Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/11/37

Bryssel den 30 juni 2011

ReK föreslår djärva åtgärder för att förbättra den hållbara vattenförvaltningen

Europa måste göra mer för att garantera en hållbar vattenanvändning, annars riskerar vi att förlora kampen mot klimatförändringarna och risken för både torka och översvämningar ökar. Detta budskap framförde Regionkommittén i torsdags efter antagandet av ett yttrande som utarbetats av Nichi Vendola (IT–PSE), regionpresident i Apulien. I sitt yttrande efterlyser Nichi Vendola en gränsöverskridande strategi på flera nivåer och han föreslår att borgmästar­församlingen utvidgas till att omfatta hållbar vattenanvändning.

"Vatten bör betraktas som en mänsklig rättighet, och vi har en skyldighet att se till att vi bevarar denna resurs för nuvarande och kommande generationer" sade Vendola. "Det innebär att vi måste vidta djärva åtgärder – som till exempel att sätta upp mål för en effektiv vattenanvändning – och inrätta en förvaltningsorganisation på flera plan där europeiska, nationella, regionala och lokala myndigheter deltar i förvaltningen av varje enskilt avrinningsdistrikt. I detta sammanhang spelar välfungerande offentliga tjänster som säkerställer tillgången till vatten en mycket viktig roll. Bevarandet av vattenresurserna bör också ingå som en naturlig och central del i de europeiska ansträngningarna att bekämpa följderna av klimatförändringarna, vilket inte riktigt har varit fallet hittills."

Yttrandet om lokala och regionala myndigheters roll vid främjandet av hållbar vattenförvaltning utarbetades på begäran av det ungerska ordförandeskapet och antogs av Regionkommittén samtidigt som regeringen i Budapest står i begrepp att lämna över EU-ordförandeskapet till regeringen i Warszawa. Både Ungern och Polen har under de senaste åren drabbats av förödande översvämningar, och för att kunna förebygga risken för fler översvämningar eller perioder av torka i framtiden önskar ReK att strategin för förvaltning av avrinningsdistrikten utvidgas så att myndigheter på alla förvaltningsnivåer involveras över nationsgränserna. Kommissionen förväntas ta med denna begäran i det förslag om skydd av Europas vattenresurser som kommer att läggas fram under 2012.

Ett av de många förslagen i yttrandet går ut på att EU bör införa nya regler som tvingar varje medlemsstat att för varje avrinningsdistrikt fastställa precisa effektivitetsmål för varje sektor som är beroende av vatten (hushåll, industri, lantbruk, fiskodling, turism, vattenkraft, osv.). I yttrandet föreslås också att EU-målen för energi- och vatteneffektivitet integreras i byggnader och att effektivitetsmålen anpassas till behoven i varje lokalområde.

I kommitténs yttrande understryks sambandet mellan kampen mot klimatförändringarna och en hållbar vattenförbrukning och enligt yttrandet bör man också ställa upp mål för 2020 som motsvarar dem som gäller för energiförbrukningen, dvs. en ökning med 20 % av vattenbesparingarna inom alla användningsområden, en ökning med 20 % av antalet vattendrag som ska återställas till sitt naturliga tillstånd för att minska översvämningsrisken och en ökning med 20 % av den vattenvolym som nu återanvänds eller återvinns i jordbruks- och industriverksamhet. Följaktligen föreslår Vendola att fokus för borgmästarförsamlingen, i vilken över 2 500 lokala och regionala myndigheter har förbundit sig att göra mer än vad som krävs enligt 2020-målen för energi, utvidgas till att även omfatta vattenfrågan.

Detta är en åsikt som även ReK-ledamoten Daiva Matonienė (LT–EA), ledamot av stadsfullmäktige i Šiauliai, gett uttryck för i yttrandet om EU-instrumentet Life – vägen framåt som kommer att antas vid plenarförsamlingen den 1 juli. I sitt yttrande föreslår hon att Life-finansieringen, som normalt ges till natur- och miljöskyddsprogram, även i framtiden ska kunna användas till att finansiera "en utvidgning av konceptet från borgmästarförsamlingen från energieffektiva till resurseffektiva och miljövänliga städer".

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén på politiska områden som berör städer och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

För ytterligare information kontakta

Chris Jones

Tfn +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

För att läsa tidigare pressmeddelanden, klicka här.


Side Bar