Navigation path

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja

COR/10/37

Briselē, 2011. gada 30. jūnijā

RK ierosina radikālus pasākumus ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas pilnveidei

Eiropai jādara vairāk, lai nodrošinātu ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu; pretējā gadījumā tā riskē zaudēt cīņu ar klimata pārmaiņām un sausuma, kā arī plūdu draudiem. Šāds ceturtdien bija Reģionu komitejas vēstījums pēc tam, kad tā bija pieņēmusi Apūlijas reģiona priekšsēdētāja Niki Vendolas (IT/PSE) izstrādāto atzinumu, kurā arī aicināts upju sateces baseinu apsaimniekošanā izmantot daudzlīmeņu pārrobežu pieeju un ierosināts paplašināt Pilsētu mēru paktu, iekļaujot tajā ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu.

“Ūdens būtu uzskatāms par cilvēka tiesībām, un mūsu pienākums ir nodrošināt tā saglabāšanu tagadējai un nākamajām paaudzēm,” teica N. Vendola. “Tas nozīmē, ka jāīsteno izlēmīgi soļi. Piemēram, jāizvirza efektīvas ūdens izmantošanas mērķi un jānosaka daudzlīmeņu pārvaldības pieeja, katra sateces baseina apsaimniekošanā iesaistot Eiropas, valstu, reģionālās un vietējās pārvaldes iestādes. Tāpēc nozīmīga loma ir labi strādājošiem publiskajiem dienestiem, kuri nodrošina piekļuvi ūdenim. Vajadzētu nostiprināt arī uzskatu, ka ūdens resursu saglabāšana ir neatņemama un svarīga daļa Eiropas centienos mazināt klimata pārmaiņu ietekmi. Līdz šim tas vēl nav noticis.

Atzinumu par vietējo un reģionālo pašvaldību lomu ūdens resursu ilgtspējīgā izmantošanā pieprasīja ES Padomes prezidentvalsts Ungārija, un RK to pieņēma plenārsesijā īsi pirms ES prezidentūras pilnvaru pārejas no Budapeštas uz Varšavu. Gan Ungāriju, gan Poliju pēdējo gadu laikā ir piemeklējuši postoši plūdi, un, lai palīdzētu novērst plūdus un sausumu nākotnē, RK vēlas, lai tiktu paplašināta sateces baseinu apsaimniekošanas pieeja, tas ir, jāpulcē ikviena pārvaldes līmeņa iestādes neatkarīgi no valstu robežām. Paredzams, ka Komitejas ieteikumu ņems vērā Eiropas Komisija, kura 2012. gadā ierosinās Eiropas ūdeņu aizsardzības plānu.

Viens no daudzajiem atzinumā ierosinātajiem priekšlikumiem ir pieņemt jaunus tiesību normas, ar kurām nosaka, ka katrai dalībvalstij sateces baseina līmenī jāizvirza precīzi efektivitātes mērķi katrā no ūdens atkarīgajā nozarē (sadzīvē, rūpniecībā, lauksaimniecībā, zivkopībā, tūrismā un hidroelektroenerģijā) Atzinumā ieteikts arī apvienot ES mērķus energoefektivitātes un ūdens izmantošanas efektivitātes ēkās jomā un pielāgot efektivitātes mērķus katras konkrētās teritorijas vajadzībām.

Līdztekus ierosinājumam pastiprināt saikni starp klimata aizsardzības pasākumiem un ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu Komitejas atzinumā ieteikts izvirzīt mērķus 2020. gadam līdzīgi mērķiem enerģijas patēriņa jomā: par 20% palielināt ūdens resursu ietaupījumu visās nozarēs, par 20% palielināt to ūdensteču skaitu, kas atkal tiek novadītas dabiskajā gultnē, lai mazinātu plūdu risku, un par 20% palielināt lauksaimniecībā un rūpniecībā atkārtoti izmantotā un/vai pārstrādātā ūdens apjomu. Tādējādi Vendolas kunga izstrādātajā atzinumā aicināts paplašināt Pilsētu mēru pakta, ar kuru vairāk nekā 2500 vietējo un reģionālo pašvaldību ir apņēmušās pārsniegt energoefektivitātes mērķus 2020. gadam, darbības jomu, lai tajā ietvertu arī ūdens jautājumu.

Līdzīgu uzskatu pauž Reģionu komitejas un Šauļu pilsētas domes locekle Daiva Matoniene (LT/EA) atzinumā “ES programma LIFE. Turpmākā virzība”, kuru plānots pieņemt plenārsesijā 1. jūlijā. Viņa ierosina LIFE programmas finansējumu — kuru parasti izmanto dabas un vides aizsardzības programmām — turpmāk izmantot arī “Pilsētas mēru pakta paplašināšanai, lai energoefektivitātes mērķi papildinātu ar resursu izmantošanas ziņā efektīvu un videi draudzīgu pilsētu koncepciju”.

Aicinām apmeklēt RK tīmekļa vietni www.cor.europa.eu

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļu, kuri pārstāv visas 27 ES dalībvalstis, uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var arī vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras.

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar

Chris Jones

Tālr. +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Lai izlasītu iepriekšējos paziņojumus presei, uzklikšķiniet šeit.


Side Bar