Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/12/55

Bruxelles, den 8. oktober 2012

Formændene Valcárcel, Van Rompuy, Schulz og Barroso skyder OPEN DAYS 2012 i gang med en opfordring til medlemsstaterne om at gøre regionalpolitikken til den vigtigste prioritet på det næste EU-budget

Ramon Luis Valcárcel, formand for Regionsudvalget (RU), og formændene for alle de store EU‑institutioner brugte åbningen af OPEN DAYS 2012 mandag den 8. oktober til sammenstemmende at understrege, hvor vigtig samhørighedspolitikken er for genopretningen i EU. De advarede også medlemsstaterne om, at besparelser på EU-budgettet vil undergrave de lokale og regionale myndigheders muligheder for at investere og skabe vækst. Ifølge RU's formand "er alle klar over, at samhørighedspolitikken er et vigtigt redskab for relanceringen af vores økonomi og for at opfylde Europa 2020-målsætningerne. Derfor forventer vi i Regionsudvalget, at de beslutninger, som EU's stats- og regeringschefer skal træffe i de kommende uger, bliver forenelige og overensstemmende med EU-køreplanen for kvalitetsvækst og –beskæftigelse".

Formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, understregede i sin tale til flere hundrede RU-medlemmer, lokale repræsentanter fra hele Europa og medlemmer af Europa-Parlamentet, at "Siden 2008 har Europa skullet tackle to indbyrdes forbundne kriser, en finansiel krise og en økonomisk og social krise. Virkningerne af dem kunne have været langt værre, hvis EU og medlemsstaterne ikke havde stået sammen". Med henvisning til det ekstraordinære Rådsmøde i november tilføjede han: "Europa har nu behov for en mere strukturel økonomisk vækst, og det ligger uden tvivl inden for medlemsstaternes muligheder at nå frem til en hensigtsmæssig aftale om den nye flerårige finansielle ramme (FFR). Når man ikke til enighed om en sådan aftale, får man ikke vækst og beskæftigelse i Europa".

Risikoen ved budgetnedskæringer blev klart fremhævet af formanden for Europa-Parlamentet, Martin Schulz, som i sin åbningstale understregede: "Nedskæringer kan undertiden være populære, men som anført af Europa-Parlamentet er det uansvarligt at skære ned i en tid, hvor nogle medlemsstater er på vej mod recession, og fattigdommen er stigende, en tid, hvor solidaritet og målrettede investeringer i vækst er det, vi skal satse på".

Samhørighedspolitikkens betydning under den aktuelle krise blev yderligere påpeget i Kommissionsformand José Manuel Barrosos videobudskab: "Mellem 2009 og 2012 er 20 mia. euro blevet omprogrammeret til at fokusere på vækstprioriteter som forskning og udvikling og støtte til små og mellemstore virksomheder. I 2012 er der investeret 10 mia. i at få vendt den stigende arbejdsløshed".

Åbningsmødet var en lejlighed til en livlig debat mellem de vigtigste aktører involveret i fastlæggelsen af prioriteter og bestemmelser for den næste fase af strukturfondsstøtten. EU-kommissæren for regionalpolitik, Johannes Hahn, opsummerede essensen af den reform, som Kommissionen har foreslået, og forsvarede nyskabelser som indførelsen af den nye kategori af overgangsregioner og håndhævelsen af konditionalitet. "Regionalpolitikken kan og skal blive mere effektiv og give bedre resultater", sagde Hahn. "Det er grunden til, at vi for den nye politik efter 2014 har stillet forslag om at lade principperne om intelligente, bæredygtige og socialt inklusive investeringer komme til udtryk gennem koncentration om de mest vækstfremmende områder, princippet om konditionalitet for at understøtte de strukturelle reformer og større resultatorientering", tilføjede han.

Formanden for Europa-Parlamentets REGI-udvalg, Danuta Hübner, gjorde det klart, at "Samhørighed er vores investeringsplan for årene 2014-2020. Forringelser i denne plan er ensbetydende med en forringelse af de regionale og lokale myndigheders investeringsmuligheder".

Tirsdag den 9. oktober forventes RU at vedtage en udtalelse om FFR 2014-2020 udarbejdet af første næstformand Mercedes Bresso (IT/PSE).

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside på www.cor.europa.eu

Følg os på Twitter: EU_CoR

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Pierluigi Boda

Tlf.: +32 (0)2 282 2461

Mobil: +32 (0)473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Klik her for at læse tidligere pressemeddelelser.


Side Bar