Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Perscommuniqué

De EU-Assemblee van Regionale en Lokale afgevaardigden

CoR/12/55.nl

Brussel, 08/10/2012

Voorzitters Valcárcel, Van Rompuy, Schulz en Barroso geven de aftrap voor de OPEN DAYS 2012 met een oproep aan de lidstaten om het regionaal beleid centraal te stellen in de volgende EU-begroting

Ramon Luis Valcárcel, voorzitter van het Comité van de Regio's, en de voorzitters van de belangrijkste EU-instellingen, hebben bij de start van de OPEN DAYS 2012 op maandag 8 oktober elk op hun beurt beklemtoond dat het cohesiebeleid onmisbaar is om de EU er weer bovenop te helpen. Ook hebben zij de lidstaten gewaarschuwd dat snoeien in de EU-begroting ertoe kan leiden dat de regionale en lokale overheden, die investeren in groei, deze cruciale rol niet langer meer naar behoren zullen kunnen vervullen. "Iedereen weet dat het cohesiebeleid de sleutel is tot economisch herstel en het bereiken van de Europa 2020-doelstellingen. Het CvdR rekent er dan ook op dat de beslissingen die de staatshoofden en regeringsleiders van de EU de komende weken zullen nemen, stroken met de EU-routekaart voor kwaliteitsgroei en –banen", aldus de CvdR-voorzitter.

Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, richtte de volgende woorden tot zijn publiek van honderden CvdR-leden, lokale afgevaardigden uit heel Europa en EP-leden: "Europa krijgt sinds 2008 af te rekenen met twee verschillende crisissen die niet los van elkaar kunnen worden gezien, nl. een financiële en een economische en sociale crisis. Zonder het gezamenlijke optreden van de EU en de lidstaten hadden de gevolgen daarvan nog onnoemelijk veel zwaarder kunnen zijn". Onder verwijzing naar de buitengewone top in november voegde de heer van Rompuy daar nog het volgende aan toe: "Wat Europa nu nodig heeft is meer structurele economische groei en een degelijke overeenkomst over het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK), iets dat ongetwijfeld binnen het bereik van de lidstaten ligt. Mocht hierover geen overeenstemming worden bereikt, dan zal dat nefaste gevolgen hebben voor de groei en werkgelegenheid in Europa".

Ook EP-voorzitter Martin Schulz liet in zijn openingstoespraak geen twijfel bestaan over de gevaren van bezuinigingen: "De keuze voor besparingen vindt soms veel bijval, maar is, zoals het EP al heeft opgemerkt, niet te verantwoorden nu een aantal lidstaten dreigt af te glijden naar een recessie en de armoede toeneemt; wat we op dit moment nodig hebben zijn solidariteit en op groei gerichte investeringen".

De rol van het cohesiebeleid in de huidige crisisbestrijding werd ook geïllustreerd in de videobooschap van de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso: "Tussen 2009 en 2012 is 20 miljard euro geherprogrammeerd ten behoeve van groeiprioriteiten als onderzoek en ontwikkeling en de ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen. In 2012 is 10 miljard geïnvesteerd in de bestrijding van werkloosheid."

Tijdens de openingszitting vond een levendige discussie plaats over de prioriteiten en regels voor de volgende programmeringsperiode van de structuurfondsen. Europees commissaris voor Regionaal Beleid, Johannes Hahn, wees nog eens op de essentie van de voorgestelde hervorming en verdedigde nieuwe elementen als de invoering van de categorie overgangsregio's en de striktere toepassing van het conditionaliteitsbeginsel. "Het regionaal beleid kan en moet efficiënter worden en beter gaan presteren", aldus Hahn. "Daarom hebben wij voorgesteld dat het nieuwe beleid na 2014 vooral in het teken staat van slimme, duurzame en sociaal inclusieve investeringen, door de aandacht met name te richten op de meest groeibevorderende gebieden, door het conditionaliteitsbeginsel toe te passen op structurele hervormingen en door meer resultaatgericht te werk te gaan".

De voorzitter van de commissie REGI van het Europees Parlement, Danuta Hübner, benadrukte dat "cohesie ons investeringsplan voor de periode 2014-2020 is. Als dit plan wordt ingeperkt, dan wordt ook de investeringscapaciteit van lokale en regionale overheden ingeperkt."

Op dinsdag 9 oktober zal het CvdR naar verwachting een advies uitbrengen over het meerjarig financieel kader voor 2014-2020, dat werd opgesteld door zijn eerste vicevoorzitter, Mercedes Bresso (IT/PSE).

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)2 282 2461

Mobile: +32 (0)473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar