Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/12/55

Brüssel, 8. oktoober 2012

Ramón Luis Valcárcel Siso, Herman Van Rompuy, Martin Schulz ja José Manuel Barroso ärgitavad ürituse OPEN DAYS 2012 avamisel liikmesriike seadma regionaalpoliitika ELi järgmise eelarve peamiseks prioriteediks

Regioonide Komitee president Ramón Luis Valcárcel Siso ja ELi teiste peamiste institutsioonide juhid väljendasid esmaspäeval, 8. oktoobril ürituse OPEN DAYS 2012 avamisel üksmeelselt arvamust, kuivõrd tähtis on ühtekuuluvuspoliitika ELi majanduse elavdamise jaoks. Nad hoiatasid liikmesriike, et ELi eelarve kärped seavad ohtu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli peamiste majanduskasvu investeerijatena. Komitee president sõnas: „Kõik tunnistavad, et ühtekuuluvuspoliitika on peamine vahend meie majanduse taaskäivitamisel ja strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel. Seetõttu ollakse Regioonide Komitees veendumusel, et ELi riigi- ja valitsusjuhtide järgmiste nädalate otsused peavad olema kooskõlas ELi kokkulepitud tegevuskavaga kvalitatiivse majanduskasvu ja töökohtade nimel.”

Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy, kes kõneles mitmesajapealisele publikule, kuhu kuulusid Regioonide Komitee liikmed, kohaliku tasandi esindajad kõikjalt Euroopas ja Euroopa Parlamendi liikmed, rõhutas: „2008. aastast alates on Euroopa seisnud silmitsi kahe omavahel seotud kriisiga: finants- ning majandus- ja ühiskonnakriisiga. Kui EL ja liikmesriigid ei oleks ühiselt reageerinud, oleks neil kriisidel olnud tohutult negatiivsem mõju.” Viitega novembrikuisele ülemkogule lisas ta, et: „Euroopa vajab nüüd struktuursemat majanduskasvu ja asjakohase kokkuleppe saavutamine uue mitmeaastase finantsraamistiku üle on täielikult liikmesriikide võimuses. Kui sellist kokkulepet ei saavutata, seab see ohtu Euroopa majanduskasvu ja uute töökohtade loomise.”

Eelarvekärbetega seonduvad riskid tõi oma avasõnas selgelt esile ka Euroopa Parlamendi president Martin Schulz, kes toonitas järgmist: „Kärped võivad mõnikord olla populaarsed, kuid nagu Euroopa Parlament märkis, on selline käitumine vastutustundetu ajal, mil mõned liikmesriigid on liikumas majandussurutise suunas ja vaesus on tõusuteel, ajal, mil peame ütlema „jah” solidaarsusele ja sihipärastele investeeringutele majanduskasvu.”

Ühtekuuluvuspoliitika rolli jätkuva kriisi käsitlemisel kirjeldas täpsemalt Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso oma videosõnavõtus: „2009. ja 2012. aasta vahel kavandati ümber 20 miljardi euro kasutamine, suunates need majanduskasvu prioriteetidele, näiteks teadus- ja arendustegevusele ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetuseks. 2012. aastal on 10 miljardit investeeritud kasvava tööpuudusega võitlemisse.”

Avaistung pakkus võimalust elavaks mõttevahetuseks struktuurifondidest rahastamise uue etapi prioriteetide ja reeglite väljatöötamisse haaratud peamiste osaliste vahel. ELi regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn kordas üle komisjoni kavandatud reformi põhiolemuse, kaitstes uuendusi, näiteks üleminekupiirkondade kategooria sisseviimine ja tingimuslikkuse kohaldamine. „Regionaalpoliitika toimimist saab ja tuleb paremaks ja tõhusamaks muuta,” lausus volinik. Ta lisas: „Just seetõttu oleme teinud ettepaneku, et uus, 2014. aasta järgne poliitika austaks arukate, jätkusuutlike ja sotsiaalselt kaasavate investeeringute põhimõtet, koondades vahendid enim majanduskasvu soodustavatesse teemavaldkondadesse, järgides tingimuslikkuse põhimõtet, et tugevdada struktuurireforme, ja keskendudes parematele tulemustele.”

Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni esimees Danuta Hübner rõhutas: „Ühtekuuluvus on meie investeerimiskava 2014.–2020. aastaks. Selle kava pärssimine tooks kaasa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste investeerimissuutlikkuse vähenemise.”

Teisipäeval, 9. oktoobril peaks Regioonide Komitee võtma vastu arvamuse 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku kohta, mille koostas komitee esimene asepresident Mercedes Bresso (IT/PES).

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu piirkondlike ja kohalike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondlikke ja kohalikke pädevusi.

Külastage Regioonide Komitee veebilehte aadressil www.cor.europa.eu

Jälgige meid Twitteris: EU_CoR

Täiendav teave:

Pierluigi Boda

Tel +32 (0)2 282 2461

Mobiil: +32 (0)473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Varasemad pressiteated


Side Bar