Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos atstovų asamblėja

COR/10/37

2011 m. birželio 30 d., Briuselis

Regionų komitetas siūlo ryžtingus veiksmus siekiant pagerinti tvarų vandens išteklių valdymą

Europa turi dėti daugiau pastangų užtikrindama tvarų vandens išteklių naudojimą, kitaip jai kyla grėsmė pralaimėti kovą su klimato kaita ir kyla dar didesnis potvynių ir sausrų pavojus. Būtent tokią mintį siekė pabrėžti Regionų komitetas ketvirtadienį priimdamas Apulijos regiono pirmininko Nichi Vendola (IT/ESP) parengtą nuomonę. Šioje nuomonėje Komitetas taip pat ragina imtis daugiapakopio, tarpvalstybinio požiūrio valdant upių baseinus ir siūlo papildyti Merų paktą įtraukiant į jį tvaraus vandens išteklių naudojimo klausimą.

„Teisė į vandenį turėtų būti laikoma viena iš žmogaus teisių ir mūsų pareiga – užtikrinti vandens išsaugojimą dabartinei ir būsimoms kartoms“, – teigė Nichi Vendola. „Tai reiškia, kad reikia imtis ryžtingų priemonių – pavyzdžiui, nustatyti veiksmingo vandens išteklių naudojimo tikslus – ir taikyti tikrą daugiapakopio valdymo principą, į kiekvieno vandens baseino valdymą įtraukiant Europos, nacionalines, regionų ir vietos valdžios institucijas. Šiuo atveju esminis vaidmuo tenka sklandžiai veikiančioms viešųjų paslaugų tarnyboms, kurios užtikrina vandens tiekimą. Vandens išsaugojimas turėtų tapti ir viena svarbiausių Europos pastangų kovojant su klimato kaitos poveikiu. Iki šiol dar taip nėra.“

Nuomonė dėl vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmens skatinant tvarų vandens išteklių valdymą buvo parengta ES pirmininkaujančios Vengrijos prašymu ir priimta Regionų komitete prieš Budapeštui perduodant ES valdžios vairą į Varšuvos rankas. Tiek Vengrija, tiek ir Lenkija pastaraisiais metais kentėjo nuo katastrofiškų potvynių. Ateityje, siekdamas užkirsti kelią tolesniems potvyniams ar sausroms, Regionų komitetas norėtų, kad vandens baseinų valdymo principas būtų išplėstas, užtikrinant tarpvalstybinį visų valdžios lygmenų valdžios institucijų bendradarbiavimą. Tikimasi, kad 2012 m. rengdama Europos vandens išteklių apsaugos planą Europos Komisija atsižvelgs į šį Komiteto pasiūlymą.

Vienu iš daugelio nuomonėje pateiktų pasiūlymų raginama priimti naujas ES teisines nuostatas, pagal kurias visos valstybės narės turėtų upių baseino lygmeniu tiksliai apibrėžti kiekvieno nuo vandens priklausomo sektoriaus vartojimo efektyvumo tikslus (namų ūkių, pramonės, žemės ūkio, žuvininkystės, turizmo ir hidroenergetikos). Nuomonėje taip pat siūloma susieti ES efektyvaus energijos ir vandens naudojimo pastatuose tikslus, be to, efektyvumo tikslus pritaikyti kiekvienos vietovės poreikiams.

Komiteto nuomonėje ne tik akcentuojamas klimato politikos veiksmų ir tvaraus vandens išteklių naudojimo ryšys, bet ir siūloma nustatyti tikslus 2020 metams, panašius į tuos, kurie nustatyti energijos vartojimo srityje: sutaupyti 20 proc. daugiau vandens visuose jį naudojančiuose sektoriuose; siekiant sumažinti potvynių pavojų renatūralizuoti 20 proc. daugiau vandentakių ir 20 proc. padidinti šiuo metu žemės ūkyje arba pramonėje pakartotinai panaudoto ir (arba) išvalyto vandens apimtį. Vendola nuomonėje raginama išplėsti Merų paktą įtraukiant į jį vandens išteklių naudojimo klausimą. Jau daugiau kaip 2500 Merų pakto dalyvių – vietos ir regionų valdžios institucijų – pasisakė už tai, kad būtų siekiama ne tik 2020 metams nustatytų energijos efektyvumo tikslų.

Tam pritaria ir Regionų komiteto narė, Šiaulių miesto tarybos narė Daiva Matonienė savo parengtoje nuomonėje ES priemonė LIFE: Kelias pirmyn“, kuri turi būti priimta 2011 m. liepos 1 d. plenarinėje sesijoje. Ji siūlo, kad finansavimas pagal LIFE programą, kuri dažniausiai skirta remti gamtos ir aplinkos apsaugos programas, ateityje galėtų būti naudojamas ir „išplėsti Merų pakto koncepciją nuo efektyviai energiją vartojančių miestų iki efektyviai išteklius naudojančių ir aplinkai nekenkiančių miestų“.

Apsilankykite Regionų komiteto interneto svetainėje: www.cor.europa.eu

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja. Komiteto, kurį sudaro 344 nariai iš visų 27 ES valstybių narių, misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Išsamesnės informacijos teiraukitės

Chris Jones

Tel. +32 2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Norėdami susipažinti su ankstesniais pranešimais spaudai, spauskite čia.


Side Bar