Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

COR/12/55

Брюксел, 08/10/2012 г.

Председателите Валкарсел, ван Ромпой, Шулц и Барозо откриват ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2012 г. с призив към държавите членки да превърнат регионалната политика в първостепенен приоритет на следващия бюджет на ЕС

При откриването на ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2012 г. на 8 октомври, понеделник, Рамон Луис Валкарсел, председател на Комитета на регионите (КР), и председателите на всички основни институции на ЕС единодушно подчертаха жизненоважното значение на политиката на сближаване за усилията за икономическо възстановяване на ЕС. Те също така предупредиха държавите членки, че съкращенията в бюджета на ЕС ще компрометират ролята на регионалните и местните власти като ключови инвеститори за растеж. По думите на председателя на КР „всички са съгласни, че политиката на сближаване е ключов инструмент за възобновяване на икономиката и за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“. Ето защо ние в КР очакваме решенията на държавните и правителствените ръководители на ЕС в следващите седмици да бъдат последователни и съобразени с договорената пътна карта на ЕС към качествен растеж и заетост“.

Председателят на Европейския съвет Херман ван Ромпой, в обръщението си към присъстващите стотици членове на КР, представители на местните органи на властта от цяла Европа и членове на Европейския парламент, подчерта, че „от 2008 г. Европа е изправена пред две взаимосвързани кризи: финансовата криза и икономическата и социалната криза. Последиците от тях биха могли да бъдат значително по-лоши без съвместните действия на ЕС и държавите членки.“ Във връзка с извънредното заседание на Съвета през ноември той добави, че „сега Европа се нуждае от по-голям структурен икономически растеж и постигането на адекватно споразумение за новата Многогодишна финансова рамка (МФР) без съмнение е по силите на държавите членки. Липсата на такова споразумение би била равносилна на провал на усилията за създаване на растеж и работни места в Европа“.

Рискът, свързан с бюджетните съкращения, беше ясно подчертан във встъпителната реч на председателя на Европейския парламент Мартин Шулц, който изтъкна как „понякога съкращенията са популярна мярка, но, както заяви Европейският парламент, прилагането им е безотговорно в момент, в който някои държави членки затъват в рецесия, а бедността нараства и в който трябва да кажем „да“ на солидарността и на целенасочените инвестиции за растеж“.

Ролята на политиката на сближаване за излизане от текущата криза беше допълнително разяснена от председателя на Европейската комисия Хосе Мануел Барозо в неговото видео обръщение: „Между 2009 и 2012 г. 20 милиарда евро бяха препрограмирани и насочени към приоритети за растеж, като например научноизследователската и развойната дейност и подпомагането на малки и средни предприятия. През 2012 г. бяха инвестирани 10 милиарда евро за справяне с нарастващата безработица“.

Откриването на сесията предостави възможност за оживен обмен на мнения между основните участници в процеса на формиране на приоритетите и правилата на следващия етап на структурното финансиране. Европейският комисар по регионалната политика Йоханес Хан отново изтъкна същността на предложената от европейския изпълнителен орган реформа, като се обяви в подкрепа на иновации като създаването на категорията „региони в преход“ и налагането на обвързващи условия. „Регионалната политика може и трябва да подобри своята ефективност и резултати“, каза Хан. „Поради това предложихме в новата политика за периода след 2014 г. да бъдат заложени тези принципи на интелигентни, устойчиви и социално приобщаващи инвестиции чрез тематична концентрация върху онези области, които най-силно стимулират растежа, чрез принципа на обвързаност с условия в подкрепа на структурните реформи и чрез съсредоточаване върху повече резултати“, добави той.

Председателят на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент Данута Хюбнер подчерта, че „сближаването е нашият инвестиционен план за периода 2014‑2020 г. Ограничаването на този план означава намаляване на инвестиционния капацитет на регионалните и местните власти“.

Очаква се на 9 октомври, вторник, КР да приеме становище относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014‑2020 г., изготвено от първия заместник-председател Мерчедес Бресо (IT/ПЕС).

Комитет на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави членки на ЕС е да привличат за участие представляваните от тях регионални и местни власти и общности в процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета относно политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Можете да следите за новини и в Twitter: EU_CoR

За повече информация можете да се свържете с:

Пиерлуиджи Бода

тел.: +32 (0)2 282 2461

мобилен телефон: +32 (0)473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Предходни съобщения за пресата


Side Bar