Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EU združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/11/37

Brusel 30. júna 2011

VR navrhuje odvážne kroky na zlepšenie udržateľného vodného hospodárstva

Európa musí vyvinúť väčšie úsilie na zaistenie udržateľného využívania vodných zdrojov, pretože inak nezvládne boj proti klimatickým zmenám a nedokáže čeliť zvyšujúcemu sa riziku sucha a záplav. Takto znie odkaz, ktorý vo štvrtok vyslal Výbor regiónov v nadväznosti na prijatie stanoviska spravodajcu Nichiho Vendolu (IT/SES), predsedu regiónu Puglia, ktorý zároveň vyzval na viacúrovňový cezhraničný prístup k vodohospodárskeho manažmentu povodí riek a navrhol rozšíriť Dohovor starostov a primátorov o otázku udržateľného využívania vodných zdrojov.

„Vodu treba chápať ako ľudské právo a sme povinní zaistiť jej uchovanie pre terajšiu a budúce generácie,“ uviedol Vendola. „Znamená to, že treba urobiť odvážne kroky, napríklad stanoviť ciele pre

účinné využívanie vody a prijať skutočne viacúrovňový prístup, na základe ktorého by do správy každého povodia boli zapojené európske, národné, regionálne a miestne orgány. V tejto súvislosti zohrávajú kľúčovú úlohu dobre fungujúce verejné služby, ktoré zaisťujú prístup k vode. Uchovanie vodných zdrojov by sa malo tiež chápať ako neoddeliteľná a zásadná súčasť európskeho úsilia v boji proti dôsledkom klimatických zmien, čo doteraz nebolo samozrejmosťou.“

Stanovisko o úlohe miestnych a regionálnych orgánov pri udržateľnom využívaní vody si vyžiadalo maďarské predsedníctvo Rady EÚ a VR ho schválil na svojom plenárnom zasadnutí práve v čase, keď sa Budapešť chystala odovzdať predsednícke žezlo Varšave. Tak Maďarsko, ako aj Poľsko zasiahli v uplynulých rokoch ničivé povodne. V snahe predísť v budúcnosti záplavám alebo suchám navrhuje VR zaujať k riadeniu povodí širší prístup a zapojiť doň orgány zo všetkých úrovní správy bez ohľadu na štátne hranice. Očakáva sa, že Európska komisia zohľadní požiadavku výboru v pláne na ochranu európskych vodných zdrojov, ktorý predloží v roku 2012.

Jedným z mnohých návrhov uvedených v stanovisku je vytvoriť nové právne nástroje EÚ, ktoré by od členských štátov požadovali, aby podľa členenia na povodia zaviedli presné ciele v oblasti efektívnosti pre každú oblasť činnosti závislú od vody (v domácnosti, priemysle, poľnohospodárstve, chove rýb, cestovnom ruchu, hydroelektrárenskom sektore atď.). Stanovisko tiež navrhuje zlúčiť ciele EÚ v oblasti účinného využívania energie a vody v budovách a prispôsobiť ciele z hľadiska účinnosti potrebám každej miestnej oblasti.

V rámci posilnenia prepojenia činností v oblasti boja proti klimatickým zmenám a udržateľného využívania vodných zdrojov sa v stanovisku navrhuje stanoviť ciele na rok 2020 podobné cieľom týkajúcim sa spotreby energie: zvýšiť úspory vody vo všetkých oblastiach používania o 20 %, zvýšiť počet vodných tokov upravených do pôvodného stavu o 20 % a zvýšiť objem recyklovaných a opätovne využívaných vôd v poľnohospodárskej a priemyselnej činnosti o 20 %. V tomto zmysle spravodajca požaduje, aby sa do Dohovoru primátorov a starostov, v rámci ktorého sa už vyše 2500 miestnych a regionálnych orgánov zaviazalo prekročiť energetické ciele na rok 2020, zahrnula aj problematika vodných zdrojov.

Takýto názor zastáva aj členka VR Daiva Matonienė (LT/EA), členka zastupiteľstva mesta Šiauliai, vo svojom stanovisku o budúcnosti programu LIFE, ktoré má byť prijaté na plenárnom zasadnutí 1. júla. Navrhuje v ňom, aby sa z programu LIFE, ktorý sa zvyčaje využíva na podporu programov na ochranu prírody a životného prostredia, v budúcnosti financovalo aj „rozšírenie koncepcie Dohovoru primátorov a starostov z energeticky účinných miest na mestá, ktoré účinne využívajú zdroje a sú ohľaduplné k životnému prostrediu“.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Chris Jones

Tel. +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy nájdete tu.


Side Bar