Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos atstovų asamblėja

COR/12/55

2012 m. spalio 8 d., Briuselis

Pirmininkai R. L. Valcárcel, H. Van Rompuy, M. Schulz ir J. M. Barroso paskelbė OPEN DAYS 2012 pradžią ir paragino valstybes nares regioninę politiką įtraukti į kito ES biudžeto svarbiausius prioritetus

Spalio 8 d., pirmadienį, Regionų komiteto (RK) pirmininkas Ramon Luis Valcárcel ir visų pagrindinių ES institucijų pirmininkai dalyvavo OPEN DAYS 2012 atidaryme, per kurį visi sutartinai pabrėžė sanglaudos politikos svarbą ES atsigavimui po krizės. Jie taip pat įspėjo valstybes nares, kad dėl ES biudžeto mažinimo gali susilpnėti regionų ir vietos valdžios institucijų, kaip pagrindinių investuotojų į ekonomikos augimą, vaidmuo. Pasak RK pirmininko, visi pripažįsta, kad sanglaudos politika – tai pagrindinė priemonė atgaivinti ekonomiką ir įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus. Todėl RK tikisi, kad kitą savaitę ES valstybių ir vyriausybių vadovai priims nuoseklius ir suderintą ES veiksmų planą kokybiškam ekonomikos augimui ir užimtumui skatinti atitinkančius sprendimus.

Kreipdamasis į kelių šimtų RK narių, vietos valdžios atstovų iš visos Europos ir Europos Parlamento narių auditoriją, Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Herman Van Rompuy pabrėžė, kad nuo 2008 m. Europai teko įveikti dvi tarpusavyje susijusias krizes – finansų krizę ir ekonomikos ir socialinę krizę. Pasak jo, jei ES ir valstybės narės nebūtų dirbusios kartu, neigiami šių krizių padariniai būtų buvę daug didesni. Kalbėdamas apie lapkričio mėn. vyksiantį neeilinį Europos Vadovų Tarybos posėdį, jis pridūrė: „Šiuo metu Europai reikia didesnio struktūrinio ekonomikos augimo, o tinkamas susitarimas dėl naujos daugiametės finansinės programos (DFP) neabejotinai yra valstybių narių rankose. Jei tokio susitarimo pasiekti nepavyks, nepavyks užtikrinti ir ekonomikos augimo bei didesnio užimtumo Europoje.“

Sakydamas sveikinimo kalbą, biudžeto mažinimo keliamą pavojų nedviprasmiškai paminėjo ir Europos Parlamento Pirmininkas Martin Schulz. Jis pabrėžė, kad „biudžeto mažinimas kartais gali būti populiarus, tačiau, kaip pareiškė Europos Parlamentas, šiuo metu, kai tam tikros valstybės narės patiria nuosmukį ir didėja skurdas, kai turime tarti „taip“ solidarumui ir kryptingoms investicijoms į ekonomikos augimą, jis yra neatsakingas“.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuel Barroso savo vaizdo pranešime taip pat minėjo sanglaudos politikos vaidmenį atremiant dabartinę krizę. Jo teigimu, „nuo 2009 iki 2012 metų buvo perskirstyta 20 milijardų eurų – jie buvo nukreipti į prioritetines, augimą skatinančias sritis: mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą bei paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms. 2012 m. 10 milijardų eurų buvo investuota į kovos su didėjančiu nedarbu priemones“.

Šio atidaromojo posėdžio dalyviai, atstovaujantys įvairiems prioritetus ir kito struktūrinio finansavimo etapo taisykles nustatantiems subjektams, aktyviai keitėsi nuomonėmis. Už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannes Hahn dar kartą pabrėžė pačią vykdomosios valdžios pasiūlytos reformos esmę, argumentuodamas, kodėl reikia tokių naujovių kaip pereinamojo laikotarpio regionų kategorijos įvedimas ir įvykdytinų sąlygų stiprinimas. „Regioninė politika gali ir turi būti veiksmingesnė ir rezultatyvesnė, – sakė J. Hahn. – Būtent todėl pasiūlėme, kad politikoje po 2014 m. būtų įtvirtinti šie pažangių, tvarių ir socialine įtrauktimi grindžiamų investicijų principai, būtų orientuojamasi į labiausiai augimą skatinančias sritis, struktūrinės reformos būtų pagrįstos sąlygų laikymosi principu, būtų stengiamasi pasiekti daugiau rezultatų“.

Europos Parlamento REGI komiteto pirmininkė Danuta Hübner pabrėžė, kad „sanglauda – tai mūsų investicijų planas 2014–2020 m. laikotarpiui. Šio plano mažinimas reiškia regionų ir vietos valdžios institucijų investicinių gebėjimų mažinimą“.

Spalio 9 d., antradienį, RK turėtų priimti RK pirmininko pirmosios pavaduotojos Mercedes Bresso (IT, ESP) nuomonę dėl 2014–2020 m. DFP.

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja. Komiteto, kurį sudaro 344 nariai iš visų 27 ES valstybių narių, misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Aplankykite Regionų komiteto interneto svetainę www.cor.europa.eu

Sekite mus Twitter: EU_CoR

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

Pierluigi Boda

Tel. +32 (0) 2 282 2461

Mob. tel. +32 (0) 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Ankstesni pranešimai spaudai


Side Bar