Navigation path

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja

COR/12/55

Briselē, 2012. gada 8. oktobrī

Priekšsēdētāji R. L. Valkarsels, H. van Rompejs, M. Šulcs un Ž. M. Barrozu atklāj pasākumu “Open Days 2012”, mudinot dalībvalstis noteikt reģionālo politiku par sevišķi svarīgu turpmākā ES budžeta prioritāti

Pirmdien, 8. oktobrī, atklājot pasākumu “Open Days 2012”, Reģionu komitejas (RK) priekšsēdētājs Ramons Luiss Valkarsels (Ramon Luis Valcárcel), tāpat kā pārējie galveno ES iestāžu priekšsēdētāji, uzsvēra, ka kohēzijas politika ir vitāli svarīga ES atlabšanai. Priekšsēdētāji brīdināja dalībvalstis, ka ES budžeta izdevumu samazināšana mazinās arī vietējo un reģionālo pašvaldību — galveno ieguldījumu veicēju — devumu izaugsmei. RK priekšsēdētājs norādīja: “Visi atzīst, ka kohēzijas politika ir pamatinstruments, ar kuru atsākt mūsu ekonomikas izaugsmi un sasniegt mērķus, kas izvirzīti stratēģijā “Eiropa 2020”. Tāpēc mēs Reģionu komitejā ceram, ka turpmākajās nedēļās ES valstu un valdību vadītāji pieņems lēmumus, kas pilnībā saskanēs ar tām nostādnēm, par ko ES vienojusies kvalitatīvas izaugsmes un nodarbinātības ceļvedī.”

Uzrunādams klausītājus — simtiem RK locekļu, vietējo pārstāvju no visas Eiropas, kā arī Eiropas Parlamenta deputātus —, Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis van Rompejs (Herman Van Rompuy) uzsvēra: “Kopš 2008. gada Eiropa pieredzējusi divas savstarpēji saistītas krīzes: gan finanšu, gan sociālo un ekonomikas krīzi. To ietekme būtu bijusi daudzkārt smagāka, ja ES un dalībvalstis nebūtu reaģējušas kopīgiem spēkiem.” Runājot par novembrī gaidāmo Padomes ārkārtas sanāksmi, priekšsēdētājs piebilda: “Tagad Eiropai vajadzīga strukturālāka ekonomikas izaugsme, un nav šaubu, ka dalībvalstīm jāspēj pienācīgi vienoties par nākamo daudzgadu finanšu shēmu. Ja šādu vienošanos nepanāksim, būs apdraudēta Eiropas izaugsme un darba vietas.”

Risku, kas saistīts ar budžeta izdevumu samazināšanu, savā atklāšanas uzrunā nepārprotami uzsvēra Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs (Martin Schulz), kurš sacīja: “Izdevumu ierobežošana mēdz būt populāra, taču, kā norādījis Eiropas Parlaments, tā ir bezatbildīga laikā, kad atsevišķās dalībvalstīs sākusies lejupslīde un pieaug nabadzība, un kad mums ir jābūt solidāriem un jāatbalsta mērķtiecīgi orientēti ieguldījumi izaugsmē.”

To, cik liela nozīme kohēzijas politikai ir pašreizējās krīzes pārvarēšanā, apliecināja arī Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu (José Manuel Barroso), kurš savā video uzrunā norādīja: “Laikā no 2009. līdz 2012. gadam 20 miljardi eiro ir pārvirzīti tādām izaugsmes prioritātēm kā pētniecība un izstrāde vai atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šogad 10 miljardi ir ieguldīti augošā bezdarba mazināšanā.”

Atklāšanas sēdē noritēja aizrautīga viedokļu apmaiņa starp galvenajām personām, kas iesaistītas prioritāšu noteikšanā un noteikumu izstrādē nākamajam struktūrfondu finansējuma posmam. ES reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns (Johannes Hahn) atgādināja klātesošajiem, kāda ir ierosinātās reformas būtība, un pauda atbalstu tādiem jauninājumiem kā pārejas reģionu kategorijas izveide un nosacījumu sistēmas ieviešana. “Ir iespējams un ir nepieciešams uzlabot reģionālās politikas efektivitāti un rezultātus”, norādīja J. Hāns. “Tieši tāpēc esam ierosinājuši turpmākajā politikā laikposmam pēc 2014. gada iekļaut šos principus par gudriem, ilgtspējīgiem un sociālo iekļautību veicinošiem ieguldījumiem, ko nodrošinātu tematiska orientēšanās uz jomām, kas visvairāk stimulē izaugsmi, strukturālo reformu balstīšana uz nosacījumu izpildes principu un mērķtiecīgāka virzība uz rezultātiem", piebilda komisārs.

Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komitejas (REGI) priekšsēdētāja Danuta Hībnere (Danuta Hübner) uzsvēra: “Kohēzija ir mūsu investīciju plāns 2014.–2020. gadam. Samazināt šo plānu — tas nozīmētu samazināt vietējo un reģionālo pašvaldību investīciju iespējas”.

Plānots, ka otrdien, 9. oktobrī, RK pieņems priekšsēdētāja pirmās vietnieces Mersedesas Breso (Mercedes Bresso) (IT/PSE) izstrādātu atzinumu par daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam.

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļu, kuri pārstāv visas 27 ES dalībvalstis, uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var arī vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras.

Apmeklējiet RK tīmekļa vietni (www.cor.europa.eu)!

Sekojiet mums sociālajā tīklā Twitter: EU_CoR!

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)2 282 2461

Mobile: +32 (0)473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Iepriekšējie paziņojumi presei


Side Bar