Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL ET PL RO

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/11/39

Brussel, 30 juni 2011

CvdR steunt de EU-vervoersplannen voor 2050, maar dringt aan op concrete maatregelen

De EU-plannen voor een groenere en meer concurrerende vervoersector tegen 2050 klinken goed, maar het is ook zaak concrete tussentijdse streefdoelen af te bakenen en de nodige middelen uit te trekken. Dat is in een notendop de boodschap die commissaris Kallas vandaag tijdens de zitting van het Comité van de Regio's in Brussel te horen kreeg van de Europese bestuurders en burgemeesters, die bij deze gelegenheid ook een advies over vervoer uitbrachten, dat was opgesteld door de burgemeester van Lissabon, Antonio Costa (PT/PSE).

De Commissie heeft onlangs een stappenplan opgesteld voor een beter en duurzamer Europees vervoerssysteem tegen 2050. Voor de lokale en regionale overheden is een sleutelrol weggelegd in het vervoersbeleid: zij houden zich o.m. bezig met het onderhoud van het wegennet, het beheer van het openbaar vervoer en de bewaking van de normen inzake de luchtkwaliteit. Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie en belast met vervoer, kwam vandaag de Commissievoorstellen toelichten voor de voltallige vergadering van het CvdR, en merkte daarbij het volgende op: "Het stappenplan is voor mij méér dan een lijst van doelstellingen van de Commissie, het is nl. ook een unieke kans voor de lokale en regionale overheden om ons toekomstige vervoerssysteem vorm te geven".

CvdR-voorzitter Mercedes Bresso toonde zich tevreden over het in het Vervoerswitboek geformuleerde voorstel voor een modal shift van wegvervoer naar spoorvervoer, binnenvaart en zeevervoer: "Het vervoer moet groener en efficiënter worden om de klimaatverandering tegen te gaan. Om daadwerkelijk voor een omslag te kunnen zorgen is het zaak dat overheden op alle niveaus er volwaardig bij worden betrokken."

Anders dan sommige nationale regeringen onderschrijft het Comité van de Regio's de hoofddoelstelling van de Europese Commissie om de uitstoot van broeikasgassen door het vervoer met 60% te verminderen. Tegelijkertijd hebben Europa's regionale bestuurders en burgemeesters duidelijk aangegeven dat de EU nu met praktische maatregelen, concrete tussentijdse streefdoelen en adequate financiële middelen moet komen. Antonio Costa, de Lissabonse burgemeester die het CvdR-advies had opgesteld, merkte het volgende op: "Gezien de dagelijkse files tijdens spitsuren in onze grote steden en de schade die zij veroorzaken voor onze gezondheid en het milieu, is het klip en klaar dat er zo snel mogelijk moet worden opgetreden. De Europese Commissie lijkt de lat erg hoog te leggen, maar veel van haar doelstellingen zijn te zeer op de lange termijn gericht. Het stappenplan zou kracht moeten worden bijgezet door daarin meetbare kortetermijndoelstellingen op te nemen. Vanzelfsprekend zullen de Commissiedoelstellingen alleen haalbaar zijn als er voor een passend kader en voldoende financiering wordt gezorgd."

De leden van het CvdR scharen zich achter het meest controversiële voorstel van de Europese Commissie: het gebruik van voertuigen op klassieke brandstoffen in de stad halveren tegen 2030 en volledig verbieden tegen 2050, en de stadsdistributie tegen 2030 grotendeels CO2-vrij maken. Bovendien dringt het CvdR er in zijn advies op aan dat alle "externe" kosten van vervoer, zoals sociale kosten, milieuvervuiling, geluidsoverlast en gezondheidsrisico's in de prijs worden meegenomen. Volgens het CvdR moet dit via geharmoniseerde heffingen voor alle vervoerswijzen gebeuren. Het CvdR vindt dat alle inkomsten die worden gegenereerd door Europese regelgeving die is bedoeld om deze externe kosten beter door te berekenen (zoals de Eurovignet-richtlijn), zouden moeten worden aangewend voor de totstandbrenging van een geïntegreerd en efficiënt vervoerssysteem.

Lokale en regionale politici willen net als de Commissie het aantal verkeersdoden terugbrengen naar nul, maar zij zien ook in dat dat niet zonder slag of stoot gaat. Met het oog hierop pleit het CvdR ook voor toegankelijke en interoperabele registers van verkeersovertredingen. Zo kan bij de oplegging van sancties rekening worden gehouden met de in andere lidstaten begane schendingen van de verkeersregels. Het CvdR is ook verheugd over de stedelijke mobiliteitsplannen die door de Commissie worden voorgesteld, iets waarop in eerdere CvdR-adviezen ter zake al werd aangedrongen. Het CvdR vindt het echter jammer dat de Commissie in haar financieel kader voor 2014-2020 geen nieuw financieel instrument voor medefinanciering van deze mobiliteitsplannen in het leven heeft geroepen, zoals het had gevraagd.

Het CvdR op het internet: www.cor.europa.eu

Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Michael Alfons

Comité van de Regio's van de EU

Tel.: +32 (0) 2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Klik hier voor eerdere persmededelingen.


Side Bar