z najważniejszych priorytetów następnego budżetu UE

Na ceremonii otwarcia Open Days 2012 w poniedziałek, 8 października, przewodniczący Komitetu Regionów (KR) Ramon Luis Valcárcel i przewodniczący wszystkich najważniejszych instytucji UE mówili jednym głosem w sprawie ogromnej roli odgrywanej przez politykę spójności w ożywieniu gospodarczym UE. Ostrzegli państwa członkowskie, że cięcia w budżecie UE będą najbardziej bolesne dla władz lokalnych i regionalnych – kluczowych inwestorów generujących wzrost. Przewodniczący KR-u stwierdził: „Wszyscy zdają sobie sprawę, że polityka spójności to kluczowe narzędzie służące ożywieniu gospodarki i realizacji celów strategii »Europa 2020«. Z tego powodu wszyscy w KR-ze mają nadzieję, że decyzje podjęte przez szefów państw i rządów UE w najbliższych tygodniach będą spójne z ustalonym planem działań Unii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia wysokiej jakości”.

Zwracając się do audytorium złożonego z setek członków KR-u, przedstawicieli władz lokalnych z całej Europy i posłów do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy powiedział: „Od roku 2008 Europę gnębią dwa, powiązane ze sobą kryzysy: finansowo-gospodarczy i społeczny. Ich skutki mogły być o wiele gorsze, gdyby nie wspólna reakcja UE i państw członkowskich”. W nawiązaniu do nadzwyczajnego szczytu Rady w listopadzie, Herman Van Rompuy dodał: „Europie potrzebny jest w tej chwili bardziej usystematyzowany wzrost gospodarczy, zaś osiągnięcie stosownego porozumienia w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych na pewno znajduje się w zasięgu państw członkowskich. Brak ustaleń w tej kwestii oznaczałby porażkę w obszarze wzrostu i zatrudnienia w Europie”.

Ryzyko związane z cięciami budżetowymi podkreślił wyraźnie w swym wystąpieniu inauguracyjnym przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, którego zdaniem „cięcia mogą cieszyć się przejściową popularnością, ale – jak słusznie stwierdził Parlament Europejski – wprowadzanie ich jest nieodpowiedzialne w momencie, gdy niektóre państwa członkowskie borykają się z recesją, rośnie skala ubóstwa, należy wspierać solidarność i sprzyjać inwestycjom o konkretnym znaczeniu dla wzrostu gospodarczego”.

Rolę polityki spójności w walce z obecnym kryzysem podniósł też przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso w nagraniu wideo: „W latach 2009–2012 dokonano realokacji 20 miliardów euro w celu realizacji priorytetów związanych ze wzrostem gospodarczym, takich jak badania, rozwój czy wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. W 2012 r. zainwestowano 10 miliardów w walkę z rosnącym bezrobociem".

Sesja inauguracyjna stała się okazją do ożywionej wymiany poglądów między najważniejszymi osobami zaangażowanymi w proces definiowania priorytetów i zasad w odniesieniu do kolejnej fazy wydatkowania środków z funduszy strukturalnych. Europejski komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn przypomniał zebranym fundamentalne założenia reform proponowanych przez władze wykonawcze i stanął w obronie innowacji takich jak wprowadzenie kategorii regionów w okresie przejściowym czy stosowanie zasady warunkowości. „Polityka regionalna winna stać się bardziej wydajna i skuteczna – uznał Johannes Hahn. – Dlatego właśnie zaproponowaliśmy, by w nowej strategii po roku 2014 uwzględnić zasady inteligentnych, zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu inwestycji poprzez koncentrację tematyczną na obszarach generujących największy wzrost – z poszanowaniem zasady warunkowości, z myślą o wspieraniu reform strukturalnych i ze zwróceniem szczególnej uwagi na osiąganie lepszych wyników”.

Przewodnicząca Komisji REGI w Parlamencie Europejskim Danuta Hübner dodała, że „spójność jest naszym planem inwestycyjnym na lata 2014–2020” i że „okrojenie go byłoby jednoznaczne ze zmniejszeniem potencjału inwestycyjnego władz lokalnych i regionalnych”.

We wtorek, 9 października, KR ma przyjąć opinię w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, przygotowaną przez pierwszą wiceprzewodniczącą Mercedes Bresso (IT/PSE).

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków z wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek konsultować się z Komitetem w sprawach dotyczących miast i regionów. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Można śledzić nas także na Twitterze: EU_CoR

Dalszych informacji udziela:

Pierluigi Boda

tel. +32 (0)2 282 2461

tel. kom. +32 (0)473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar