Navigation path

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/10/37

Bryssel 30. kesäkuuta 2011

AK ehdottaa rohkeita toimenpiteitä kestäväpohjaisen vesihuollon edistämiseksi

Euroopan unionin on tehtävä nykyistä enemmän kestäväpohjaisen vedenkäytön varmistamiseksi. Muutoin vaarana on epäonnistuminen ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä kuivuus- ja tulvariskin lisääntyminen. Tämän viestin alueiden komitea lähetti hyväksyessään torstaina Apulian aluehallituksen puheenjohtajan Nichi Vendolan (IT, PSE) laatiman lausunnon. Lisäksi lausunnossa kehotetaan soveltamaan vesialueiden hallintaan monitasoista, rajatylittävää lähestymistapaa sekä ehdotetaan kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen laajentamista kattamaan myös kestäväpohjaisen vedenkäytön.

"Vedensaantia olisi pidettävä ihmisoikeutena, ja velvollisuutenamme on varmistaa vesivarojen säilyminen nykyisille ja tuleville sukupolville", Vendola toteaa. "Tämä merkitsee rohkeisiin toimenpiteisiin ryhtymistä – esimerkiksi veden tehokasta käyttöä koskevien tavoitteiden asettamista – sekä sitä, että EU-, jäsenvaltio-, alue- ja paikallistason viranomaiset alkavat soveltaa vesialueiden hallintaan todellista monitasoista lähestymistapaa. Tässä yhteydessä ratkaisevassa asemassa ovat vedensaannin turvaavat toimivat julkiset palvelut. Vesivarojen säilyttämistä olisi pidettävä oleellisena ja elintärkeänä osana Euroopan unionin toimenpiteitä ilmastonmuutosten vaikutusten torjumiseksi. Tähän asti näin ei toisasiassa ole ollut."

Lausunto alue- ja paikallisviranomaisten roolista kestäväpohjaisen vesihallinnon edistämisessä laadittiin EU:n puheenjohtajavaltion Unkarin pyynnöstä, ja se hyväksyttiin AK:n täysistunnossa juuri kun Unkari valmistautuu luovuttamaan EU:n puheenjohtajuuden Puolalle. Sekä Unkari että Puola ovat viime vuosina kärsineet tuhoisista tulvista. Jotta voitaisiin helpottaa tulva- ja kuivuusriskin torjumista tulevaisuudessa, ETSK toivoo, että vesialueiden hallintaan sovellettavaa lähestymistapaa laajennetaan kokoamalla yhteen viranomaisia kaikilta hallintotasoilta rajatylittävästi. Euroopan komissio ottanee komitean ehdotuksen huomioon, kun se tekee ehdotuksen Euroopan vesivarojen suojeluohjeiden laatimisesta vuonna 2012.

Lausunnossa tehdyistä useista ehdotuksista mainittakoon kehotus hyväksyä uusia EU:n säännöksiä, jotka velvoittavat jäsenvaltiot asettamaan tarkat vesistöaluekohtaiset tehokkuustavoitteet kutakin vedenkäyttöalaa varten (siviili-, teollisuus-, maatalous-, kalanviljely-, matkailu- ja vesivoimatoiminta jne.). Lausunnossa ehdotetaan lisäksi kiinteistöille asetettujen EU:n energia- ja vesitehokkuustavoitteiden yhdistämistä sekä tehokkuustavoitteiden sovittamista paikallisiin tarpeisiin.

Ilmastotoimien ja kestäväpohjaisen vedenkäytön yhteyden vahvistamiseksi komitean lausunnossa ehdotetaan lisäksi seuraavien, energiankulutustavoitteiden mallin mukaisten tavoitteiden asettamista vuotta 2020 silmällä pitäen: vedensäästön lisääminen 20 prosentilla kaikilla käyttöaloilla, luonnontilaan palautettavien jokien määrän lisääminen 20 prosentilla tulvariskin vähentämiseksi ja uudelleenkäytetyn ja/tai kierrätetyn veden määrän lisääminen 20 prosentilla maatalous- ja teollisuustoiminnassa. Vendolan laatimassa lausunnossa kehotetaankin laajentamaan kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen soveltamisalaa kattamaan myös vesikysymykset. Sopimuksessa yli 2500 paikallis- ja alueviranomaista on sitoutunut ylittämään vuodeksi 2020 asetetut energiatavoitteet.

Saman näkemyksen esittää myös AK:n jäsen, Šiauliain kunnanvaltuutettu Daiva Matonienė (LT, AE) lausunnossa, jonka hän on laatinut EU:n LIFE-ohjelman tulevasta kehityksestä. Lausunto on määrä hyväksyä täysistunnossa 1. heinäkuuta. Hän ehdottaa, että tavallisesti luonnon- ja ympäristönsuojeluohjelmien tukemiseen käytettävästä LIFE-ohjelmasta voitaisiin tulevaisuudessa rahoittaa myös "kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen mallin laajentamista energiatehokkaista kaupungeista resurssitehokkaisiin ja ympäristöystävällisiin kaupunkeihin".

Tutustu AK:n verkkosivuihin osoitteessa: www.cor.europa.eu.

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Lisätietoja:

Chris Jones

P. +32 25468751

christopher.jones@cor.europa.eu

Aiemmat lehdistötiedotteet ovat luettavissa täällä.


Side Bar