Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/11/45

Bruksela, 6 października 2011 r.

Komitet Regionów sprzeciwia się planom UE, by zawiesić pomoc regionalną dla krajów, które naruszają zasady dotyczące deficytu budżetowego

Mercedes Bresso, przewodnicząca Komitetu Regionów (KR), wyraziła dziś kategoryczny sprzeciw wobec planów Komisji, by zawiesić wszystkie fundusze rozwoju regionalnego UE w stosunku do krajów, które łamią zasady dotyczące deficytu budżetowego. Jednocześnie przyjęła z zadowoleniem wnioski w sprawie reformy unijnej polityki regionalnej, które pomogą regionom i miastom stawić czoła globalizacji i podjąć stojące przed nimi wyzwania środowiskowe i demograficzne.

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj swoje wnioski ustawodawcze w kwestii kolejnej generacji funduszy rozwoju regionalnego na lata 2014–2020. Jednym z głównych elementów jej programu reform jest zawieszenie funduszy UE dla krajów, które naruszają pakt stabilności i wzrostu bądź inne zasady dotyczące deficytu budżetowego. Dając wyraz swoim pierwszym odczuciom, przewodnicząca KR-u Mercedes Bresso zaznaczyła, że w przeszłości samorządy lokalne i regionalne wielokrotnie protestowały przeciw tej propozycji: „To irytujące, że w tej sprawie Komisja Europejska zignorowała stanowczy sprzeciw Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego i innych zainteresowanych podmiotów”.

Przewodnicząca zwróciła uwagę, że „zawieszenie funduszy” wywoła szkodliwy efekt domina na poziomie lokalnym: „Obecny kryzys fatalnie wpływa na nasze regiony i miasta, a wsparcie UE powinno odgrywać kluczową rolę w naprawie ich gospodarki. Dlatego nie możemy się zgodzić na proponowane „zawieszenie funduszy” w stosunku do krajów, które łamią zasady dotyczące deficytu budżetowego i zadłużenia publicznego. Wycofanie finansowego wsparcia UE tylko pogorszy stan już i tak niewydolnej gospodarki. A środek ten będzie równoznaczny z karaniem samorządów lokalnych i regionalnych za błędy rządów krajowych” – powiedziała Bresso.

Jednocześnie przewodnicząca KR-u zasadniczo pochwaliła inne części pakietu legislacyjnego: „Wiele propozycji reform idzie we właściwym kierunku, tj. wyposaża regiony i miasta w narzędzia niezbędne im do osiągnięcia lepszych wyników w terenie. Nowe wspólne ramy dla wszystkich ważnych funduszy UE, wzmocnienie roli samorządów lokalnych i regionalnych w nowych umowach o partnerstwie, wsparcie dla regionów znajdujących się w fazie przejściowej, proponowana regionalizacja Europejskiego Funduszu Społecznego czy większe możliwości współpracy terytorialnej stanowią moim zdaniem obiecujące innowacje” – powiedziała. Przewodnicząca pozytywnie oceniła również wysiłki Komisji, których celem jest promowanie zintegrowanego podejścia do rozwoju regionalnego, i stwierdziła, że Komitet „uważnie przeanalizuje nowe przepisy dotyczące uproszczenia zarządzania polityką regionalną”.

Ten nowy pakiet legislacyjny będzie dominującym tematem dyskusji podczas OPEN DAYS – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Współorganizowana przez Komitet Regionów i Komisję Europejską impreza odbędzie się w przyszłym tygodniu w Brukseli i zgromadzi 6000 podmiotów ze szczebla lokalnego i regionalnego.

Oficjalne opinie KR-u w sprawie proponowanych przepisów zostaną opracowane przez sprawozdawców wyznaczonych spośród członków Komisji Polityki Spójności Terytorialnej KR-u. Catiuscia Marini (IT/PSE), przewodnicząca regionu Umbria, sporządzi opinię Komitetu na temat rozporządzenia ogólnego, które będzie stosować się do wszystkich funduszy strukturalnych. Michael Schneider (DE/PPE), sekretarz stanu ds. europejskich kraju związkowego Saksonia-Anhalt, zbada plany Komisji dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast Romeo Stavarache (RO/ALDE), burmistrz gminy Bacău, zajmie się Europejskim Funduszem Spójności. Analizę projektu przepisów w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przeprowadzi Konstantinos Simitsis (EL/PSE), burmistrz Kawali, zaś wnioskowi dotyczącemu europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej przyjrzy się radny Pilzna Petr Osvald (CZ/PSE). Z kolei Michel Delebarre (FR/PSE), mer Dunkierki, weźmie pod lupę plany dotyczące przeglądu rozporządzenia w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).

Pierwsze dyskusje z udziałem sprawozdawców i członków KR-u odbędą się 11 października br. w Brukseli i 19 października w Warszawie. Oczekuje się, że ostateczne wersje opinii zostaną przyjęte na sesji plenarnej KR-u wiosną 2012 r.

Więcej informacji:

Zapraszamy na strony internetowe KR-u: www.cor.europa.eu.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków z wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Szczegółowych informacji udziela:

Michael Alfons

tel. +32 (0)2 546 8559

tel. kom. +32 (0)498 98 99 19

michael.alfons@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe – kliknij tutaj


Side Bar