Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/12/54

V Bruselu dne 8.10.2012

Předsedové Valcárcel, Van Rompuy, Schulz a Barroso zahájili OPEN DAYS 2012 a vyzvali členské státy ke zvolení regionální politiky za hlavní prioritu následujícího rozpočtu EU

Pan Ramon Luis Valcárcel, předseda Výboru regionů (VR), a předsedové všech hlavních orgánů EU na zahájení OPEN DAYS 2012 v pondělí 8. října jedním hlasem zdůraznili, jak je politika soudržnosti klíčová v podpoře oživení EU. Varovali rovněž členské státy, že škrty v rozpočtu EU ohrozí úlohu místních a regionálních orgánů jako hlavních investorů do růstu. Podle předsedy VR „si všichni uvědomují, že politika soudržnosti je klíčovým nástrojem pro oživení naší ekonomiky a dosažení cílů strategie Evropa 2020. VR tedy očekává, že rozhodnutí, která přijmou hlavy států a předsedové vlád EU v nadcházejících týdnech, budou v souladu s dohodnutým plánem EU směřujícím ke generování ‚kvalitního‘ růstu a k vytváření ‚kvalitních‘ pracovních míst.“

Předseda Evropské rady Herman Van Rompuy ve svém projevu k obecenstvu složenému ze stovek členů VR, místních zástupců z celé Evropy a členů Evropského parlamentu zdůraznil, že „Evropa prochází od roku 2008 dvěma vzájemně propojenými krizemi: finanční krizí a ekonomickou a sociální krizí. Jejich důsledky mohly být mnohem horší, kdyby EU a členské státy společně nezasáhly.“ V souvislosti s mimořádným listopadovým zasedáním Rady dále uvedl, že „Evropa nyní potřebuje větší strukturální hospodářský růst“ a že „odpovídající dohoda o víceletém finančním rámci je rozhodně v možnostech členských států. Neúspěch v dosažení této dohody by byl neúspěchem i pro růst a pracovní místa v Evropě.“

Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz ve svém zahajovacím projevu jasně vyzdvihl riziko spojené s rozpočtovými škrty, když uvedl, že „škrty mohou být někdy populární, ale jak již konstatoval Evropský parlament, představují nezodpovědný krok v období, kdy některé členské státy upadají do recese a roste v nich chudoba, tedy v období, kdy musíme být solidární a činit cílené investice do růstu.“

Úlohu politiky soudržnosti v řešení současné krize ilustroval také předseda Evropské komise José Manuel Barroso ve svém videoprojevu, v němž uvedl, že „mezi lety 2009 a 2012 bylo 20 miliard eur převedeno na priority v oblasti růstu, např. výzkum a vývoj a podporu malým a středním podnikům. V roce 2012 bylo 10 miliard eur investováno do řešení rostoucí nezaměstnanosti.“

Během zahajovací části proběhla živá diskuse mezi subjekty, jež mají klíčovou úlohu při určování priorit a pravidel pro další fázi financování ze strukturálních fondů. Evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn vyzdvihl skutečnou podstatu reformy navržené exekutivou, přičemž se zastal inovací jako např. zavedení kategorie přechodových regionů a uplatňování podmíněnosti. „Regionální politika může a měla by zlepšit svoji efektivitu a svoje výsledky,“ uvedl pan Hahn. „Proto jsme navrhli, aby nová politika po roce 2014 zahrnovala zásady inteligentních a udržitelných investic podporujících sociální začlenění, které se budou realizovat prostřednictvím tematického zaměření na oblasti, jež se nejvíce podílejí na zvyšování růstu, budou se řídit zásadou podmíněnosti, aby podpořily strukturální reformy, a budou orientovány na lepší výsledky,“ dodal.

Předsedkyně výboru REGI Evropského parlamentu Danuta Hübner zdůraznila, že „soudržnost je naším investičním plánem na období 2014–2020. Pokud se tento plán omezí, omezí se i investiční kapacita místních a regionálních orgánů.“

V úterý 9. října 2012 má VR přijmout stanovisko k víceletému finančnímu rámci na období 2014–2020, jež připravila jeho první místopředsedkyně Mercedes Bresso (IT/SES).

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteru: EU_CoR

Další informace poskytnou:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)22822461

Mobil: +32 (0)473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde.


Side Bar