Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/10/37

Brüssel, 30. juuni 2011

Regioonide Komitee soovitab julgeid samme jätkusuutliku veemajanduse parandamiseks

Euroopa peab tegema rohkem, et tagada säästev veekasutus, muidu on oht jääda kaotajaks võitluses kliimamuutuste vastu ning kasvab põudade ja üleujutuste oht. See oli Regioonide Komitee sõnum neljapäeval pärast Apuulia maavanema Nichi Vendola (IT/PES) koostatud arvamuse vastuvõtmist. Samuti kutsutakse arvamuses järgima mitmetasandilist piiriülest lähenemisviisi valgalade majandamisele ning tehakse ettepanek laiendada linnapeade pakti, et kaasata säästev veekasutus.

„Juurdepääsu veele tuleb näha inimõigusena ning meil on kohustus tagada, et me säilitame selle praeguste ja tulevaste põlvkondade jaoks,” ütles Nichi Vendola. „See tähendab julgeid samme – näiteks tõhusa veekasutuse eesmärkide seadmine – ning tõeliselt mitmetasandilise valitsemise lähenemisviisi järgmist, kaasates Euroopa, liikmesriikide ning piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused iga valgala majandamiseks. Seejuures on hästi toimivatel avalikel teenustel, millega tagatakse juurdepääs veele, äärmiselt oluline roll. Euroopa jõupingutused kliimamuutustevastases võitluses peaksid lahutamatu ja olulise osana hõlmama vee kaitset, mis aga siiani ei ole nii olnud.”

Komitee koostas arvamuse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli kohta jätkusuutlikus veemajanduses ELi eesistujariigi Ungari taotlusel ning komitee täiskogu võttis selle vastu just enne seda, kui Budapest annab ELi ohjad üle Varssavile. Viimastel aastatel on nii Ungari kui ka Poola kannatanud laastavate üleujutuste all. Et aidata tulevikus uusi üleujutusi või põudasid ära hoida, soovib komitee näha, et valgalade majandamise lähenemisviis leviks ja tooks piiriüleselt kokku kõigi valitsemistasandite ametiasutused. Komitee ootab, et Euroopa Komisjon võtab tema ettepaneku arvesse, kui esitab 2012. aastal Euroopa veekogude kaitse projekti.

Paljude arvamuses esitatud ettepanekute hulgas on üleskutse kehtestada uued ELi õigussätted, mille kohaselt peab iga liikmesriik seadma täpsed tõhususeesmärgid valgala jaoks igas veest sõltuvas tegevusvaldkonnas (kodumajapidamised, tööstus, põllumajandus, kalakasvatus, turism, hüdroenergeetika jne). Samuti soovitatakse arvamuses ühitada ELi eesmärgid ehitiste tõhusa veekasutuse ja energiakasutuse kohta ning kohandada tõhususeesmärgid iga kohaliku piirkonna vajadustega.

Et tugevdada seost kliimameetmete ja säästva veekasutuse vahel, teeb komitee arvamuses ka ettepaneku seada 2020. aastaks sarnased eesmärgid, nagu on seatud energiatarbimisele: suurendada kõigis kasutusvaldkondades vee kokkuhoidu 20 %; suurendada taastatavate vooluveekogude arvu 20 %, et vähendada üleujutusohtu; suurendada põllumajanduses või tööstuses taaskasutatava ja/või ringlussevõetava vee mahtu 20 %. Seetõttu kutsutakse Nichi Vendola koostatud arvamuses üles laiendama linnapeade pakti, et kaasata sellesse ka veevaldkond. Pakti raames on juba üle 2 500 kohaliku ja piirkondliku omavalitsuse võtnud endale kohustuse ületada 2020. aasta energiaeesmärgid.

Seda seisukohta väljendab ka komitee liige Daiva Matonienė (Šiauliai linnavolikogu liige, LT/EA) LIFE-programmi tulevikku käsitlevas arvamuses, mis võetakse vastu täiskogu 1. juuli istungjärgul. Ta leiab, et LIFE-rahastamisvahendit, mida tavaliselt kasutatakse looduskaitse ja keskkonnakaitse programmide toetamiseks, võiks kasutada tulevikus ka selleks, et rahastada linnapeade pakti kontseptsiooni laiendamist energiatõhusatelt linnadelt ressursitõhusatele ja loodussäästlikele linnadele tulevase LIFE-programmi kaudu.

Külastage Regioonide Komitee veebilehte aadressil www.cor.europa.eu

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu piirkondlike ja kohalike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondlikke ja kohalikke pädevusi.

Täiendav teave:

Chris Jones

Tel +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Varasemate pressiteadete lugemiseks klõpsake siia.


Side Bar