Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/10/37

Bruksela, 30 czerwca 2011 r.

KR proponuje śmiałe działania na rzecz poprawy zrównoważonej gospodarki wodnej

Europa musi bardziej zatroszczyć się o zrównoważone korzystanie z zasobów wodnych. W przeciwnym wypadku ryzykuje porażkę na froncie walki ze skutkami zmiany klimatu i zwiększone ryzyko występowania suszy i powodzi. Takie są wnioski Komitetu Regionów, który w czwartek przyjął opinię w tej sprawie przygotowaną przez przewodniczącego regionu Apulia Nichi Vendolę (IT/PSE). W dokumencie wezwano do przyjęcia wielopoziomowego i transgranicznego podejścia do gospodarowania wodami w dorzeczach i zaproponowano poszerzenie treści Porozumienia Burmistrzów o zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.

„Wodę należy uznać za jedno z praw człowieka. Naszym obowiązkiem jest zachowanie jej zasobów nie tylko dla nas, ale i dla przyszłych pokoleń”, zadeklarował Nichi Vendola. „A to oznacza, że trzeba podjąć odważne działania, np. wyznaczyć cele w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą i przyjąć prawdziwie wielopoziomowe podejście do kwestii gospodarowania wodami w dorzeczach, obejmujące władze lokalne, regionalne, krajowe i europejskie. W tym kontekście dobrze funkcjonujące służby publiczne, które zapewniają dostęp do wody, odgrywają istotną rolę. Ochrona zasobów wodnych powinna być także postrzegana jako nieodłączny i żywotny element wysiłków Europy na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu, choć do tej pory to nie nastąpiło”.

Opinia w sprawie roli władz lokalnych i regionalnych w propagowaniu zrównoważonej gospodarki wodnej została przygotowana na wniosek prezydencji Węgier w Radzie UE i przyjęta na sesji plenarnej KR-u w chwili, gdy Budapeszt ma przekazać pałeczkę Warszawie. W ostatnich latach fale powodzi zniszczyły rozległe obszary Węgier i Polski. W trosce o zapobieżenie w przyszłości powodziom i suszom KR pragnie poszerzenia podejścia związanego z zarządzaniem wodami w dorzeczach, dzięki udziałowi w działaniach władz wszystkich szczebli ponad granicami krajowymi. Komitet ma nadzieję, że jego postulat zostanie uwzględniony przez Komisję Europejską, która w 2012 r. przedstawi plan ochrony zasobów wodnych w Europie.

Jedna z wielu propozycji wysuniętych w opinii dotyczy nowych instrumentów regulacyjnych UE, w których każde z państw członkowskich jasno i ściśle określiłoby cele wydajności dla każdego sektora działalności (indywidualnego, przemysłowego, rolnego, rybackiego, turystycznego i hydroelektrycznego) w odniesieniu do danego dorzecza. Zaproponowano też połączenie celów wytyczonych przez UE w zakresie efektywności energetycznej i wodooszczędności budynków, a także dostosowanie celów w tym zakresie do potrzeb poszczególnych obszarów.

W ramach ściślejszego powiązania działań związanych ze zmianą klimatu ze zrównoważoną gospodarką wodną, w opinii KR-u proponuje się także określenie celów do 2020 r., na wzór tych, które dotyczą zużycia energii: zwiększenie o 20% oszczędności wody we wszystkich korzystających z niej sektorach, zwiększenie o 20% cieków wodnych przywracanych do stanu naturalnego w trosce o podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego, zwiększenie o 20% objętości wody ponownie wykorzystywanej lub poddawanej recyklingowi w działalności rolniczej i przemysłowej. W związku z tym Nichi Vendola wzywa w opinii, by Porozumienie Burmistrzów, w ramach którego ponad 2500 jednostek władz lokalnych i regionalnych zobowiązało się do przekroczenia celów 2020 w zakresie energii, poszerzyło zakres swych zobowiązań, by włączyć do nich także kwestie zasobów wodnych.

Podobne poglądy wyraziła Daiva Matonienė (LT/EA), członkini Rady Miasta Šiauliai (Szawle) w opinii KR-u w sprawie „Program UE LIFE. Dalsze działania”, która ma zostać przyjęta na sesji plenarnej 1 lipca. Sprawozdawczyni sugeruje, by środki, które w ramach programu LIFE są zwykle wykorzystywane do wspierania programów ekologicznych i ochrony środowiska, w przyszłości posłużyły do finansowania „rozszerzenia koncepcji Porozumienia Burmistrzów, obecnie obejmującej miasta energooszczędne, na miasta efektywnie wykorzystujące zasoby i przyjazne środowisku”.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków z wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz społeczności, które reprezentują, w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli naruszone zostały jego prawa lub jeśli uznał, że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Szczegółowych informacji udziela:

Chris Jones

tel. +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe – kliknij tutaj.


Side Bar