Navigation path

Left navigation

Additional tools

Persmededeling

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/10/37

Brussel, 30 juni 2011

CvdR doet verregaande voorstellen om duurzaam waterbeheer te verbeteren

Europa moet meer doen om duurzaam watergebruik te stimuleren. Anders dreigt haar strijd tegen klimaatverandering en tegen het toenemend gevaar van zowel droogte als overstromingen te mislukken. Dit is de boodschap die het Comité van de Regio's uitdraagt in een advies over duurzaam waterbeheer, dat werd opgesteld door Nichi Vendola (IT/PSE), voorzitter van de regio Puglia. In dit advies wordt ook gepleit voor een grensoverschrijdende multilevel aanpak van het beheer van rivierbekkens en wordt voorgesteld duurzaam waterbeheer op te nemen in het Convenant van burgemeesters.

"Water moet worden beschouwd als een recht van de mens en wij hebben de plicht ervoor te zorgen dat dat recht behouden blijft voor huidige en toekomstige generaties", aldus Vendola. "Dat betekent dat er verregaande maatregelen moeten worden genomen, bijv. door doelstellingen voor efficiënt watergebruik vast te stellen, en dat voor een echte multilevel governance-aanpak moet worden gekozen, waarbij Europese, nationale, regionale en lokale autoriteiten worden betrokken bij het beheer van elk waterbekken. In deze context spelen goed functionerende openbare diensten, die ervoor zorgen dat water voor iedereen toegankelijk blijft, een essentiële rol. Waterbehoud moet ook worden gezien als een integraal en vitaal onderdeel van de inspanningen van Europa om de impact van klimaatverandering te bestrijden, hetgeen tot op heden niet echt het geval is geweest."

Het advies over de rol van de lokale en regionale overheden in de bevordering van een duurzaam waterbeheer werd op verzoek van het Hongaarse voorzitterschap opgesteld en door de voltallige vergadering van het CvdR goedgekeurd op het moment dat Boedapest voorbereidingen treft om de EU-voorzittershamer over te dragen aan Warschau. Zowel Hongarije als Polen is de afgelopen jaren geteisterd door overstromingen en om nog meer overstromingen of droogtes in de toekomst te helpen voorkomen wil het CvdR dat het waterbeheer voortaan grensoverschrijdend wordt aangepakt en dat de bevoegde instanties op alle bestuursniveaus de handen ineenslaan. Het verzoek van het CvdR zal naar verwachting worden gehonoreerd door de Europese Commissie, die aan een ontwerpplan voor de bescherming van de Europese wateren in 2012 werkt.

Een van de vele voorstellen in het advies is de goedkeuring van nieuwe EU-regelgeving, waarbij elke lidstaat precieze efficiency-doelstellingen per bedrijfssector (civiele, industriële, landbouw-, visteelt-, toeristische en hydro-elektrische sector) vaststelt, uitgaande van zijn stroomgebied. In het advies wordt ook voorgesteld de EU-doelstellingen voor efficiënt water- en energiegebruik in gebouwen samen te voegen en af te stemmen op de plaatselijke behoeften.

Het Comité wil ook de link tussen bestrijding van klimaatverandering en duurzaam watergebruik versterken en stelt daarom voor om dezelfde soort doelstellingen te formuleren voor 2020 als voor energiegebruik, nl. 20% minder waterverbruik in alle sectoren, 20% meer waterlopen die hun natuurlijke loop weer mogen volgen om de kans op overstromingen te verkleinen, en 20% meer hergebruik en/of recycling van water in de landbouw en industrie. Rapporteur Vendola zou dan ook graag zien dat waterbeheer wordt opgenomen in het Convenant van burgemeesters, waarin al meer dan 2500 lokale en regionale overheden zich sterk hebben gemaakt om verder te gaan dan de energiedoelstellingen voor 2020.

Dit standpunt wordt onderschreven door CvdR-lid Daiva Matonienė (LT/EA), lid van de gemeenteraad van Šiauliai, in haar advies over de toekomst van het LIFE-programme, dat op de agenda staat van de zitting van 1 juli. Zij stelt voor om de middelen van het LIFE-programma in de toekomst ook te gebruiken om "het concept van het Burgemeestersconvenant uit te breiden van energie-efficiënte steden tot efficiënt met hun hulpmiddelen omgaande en milieuvriendelijke steden".

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Chris Jones

Tel. +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Klik hier voor eerdere persberichten.


Side Bar